Utstalling Diet Huber yn Tresoar

Yn Tresoar te Ljouwert, yn de trijehoek', is de lytse útstalling oer Berendina Huber, better bekend as Diet Huber, noch oan 28 augustus ta te besjen.

De útstalling is ynrjochte nei oanlieding fan de literêre neilittenskip fan de skriuwster en yllustratrise. Dy is oardene, beskreaun en publisearre yn it boek dat op 30 april 2015 presintearre is: Diet Huber auteur en illustrator troch Jant van der Weg en Barteld de Vries. 
Diet Huber komt ek foar yn de útstalling omtrint it gastekleed fan Wil en Fedde Schurer-de Vries op it plein fan de stúdzjeseal yn Tresoar.

Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

It is fan 't jier 70 jier lyn dat Nederlân, nei 5 drege oarlochsjierren, befrijd waard.
Dêrom wurdt yn Deinum, op It Holt, in iepenloftspul opfierd nei It Achterhûs fan Anne Frank (koartlyn opnij útjûn by de Afûk, Ljouwert).
Adres: It Holt 6
9033 WH yn Deinum
Der is foldwaande parkeargelegenheid

Dit bysûndere lokaasjeteater nimt it publyk tsjin in unyk dekôr mei nei it libben yn it Achterhûs. It ferhaal wurdt ferteld sa as it wie yn ‘e tiid dêr’t it yn spile. Jo sjogge alle ûnderdûkers yn it deistich libben yn it Achterhûs en fiele harren emoasjes en tinzen. Fan Anne fernimme jo ek har puberale wrakselingen fan it momint ôf dat sy twongen wurdt ûnder te dûken.

Lees meer: Iepenloftspul It Deiboek fan Anne Frank

'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016

Op advys yan de wurkgroep It Fryske Berneboek wurdt
‘In nije heit’
fan Thys Wadman, mei yllustraasjes fan Gerrit de Jong en útjûn troch Afûk, foardroegen foar de
IBBY Honour List 2016 (yn de kategory Frysktalige auteurs).

Wat dogge je as je heit in hiel oare belangstelling hat en him ek net ynteressearret foar dyn hobby’s? Gerke lost it op troch foar syn jierdei in nije heit te freegjen. Mar as dy winsk útkomt, docht bliken dat dy dochs minder goed útpakt as er tocht hie. Oan ’e ein stiet er dan ek mei lege hannen: de ferfangende heit is fuort en ek syn eigen heit is ek ferdwûn.

In yntrigearjend boek.

Lees meer: 'In nije heit' op IBBY Honourlist 2016

Fryske Foarlêswike 2015

Hoi Tomke, is it boekje dêr't yn de Fryske Foarlêswike yn ferskate pjutteklassen en plakken foar berne-opfang út foarlêzen wurdt. Yn de hiele provinsje binne frijwilligers tusken 1 en 5 juny yn't spier om pjutten oer de nijste aventoeren fan Tomke te fertellen.
Alle jierren is dat wer in feest! En de bern krije it boekje ek noch fergees mei nei hûs ta. Sa kinne âlders, pake's, beppes of oaren it ferhaal ek foarlêze, de ferskes mei de bern sjonge en de spultsjes mei harren dwaan. Mei help fan Tomke leare pjutten (nije) wurden en begripen oan en sa wreidzje se boartsjendewei de wurdskat út.

Lees meer: Fryske Foarlêswike 2015

Sympoasium Diet Huber

De literêre neilittenskip fan auteur en yllustratrise Berendina Huber, better bekend as Diet Huber, is no safier oardere en beskreaun dat dy yn in boek foarm krigen hat. Dat sil presintearre wurde op in sympoasium op tongersdei 30 april o.s. yn Tresoar te Ljouwert.
De tagong is fergees, wol graach tefoaren oanmelde by Tresoar. Sjoch foar mear ynformaasje en oanmelden op www.tresoar.nl.

Lees meer: Sympoasium Diet Huber

De Wûndertoeter

Muzykteaterstik foar basisskoallen: De Wûndertoeter
Teatergroep Knûkel hat yn maart en april 10x de muzykteaterfoarstelling De Wûndertoeter spile. It hilaryske mar sa no en dan ek gefoelige ferhaal oer Hindrik Bûter. It stik is basearre op it boek De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter fan skriuwer Paul van Dijk. De foarstelling is ornearre foar de groepen 5 en 6 fan de trijetalige skoallen. De skoallen koene harren yn de Fryske Berneboeketiid opjaan foar de foarstelling. En se ha genoaten.
Miskien binne der noch mear bern dy't de aventoeren fan Hindrik Bûter sjen wolle? Mear ynformaasje is te finen op knukel.blogspot.nl en in fraachpetear mei de skriuwer op www.skanomodu.nl. Klik op dizze link foar de lesbrief by it boek.
                                              Foto: Tresoar, Ljouwert/Haye Bijlstra

Oer de foarstelling
Hindrik Bûter is in hiel gewoan mantsje út in hiel gewoane húshâlding. De simmerfakânsjes duorje him faak fiersten te lang. It leafst wol er wat aventoer. Dy komt as er op in dei in toeter kriget fan syn freondintsje Femke. Hy komt der al gau achter dat it in toeter is dy't toverje kin. Dat komt net raar út. Hindrik hat it mier oan twa jonges út syn klasse dy't him faak pleagje. Mei dizze toeter kin er harren te fiter nimme. Mei ien ding hat er lykwols gjin rekken hâlden. As er de twa jonges in pots bakt, kriget er syn freondintsje tsjin him. Hoe rint dat ôf?

Lees meer: De Wûndertoeter

Elektroanysk boek foar de jeugd

De AFUK hat op tiisdeitemiddei 14 desimber 2014 har âlderearste elektroanyske boek presintearre. It giet om it jongereinboek Femke Faalt fan skriuwer Ate Grypstra. It boek is yn de websjop fan de AFUK te keap. Femke Faalt giet oer freonskip, leafde en flink wêze as it libben wat tsjinsit.

Lees meer: Elektroanysk boek foar de jeugd