Junior Rely 2015

Doch mei oan de Junior Rely!

Bisto tusken de 12 en 18 en kinsto moaie Fryske ferhalen, gedichten of songteksten skriuwe? Doch dan oan de Junior Rely mei. De bêste Fryske bydragen wurde beleanne mei in jildbedrach.

Wat kin der wûn wurde?
By de Junior Rely is it prizejild yn totaal € 500,-.

Opstjoeren bydragen
Wa’t meidwaan wol oan de priisfraach fan it Rely Jorritsma Fûns moat syn of har bydrage fóár 1 maaie 2015 ynstjoere nei:
Rely Jorritsma Fûns
Gemeente Littenseradiel
Postbus 1
8730 AA Wommels

Bydragen foar de Junior Rely meie ek ynstjoerd wurde fia de mail nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Spulregels en oare ynformaasje
Klik op de spulregels of sjoch hjirûnder

Lees meer: Junior Rely 2015

Poëzijwike

Ferlyfd

Fannacht stryk ik mei sêfte kwasten
swiete lym en tear foar even mar
dyn wjukken op ’e rêch.
Net stikem om my laitsje, net bewege,
inkeld fiele hoe’t ik de fearkes
fan dyn skouder aai.

Wês mar net bang, want nei in oere
is de betsjoening wer ferbrutsen en
blaas ik ús ferhaaltsje út.
Dan iepenje ik de swarte nacht foar dy
en lit dy gean, want swiete lym
hâldt mar hiel even.

Der is poëzij skreaun foar jong en âld. Dêrom jouwe wy yn de Poëzijwike (29 jannewaris - 4 febewaris) oandacht oan gedichten foar de jeugd.
Tink bygelyks oan de bondel fan Elske KampenDit is it gedicht/Dit is het gedicht
In prachtige twatalige bondel. En mei gedichten dy’t oanslute by it tema fan 2015:
Mei sjongen is de leafde begûn.
(Sjoch foar mear ynformaasje by Nasjonale Foarlêsdagen/Nasjonale Gedichtedei)

Lees meer: Poëzijwike

Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015

Der leit in krokodil ûnder myn bêd
(Ingrid en Dieter Schubert)

Yn it nije Boartersteater Heksie Peksie te Blije ha mear as 60 beukers fan de skoallen út Holwert, Ferwert en Blije harke nei it ferhaal oer krokodil Karel út it hielendal oanpaste en opnij útbrochte printeboek Der leit in krokodil ûnder myn bêd.
Dat barde yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen.
Skriuwster Auck Peanstra lies op woansdeitemoarn 28 jannewaris foar út it boek wylst de bern de printen besjen koene op it grutte skerm op de eftergrûn.

Lees meer: Skriuwster Auck Peanstra lêst foar út Frysk Printeboek fan it Jier 2015

Skoalskriuwers

Op fiif skoallen yn Fryslân sille berneboekeskriuwers as Skoalskriuwer oan ’e slach.
Sy binne in heal skoaljier oan de skoallen ferbûn.


Yn Fryslân is Bibliotheekservice Fryslân de gearwurkingspartner fan De Skoalskriuwer.
De start wie op moandei 26 jannewaris op De Feart yn Jobbegea. Skoalskriuwer Janny van der Molen waard dêr, yn oanwêzigens fan deputearre Jannewietske de Vries, troch de skoalle ûntfongen.

Lees meer: Skoalskriuwers

Boeken yn 'e bus

Op de Nasjonale Gedichtedei 2015 (29 jannewaris) sette Arriva en Q-buzz útein mei de pilot Boeken yn ‘e bus. Yn 15 bussen fan Arriva en Qbuzz wurde boekekastkes monteard mei Fryske boeken foar de reizgers, lyts en grut. Dy boeken wurde troch de útjouwers fergees beskikber steld oan de reizgers.
De doelstellingen fan it projekt binne:

  • It útwreidzjen fan de tefredenheid ûnder de hjoeddeistige OV-reizgers;
  • Promoasje fan it Fryske boek ûnder de OV-reizgers;
  • It stimulearjen fan it gebrûk fan de Fryske taal ûnder de OV-reizgers.

De spesjale boekebussen bliuwe oant 1 july 2015 riden. Reizgers kinne yn dy bussen de boeken lêze, mar se meie de boeken ek tydlik mei nei hûs ta  nimme en letter wer weromlizze. Hjirûnder de list fan berne- en jeugdboeken dy’t beskikber steld binne.

Lees meer: Boeken yn 'e bus

De Nasjonale Foarlêsdagen binne begûn

Tusken 21 en 31 jannewaris wurdt yn in soad skoallen, bibleteken en pjutteboartersplakken foarlêzen foar jonge bern. Njonken it Nederlânske is der yn dizze perioade ek in Frysk Printeboek fan it Jier.
Dat is yn 2015: Der leit in krokodil ûnder myn bêd fan Ingrid en Dieter Schubert.

It printeboek wurdt op 28 jannewaris foarlêzen troch skriuwster Auck Peanstra yn it nije Boartersteater Heksie Peksie yn Blije. Dêr wurdt in echt feestje fan makke, want de beukers fan de skoallen út Blije, Ferwert en Holwert komme om nei har te harkjen.

De bern sille sels ek oan it wurk. Se meitsje in moaie krokodil. En fansels is der dan ek noch tiid om te boartsjen yn de ferskillende romten fan it teater. (Foar mear ynformaasje: sjoch by it menu Nasjonale Foarlêsdagen).

Iepening Boartersteater Heksie Peksie

Yn it eardere skoallegebou oan de Farrewei  yn Blije is in gesellich ynrjochte boartersteater iepene. De inisjatyfnimmers Haakje en Wilma Drost biede de bern de mooglikheid om dêr te boartsjen en te nifeljen, mar der kinne ek bernefeestjes organisearre wurde. Yn Heksie Peksie binne ferskate tema-romten dêr’t nifele, ferklaaid en boarte wurde kin. De belangstelling by de iepening wie grut. In soad bern mar ek âlderen kamen om de moai oanklaaide romten te besjen.