Berneboekedei Terherne 2015

De Berneboekedei yn Terherne is fan 't jier op snein 18 oktober. Dêr is fan alles te dwaan en te belibjen, sjoch mar nei it hiele program.
It tema is: Raar, mar wier!
Tagong fergees!

Program
Kameleon Boatestasjon: Spektakulêre iepening (om 12.58 oere)
Mei hege besite út de romte. Dizze mysteryguest sil tegearre mei Tryater-acteur Arnold Dykstra de prizen útrikke fan de boekekisttentoanstelling. Mei muzikale begelieding fan fleurige muzyk fan Jeugdkorps De Boarnster Blazers.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2015

Harrekrammele yn it Frysk Museum

Machiel Braaksma hat it perfekte berneboek makke, fol mei âlde rommel

It is in berneboek foar folwoeksenen wurden en ferskynde yn in oplage fan 100 eksimplaren. Elk boek is in keunstwurk op himsels. De boeken binne ynbûn yn read reptilelear mei kapkes fan goudsatyn en letters fan blêdgoud.
Se kostje € 230,-.
Sa’n djoer boek is net bedoeld foar in breed publyk. Mar yn it Frysk museum te Ljouwert is fan sneon 26 septimber ôf in útstalling oer alles wat mei Harrekrammele te krijen hat, te sjen. Dêr binne de orizjinele makettes  en modellen foar, en de útfergrutte prints fan de foto’s út it boek, útstald.
It boek sels leit der ek: in eksimplaar mei strúsfûgellear en fearren fan in poelepetaat.
De iepening fan de tentoanstelling is op 17 oktober.

Lees meer: Harrekrammele yn it Frysk Museum

Lesbrief by Aksjeboek foar de jeugd

Swalk is ôfrûn, mar de Fryske Berneboeketiid giet noch troch oan 30 septimber ta. Oant dy datum is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, noch foar € 4,95 te krijen by oankeap fan in oar boek. Genietsje fan tsien prachtige ferhalen fan tsien ferskillende skriuwers. Nei 30 septimber kostet it boek € 12,50. By it Aksjeboek is ek in lesbrief makke. Sjoch op www.swalk.nl by Lesbrief (boppenoan) of klik op Lesbrief.

Sjoch foar Skriuwersprogams foar skoallen, berne-opfang en bibleteken by it menu Berneboeketiid.

Kinderboekenweek 2015

Wetter, smaak, it hielal en Tjibbe Veldkamp yn Kinderboekenweek yn Midden-Fryslân

Yn de 61e edysje fan de Kinderboekenweek (7 - 18 oktober) organisearje de biblioteken yn Midden-Fryslân ferskate aktiviteiten dy't passe by it tema ‘Raar mar wier’. Njonken wurkwinkels en foarstellings oer technyk en natuer, komt ek skriuwer Tjibbe Veldkamp op besite.

Lees meer: Kinderboekenweek 2015

Jentsjeboekjes

In hiele soad Fryske bern binne grut wurden mei de aventoeren fan Jentsje, it ûndogenske jonkje út de boekjes fan Barbro Lindgren & Eva Eriksson.
De ferhaaltsjes binne yndertiid oerset troch Janny Vledder - van der Knoop en útjûn troch de Afûk.
Troch de jierren hinne bleaunen de boekjes populêr. Dêrom binne der no opnij in tal dieltsjes útbrocht troch de Afûk.
Yn de winkel lizze:
Jentsje syn pot
Jentsje syn pemper
Jentsje syn auto

Jentsje yn 't bad
Jentsje syn bear
Jentsje syn koekje
 

 

 

 

 


Mei in protte foarlêswille foar in nije generaasje pjutten.

Caja Cazemier skriuwt yn it Frysk foar it Aksjeboek

Caja Cazemier, ferneamd jeugdboekeskriuwster, hat foar it earst in ferhaal yn it Frysk skreaun. Dat is har bydrage oan it Aksjeboek foar de jeugd yn de Berneboeketiid 2015, Dy iene foto. Har ferhaal  giet oer seksy selfy’s.
Caja is ien fan de 10 skriuwers dy’t oan it aksjeboek fan dit jier meiwurke hat.

Yn 2013 hat de skriuwster it Aksjeboek foar de jeugd Foarstelling yn it Nederlânsk skreaun dat dêrnei oerset waard troch Ans Wallinga. It is letter yn it Nederlânsk útbrocht ûnder de titel: Echt spel.
Aardich om te melden is dat ek Ans Wallinga diskear in eigen bydrage foar Dy iene foto levere hat.

Lees meer: Caja Cazemier skriuwt yn it Frysk foar it Aksjeboek

Fryske Berneboeketiid 2015

Op 11 septimber is, tagelyk mei it literêr festival Swalk, de Fryske Berneboeketiid begûn.
Oan 30 septimber ta is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto,  te keap yn de boekhannel foar mar € 4,95 by in oar Frysk boek.

Swalk giet op 'e swalk. Op 15 septimber wurdt oanstutsen yn kafee Max te Starum. Om 20.00 oere begjint dêr it program fan Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers. Gast op dy jûn is de ferneamde berneboekeskriuwer Thys Wadman.
Syn nijste boek: In nije heit, stiet yn 2016 op de IBBY-honourlist.

Op 18 septimber wurdt it Swalk-program presintearre yn Teater 'De vier Pelikanen' te Ljouwert (start 20.00 oere). Gasten op dy jûn binne twa
skriuwers dy't in ferhaal levere ha foar it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, Caja Cazemier en Rixt Weiland.

Lees meer: Fryske Berneboeketiid 2015