Lesbrief by Aksjeboek foar de jeugd

Swalk is ôfrûn, mar de Fryske Berneboeketiid giet noch troch oan 30 septimber ta. Oant dy datum is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, noch foar € 4,95 te krijen by oankeap fan in oar boek. Genietsje fan tsien prachtige ferhalen fan tsien ferskillende skriuwers. Nei 30 septimber kostet it boek € 12,50. By it Aksjeboek is ek in lesbrief makke. Sjoch op www.swalk.nl by Lesbrief (boppenoan) of klik op Lesbrief.

Sjoch foar Skriuwersprogams foar skoallen, berne-opfang en bibleteken by it menu Berneboeketiid.

Kinderboekenweek 2015

Wetter, smaak, it hielal en Tjibbe Veldkamp yn Kinderboekenweek yn Midden-Fryslân

Yn de 61e edysje fan de Kinderboekenweek (7 - 18 oktober) organisearje de biblioteken yn Midden-Fryslân ferskate aktiviteiten dy't passe by it tema ‘Raar mar wier’. Njonken wurkwinkels en foarstellings oer technyk en natuer, komt ek skriuwer Tjibbe Veldkamp op besite.

Lees meer: Kinderboekenweek 2015

Jentsjeboekjes

In hiele soad Fryske bern binne grut wurden mei de aventoeren fan Jentsje, it ûndogenske jonkje út de boekjes fan Barbro Lindgren & Eva Eriksson.
De ferhaaltsjes binne yndertiid oerset troch Janny Vledder - van der Knoop en útjûn troch de Afûk.
Troch de jierren hinne bleaunen de boekjes populêr. Dêrom binne der no opnij in tal dieltsjes útbrocht troch de Afûk.
Yn de winkel lizze:
Jentsje syn pot
Jentsje syn pemper
Jentsje syn auto

Jentsje yn 't bad
Jentsje syn bear
Jentsje syn koekje
 

 

 

 

 


Mei in protte foarlêswille foar in nije generaasje pjutten.

Caja Cazemier skriuwt yn it Frysk foar it Aksjeboek

Caja Cazemier, ferneamd jeugdboekeskriuwster, hat foar it earst in ferhaal yn it Frysk skreaun. Dat is har bydrage oan it Aksjeboek foar de jeugd yn de Berneboeketiid 2015, Dy iene foto. Har ferhaal  giet oer seksy selfy’s.
Caja is ien fan de 10 skriuwers dy’t oan it aksjeboek fan dit jier meiwurke hat.

Yn 2013 hat de skriuwster it Aksjeboek foar de jeugd Foarstelling yn it Nederlânsk skreaun dat dêrnei oerset waard troch Ans Wallinga. It is letter yn it Nederlânsk útbrocht ûnder de titel: Echt spel.
Aardich om te melden is dat ek Ans Wallinga diskear in eigen bydrage foar Dy iene foto levere hat.

Lees meer: Caja Cazemier skriuwt yn it Frysk foar it Aksjeboek

Fryske Berneboeketiid 2015

Op 11 septimber is, tagelyk mei it literêr festival Swalk, de Fryske Berneboeketiid begûn.
Oan 30 septimber ta is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto,  te keap yn de boekhannel foar mar € 4,95 by in oar Frysk boek.

Swalk giet op 'e swalk. Op 15 septimber wurdt oanstutsen yn kafee Max te Starum. Om 20.00 oere begjint dêr it program fan Dette Glashouwer en Wiebe Kaspers. Gast op dy jûn is de ferneamde berneboekeskriuwer Thys Wadman.
Syn nijste boek: In nije heit, stiet yn 2016 op de IBBY-honourlist.

Op 18 septimber wurdt it Swalk-program presintearre yn Teater 'De vier Pelikanen' te Ljouwert (start 20.00 oere). Gasten op dy jûn binne twa
skriuwers dy't in ferhaal levere ha foar it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, Caja Cazemier en Rixt Weiland.

Lees meer: Fryske Berneboeketiid 2015

Prizen foar yllustraasjes

Begjin septimber waarden by de iepening fan de ynternasjonale yllustratoarententoanstelling Biënnale van Bratislava 2015 de winners van de 25e ‘Biennial of Illustrations’ bekendmakke.
In ynternasjonale sjuery hat ferskate prizen takend.
In gouden Plaque giet fan’t jier nei Annemarie van Haeringen foar har printeboek ‘Sneeuwwitje breit een monster’. 

Boppedat is bekendmakke dat de ‘Prijs van de kinderjury’ nei Martijn van der Linden giet foar syn yllustraasjes yn it boek Jonas en de visjes van Kees Poon/Jonas en de fiskjes fan Kees Poan fan Harm de Jonge.

Geniaal!, in boek oer minsken dy't de wrâld better makken

Op freed 18 septimber wurdt yn boekhannel Binnert Overdiep op It Hearrenfean it nijste boek fan Janny van der Molen,

Geniaal

feestlik presintearre.
Draait de sinne om de ierde, of is it krekt oarsom? Wat is DNA eins? En hoe kaam Darwin op syn ferneamde evolúsjeteory? Janny van der Molen hat yn Geniaal  de ûntdekkingen fan wittenskippers lykas Galileo Galilei, Charles Darwin, Marie Curie, Rosalind Franklin, Albert Einstein en Stephen Hawking yn in jeugdboek ferpakt mei moaie en spannende ferhalen. De yllustraasjes binne fan Els van Egeraat.
It boek is útjûn troch Ploegsma, Amsterdam
Priis: € 29,99

Lees meer: Geniaal!, in boek oer minsken dy't de wrâld better makken