'Wapper' en 'Het meisje met de rode paraplu' sille op reis nei Bratislava

Yn de hjerst fan 2017 wurdt de 26ste edysje fan de Biënnale fan Bratislava (Slovakije) organisearre. Dizze ynternasjonale yllustratoaretentoanstelling is fan septimber oant oktober te sjen yn Bibiana, it Ynternasjonale Hûs foar Keunst foar Bern yn Bratislava. Op de Biënnale wurdt ek de prestisjeuse Grutte Priis BIB útrikt, tagelyk mei fiif Gouden Appels en fiif Medaljes foar de bêste yllustraasjes út de tentoanstelling.

IBBY-Nederlân fersoarget, yn gearwurking mei it 'Nederlands Letterenfonds', de Nederlânske seleksje foar de ynstjoering fan orizjineel wurk fan maksimaal tsien Nederlânske yllustratoaren. Yllustratoaren kinne dus net yndividueel foar dizze tentoanstelling wurk ynstjoere.

De seleksjekommisje hat stapels boeken troch de hannen hân en nei lang oerlis is in seleksje fan mar leafst fyftjin boeken makke dy’t ynstjoerd wurde sille foar de tentoanstelling. En dêr sitte ek twa fan Fryske útjouwers by. Yke Reeder makke de yllustraasjes foar it Frysk printeboek fan it Jier 2016, Wapper (Tresoar/Afûk, Ljouwert) en Roelof van der Schans foar, Het meisje met de rode paraplu (Aed Levwerd/Wijdemeer, Ljouwert).
En no mar ôfwachtsje oft de ynternasjonale sjuery yn septimber Yke en/of Roelof bliid meitsje sil mei in bekroaning.

Lees meer: 'Wapper' en 'Het meisje met de rode paraplu' sille op reis nei Bratislava

Nasjonale Pankoekdei 2017

Wat in moai pankoekfeest yn Koarnjum. Bern út groep 3 fan De Swirrel út Britsum hiene harren pakes en beppes op freed 24 maart meinaam foar in speurtocht troch it park fan Martenastate. Wylst it sintsje hearlik skynde, folgen se it spoar fan Mûske fan Martena. Dat mûske, út it boekje fan Joke Scheffer, gong op de geur fan pankoeken ôf en kaam ûnderweis allegear stinzeplanten tsjin.

De bern fûnen, mei help fan de pakes en beppes, by dy planten printsjes en letters dêr’t se de nammen fan de stinzeplanten fan lizze koene. Dat diene se yn de Túnmanswente en dêr stie ek in hiele steapel pankoeken foar harren klear. Dy smakken jong en âld tige goed. Se hiene ûnder it spoarsykjen wol sin oan in lekker hapke krigen.
Foldien gongen se letter wer werom nei skoalle ta mei as ferrassing it boekje oer Mûske fan Martena der op ta.

Pykje Fjouwer

De greidefûgels binne wer aktyf. Rûnom wurde aaien fûn dy't de aaisikers fansels moai yn it nêst lizze litte. Ek skries Amalia is út Afrika wei weromflein nei Fryslân.
In protte skoalbern, dy't meidogge oan it projekt Greidhoeke goed onderwijs, folgen de reis fan dizze Kening fan de Greide.
Dêr slút it nije boek fan Lida Dykstra mei yllustraasjes fan Ina Hallemans,
Pykje Fjouwer,
prachtich by oan.

Pykje Fjouwer is in oade oan it Fryske lânskip. Yn it boek binne greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden en ynsekten te finen. Achteryn steane ek nochris nijsgjirrige feiten oer de skries; Kening fan 'e Greide. Foar alle bern dy’t fan de natuer hâlde en der nóch mear oer witte wolle.
Sjoch foar mear ynformaasje en de ynhâld fan it boek by it menu Fryske berneboeken. De Nederlânske ferzje hat as titel: Kuikentje Vier.

De ring van koning Salomo nominearre foar de Woutertje Pieterseprijs 2017

Lida Dykstra, skriuwster fan Fryske en Nederlânske berne- en jeugdboeken, is ien fan de nominearren foar de Woutertje Pieterseprijs 2017.
De sjuery, ûnder foarsitterskip fan Noraly Beyer, moat foar de priis in kar meitsje út it maksimale oantal fan seis titels:

  • Aap, beer, zebra fan Bette Westera en Henriette Boerendans
  • Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld fan Tom Schamp
  • Hoe Tortot zijn vissenhart verloor fan Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda
  • Een ochtend vroeg in de zomer fan Toon Tellegen en Sylvia Weve
  • Stella fan Gerda Dendooven
  • De ring van Koning Salomo fan Lida Dykstra en Martijn van der Linden

Der is keazen foar boeken mei in universele en tiidleaze wearde, dêr’t tekst en byld elkoar op in bysûndere wize yn fersterkje. De winner wurdt bekendmakke by de priisútrikking op sneon 8 april 2017 yn it Flaamsk Kultuerhûs De Brakke Grond yn Amsterdam.

Lees meer: De ring van koning Salomo nominearre foar de Woutertje Pieterseprijs 2017

Tsjilp!

Yn Aldemardum is de bondel Tsjilp! presintearre, in boek mei 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters.
De gedichten binne skreaun troch Eppie Dam. Lienke Boot fersoarge de yllustraasjes (lino's).
It boek is ferskynd by útjouwerij De Ryp yn Blauhûs.

Byldzjend keunstner Gerrit Terpstra hat Lienke Boot it ien en oar leard oer byldtechniken en dan benammen oer it wurkjen mei linoleum. Dêrom wie it earste eksimplaar ek foar Terpstra.
Gerrit Terpstra hat earder wol gearwurke mei Eppie Dam.
Se makken bygelyks de berneboeken: Fjouwer dappere mûskes, Dingeman krijt wjukken, Mezen meitsje dochs gjin rúzje?

Lees meer: Tsjilp!

Skelte op syn skelter nei de Túnmanswente

Yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen kamen de beukers fan basisskoalle De Swirrel yn Britsum op moandei 13 febrewaris op besite yn de Túnmanswente by Martenastate yn Koarnjum.
Meielkoar in broadsje ite en dan nei in ferhaal harkje, dêr hiene de bern wol sin oan dy moarns.

Broadsjes, brún, wyt en mei resinen en bakken stiene klear op ’e tafel. Lekker mei sjem of hagelslach. Bakkersfrou Aaltsje de Groot út Stiens lies it ferhaal foar út it Frysk Printeboek fan it Jier, Skelte wol in skelter. Mar doe hiene de bern de broadsjes al op en sieten se smûk om de fertelster hinne.
De skriuwster fan it ferhaal, Joke Scheffer, wie der ek. Joke hie allegear materiaal meinaam. Want it wie de bedoeling dat de bern letter sels ek noch oan ’e slach soene.

Lees meer: Skelte op syn skelter nei de Túnmanswente

Wapper fljocht nei Lyndensteyn

Wapper is net lykas de oaren. Hy fljocht op ’e kop en achterút. Is dat gek?
“Nee,” seit ien fan de bern by de foarstelling, “dat is toch ook goed!” Sa’n fjirtich learlingen fan de mytyl- en tyltylskoalle foar spesjaal ûnderwiis op Lyndensteyn yn Beetstersweach ha genoaten fan de foarstelling Wapper fan Yke Reeder en Akke Antje Hettema.
De bern krigen it ferhaal te hearren en Yke en Akke makken der tagelyk in byldzjende útfiering fan.

Wapper is it Aksjeboek foar bern dat Tresoar yn 2016 foar de Berneboeketiid útjûn hat. Yke Reeder hat it ferhaal skreaun en tekene foar jonge bern yn it regulier en spesjaal ûnderwiis. It printeboek sjocht der prachtich út en hat in bysûndere tekst. It giet oer it fûgeltsje Wapper dat krekt wat oars is as de oaren. Syn broerkes en suskes wolle him helpe om lykas harren te fleanen. Se bouwe foar him in fleanopstellaazje of in rjochtwapper of in ûlewapper. Mar as Wapper troch syn omkearde wize fan fleanen oare bisten helpe kin, wurde se jaloersk en wolle se allegear wol wapperjen leare.

Lees meer: Wapper fljocht nei Lyndensteyn