Trije Sinten

De hjerstfakânsje is foarby. De tiid fan de gesellige winterfeesten stiet wer foar de doar.
Yn berne-opfang en op skoallen wurde meikoarten wer bysûndere lampions ynelkoar nifele foar Sint Marten. Mar wa is Sint Marten eins en wa is Sinteklaas of Sint Piter?
Pak dêr it boek Trije Sinten mar by fan Mindert Wijnstra. Kinne jim de bern útlizze wêrom

  • rinne we op 11 novimber mei in lampion? 
  • rydt Sinteklaas op syn skimmel oer de dakken?
  • komt Sint Piter allinne yn Grou?

Yn dit boek is it antwurd op dizze en noch folle mear fragen oer Sint Marten, Sinteklaas en Sint Piter te finen. Mar dat net allinne. De skriuwer hat oer elke Sint in ferhaal skreaun. Yn dy ferhalen wurdt de relaasje lein tusken de hillige en Fryslân. En it is ek in reis troch de tiid, want de ferhalen spylje yn de fjirde, de fyftjinde én yn de ienentweintichste ieu.

It boek is útjûn troch Bornmeer en It Fryske Berneboek.

 

In nije heit op list fan White Ravens 2015

Op de Frankfurter Buchmesse wurdt op 15 oktober o.s. de White Raven katalogus presintearre fan de Internationale Jugendbibliothek yn München. Dit jier steane yn de katalogus twahûndert oanbefellings van berne- en jeugdboeken ferskynd yn 36 talen en 55 lannen.
It nijste boek fan Thys Wadman, In nije heit, is ien fan de selektearre boeken.
De boeken binne allegear opnaam yn in reizgjende tentoanstelling.
De 200 annotaasjes fan de White Ravens binne te finen op de website: www.ijb.de / http://bit.ly/whiteravens2015

Berneboekedei Terherne 2015

De Berneboekedei yn Terherne is fan 't jier op snein 18 oktober. Dêr is fan alles te dwaan en te belibjen, sjoch mar nei it hiele program.
It tema is: Raar, mar wier!
Tagong fergees!

Program
Kameleon Boatestasjon: Spektakulêre iepening (om 12.58 oere)
Mei hege besite út de romte. Dizze mysteryguest sil tegearre mei Tryater-acteur Arnold Dykstra de prizen útrikke fan de boekekisttentoanstelling. Mei muzikale begelieding fan fleurige muzyk fan Jeugdkorps De Boarnster Blazers.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2015

Harrekrammele yn it Frysk Museum

Machiel Braaksma hat it perfekte berneboek makke, fol mei âlde rommel

It is in berneboek foar folwoeksenen wurden en ferskynde yn in oplage fan 100 eksimplaren. Elk boek is in keunstwurk op himsels. De boeken binne ynbûn yn read reptilelear mei kapkes fan goudsatyn en letters fan blêdgoud.
Se kostje € 230,-.
Sa’n djoer boek is net bedoeld foar in breed publyk. Mar yn it Frysk museum te Ljouwert is fan sneon 26 septimber ôf in útstalling oer alles wat mei Harrekrammele te krijen hat, te sjen. Dêr binne de orizjinele makettes  en modellen foar, en de útfergrutte prints fan de foto’s út it boek, útstald.
It boek sels leit der ek: in eksimplaar mei strúsfûgellear en fearren fan in poelepetaat.
De iepening fan de tentoanstelling is op 17 oktober.

Lees meer: Harrekrammele yn it Frysk Museum

Lesbrief by Aksjeboek foar de jeugd

Swalk is ôfrûn, mar de Fryske Berneboeketiid giet noch troch oan 30 septimber ta. Oant dy datum is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, noch foar € 4,95 te krijen by oankeap fan in oar boek. Genietsje fan tsien prachtige ferhalen fan tsien ferskillende skriuwers. Nei 30 septimber kostet it boek € 12,50. By it Aksjeboek is ek in lesbrief makke. Sjoch op www.swalk.nl by Lesbrief (boppenoan) of klik op Lesbrief.

Sjoch foar Skriuwersprogams foar skoallen, berne-opfang en bibleteken by it menu Berneboeketiid.

Kinderboekenweek 2015

Wetter, smaak, it hielal en Tjibbe Veldkamp yn Kinderboekenweek yn Midden-Fryslân

Yn de 61e edysje fan de Kinderboekenweek (7 - 18 oktober) organisearje de biblioteken yn Midden-Fryslân ferskate aktiviteiten dy't passe by it tema ‘Raar mar wier’. Njonken wurkwinkels en foarstellings oer technyk en natuer, komt ek skriuwer Tjibbe Veldkamp op besite.

Lees meer: Kinderboekenweek 2015

Jentsjeboekjes

In hiele soad Fryske bern binne grut wurden mei de aventoeren fan Jentsje, it ûndogenske jonkje út de boekjes fan Barbro Lindgren & Eva Eriksson.
De ferhaaltsjes binne yndertiid oerset troch Janny Vledder - van der Knoop en útjûn troch de Afûk.
Troch de jierren hinne bleaunen de boekjes populêr. Dêrom binne der no opnij in tal dieltsjes útbrocht troch de Afûk.
Yn de winkel lizze:
Jentsje syn pot
Jentsje syn pemper
Jentsje syn auto

Jentsje yn 't bad
Jentsje syn bear
Jentsje syn koekje
 

 

 

 

 


Mei in protte foarlêswille foar in nije generaasje pjutten.