Nasjonale Foarlêsdagen 2016

Mei it Printeboek fan it Jier, Poëzijwike en Gedichtedei

Fan 27 jannewaris oant en mei 6 febrewaris binne de Nasjonale Foarlêsdagen.
It Printeboek fan it Jier is Wy ha der in geitsje by/We hebben er een geitje bij,  fan Marjet Huibers en Iris Deppe.
Sa kin yn dy perioade njonken it Nederlânsk ek yn it Frysk foarlêzen wurde yn de berne-opfang, op de basisskoallen en yn de bibleteken. By it menu Nasjonale Foarlêsdagen stiet allegear ynformaasje oer it boek, de skriuwster en de yllustratrise. Boppedat kin gebrûk makke wurde fan lessuggestjes by it boek foar de beukers/ûnderbou. De Afûk hat foar de berne-opfang in lesbrief gearstald.

Lees meer: Nasjonale Foarlêsdagen 2016

De deikoersen fan Remco

In nij jeugdboek fan Bart Kingma oer Remco Heeringa (14) dy’t profesjoneel hurdfytser wurde wol. Hy hat it talint, hy hâldt fan trainen en is hartstikke serieus yn de sport. Mar dan bart der in slim ûngelok en liket Remco's dream yn reek op te gean.
De deikoersen fan Remco hat in relaasje mei de skoaltelevyzjesearje De Koers fan Omrop Fryslân.
Dy dramaserie giet oer de 17-jarige hurdfytser Sieger dy't foar in wichtige kar yn syn karriêre komt, as hy op it punt stiet in profkontrakt te bemachtigjen.

It boek is spesjaal makke foar it 'LêsNo' projekt. It hat as doel it Frysk lêzen oantreklik te meitsjen foar de jeugd.
Sjoch foar mear ynformaasje oer it boek ek by it menu Fryske berneboeken.

Dolf Verroen skriuwt it Berneboekegeskink 2016

Skriuwer Dolf Verroen (1928) is yn 2016 de auteur fan it geskink foar de Kinderboekenweek.
Op dat literêre bernefeest steane pakes en beppes sintraal. It motto is: Foar altyd jong. De 62ste edysje fan de Kinderboekenweek is fan 5 oant en mei 16 oktober.

Dolf Verroen is berne yn Delft mar hy wennet al sûnt jierren yn Fryslân.
Hy skreau syn earste boek doe’t hy fjirtjin jier wie. Dat boek, Het boek van Jan-Kees, is pas útjûn yn 1958. Doe’t it letter opnij ferskynde krige it de titel, Paarden van die enge grote.
Yn gearwurking mei Bauke Oldenhof is ien boek fan de skriuwer yn it Frysk ferskynd: In nuver famke. Yn it Stellingwerfsk kaam Dikke Doezerd! en ere verhaelen út.

Lees meer: Dolf Verroen skriuwt it Berneboekegeskink 2016

Slauerhoff Poëzijpriis

"Op een droom scheepgaan" – 2016 –
Tsiende edysje Slauerhoff PoëzijpriiS!

Takom jier wurdt foar de tsiende kear de Slauerhoff Poëzijpriis útrikt! 
Op 8 juny 2016 is de feestjûn dêr’t de winners bekendmakke wurde.
Om’t it in jubileum is, is de wedstriid diskear spesjaal oanpast. Foar it earst meie ek sjongteksten ynstjoerd wurde foar de poëzijwedstriid! Ynstjoere foar 1 maart 2016.
By de organisaasje kin boppedat in gastdosint boekt wurde foar in les 'poëzij-skriuwen'.

Ynformaasje yn ’t koart:

  • Skriuw in gedicht fan maksimaal 50 rigels of meitsje in filmke mei dyn sjongtekst en win 200 euro!
  • Do kinst dyn ynstjoering fia it ynstjoerformulier opstjoere! (Sjoch op www.slauerhoff.nl).
  • It ûnderwerp fan it gedicht meist sels kieze.
  • Elkenien yn Fryslân tusken 12 en 18 jier kin meidwaan.
  • Der binne trije kategoryen: 12-15 jier vmbo, 12-15 jier havo/vwo en 16-18 jier.
  • It prizejild bedraacht 200, 125 en 100 euro per kategory en in oanmoedigingspriis per kategory fan 50 euro.
  • Alle talen binne tastien. By gebrûk fan talen oars as it Frysk of Nederlâns moat in oersetting by levere wurde.

    Lees meer: Slauerhoff Poëzijpriis

Over grote beren en knuffels

Op woansdei 9 desimber hat auteur Xavière Kolk it earste eksimplaar fan it printeboek ´Over grote beren en knuffels´ oerlange oan Sietske Poepjes, deputearre foar taal en kultuer fan de provinsje Fryslân.

It printeboek is bedoeld foar âlders én bern. Om in petear oan te gean oer grutte minsken en de grinzen fan bern. Xavière Kolk skreau dit boekje tegearre mei har soantsje Daniël fan 8 jier. Nei’t Daniël twa jier lyn sa flink wie om syn geheim te fertellen woe er meihelpe om oare bern te beskermjen tsjin grutte bearen.
It boekje is skreaun fanút de belibbing fan lytse bear; in jonkje dat graach wol dat syn âlders grutsk op him binne. Op in dei freget de grutte bear út syn strjitte oft hy der efkes yn komt. Lytse bear wol net bretaal wêze. Dus hy giet mei yn ’e hûs.
As lytse bear letter bûten komt is er net mear bliid. En ynienen pisset er nachts op bêd wer yn ’e broek. Ek hat er nachtmerjes en is er samar lilk op mem.

Lees meer: Over grote beren en knuffels

Sprokys yn it Biltsk

Nei in Fryske oersetting is sûnt 18 novimber ek in fertaling yn de Biltske taal beskikber fan fyftjin mearkes fan Grimm.
De útjefte fan Taalburo Popkema is presintearre yn de bibleteek fan Sint Anne. Sytse Buwalda hat de ferhalen fan de bruorren Jacob en Wilhelm Grimm oerset. Peter Boersma en Hilda Groenesteyn soargen foar de yllustraasjes yn kleur. Yn 2012 kaam in Fryske oersetting út. Der binne ek plannen foar Grimm yn it Hylpers, Stellingwers, Stedsfrysk en Skylgers.

Jou in bern in boek yn Ferwerderadiel

Alle mear as hûndert learlingen út groep 8 fan de Ferwerderadielster basisskoallen ha op tongersdei 29 oktober yn Burdaard in Frysk boek krigen. Se kamen byelkoar yn MFC Het Spectrum en krigen in bon dêr’t se in boek foar útsykje koene by it kreamke fan de Afûk.
Fierder fertelde byldzjend keunstner Hans Jouta fan Ferwert oer syn wurk.

Ferwerderadiel besiket mei de jierlikse aksje Jou in bern in boek, bern yn ‘e kunde te bringen mei it skreaune Frysk. Yn desimber krije de learlingen fan groep 2 ek in boek.