De Nasjonale Foarlêsdagen begjinne

Op woansdei 27 jannewaris begjinne de Nasjonale Foarlêsdagen. Rûnom wurde dy deis by moarnsbrochjes ferhalen ferteld yn de berne-opfang, op pjutteboartersplakken, op basisskoallen, yn bibleteken ensfh. En dy foarlêsdagen geane troch oan 6 febrewaris ta. Tsien dagen lang stiet it Printeboek fan it Jier, Wy ha der in geitsje by/We hebben er een geitje bij, sintraal. En tsien dagen lang wurdt der ekstra omtinken jûn oan foarlêzen en fertellen. Hiel wichtich foar (jonge) bern om de taalûntwikkeling, fantasij, kreativiteit, sosjale ûntwwikkeling ensfh. te stypjen.
Op woansdei 3 febrewaris komme de beukers fan de Gearwurkingsskoalle Jelsum, Britsum, Koarnjum nei de Túnmanswente yn Koarnjum foar it ferhaal oer it geitsje. Boppedat kinne se dan ek by de geitsjes sjen en sels oan 'e slach om moaie keunstwurken te meitsjen n.o.f. it boek. It moaiste keunstwurk fertsjinnet in priis dy't op de neimiddei útrikt wurde sil yn bywêzen fan de âlders. (Sjoch foar mear ynformaasje en tips by it menu Nasjonale Foarlêsdagen)

Start Skoalskriuwers yn Fryslân

Fan moandei 25 jannewaris ôf sille op tsien skoallen yn Fryslân wer Skoalskriuwers oan ’e slach.
It projekt is ferline jier foar it earst yn ús provinsje fan start gien. Skriuwers ferbine har foar in heal jier oan in basisskoalle om benammen bern mei in lege taalfeardigens te ynspirearjen en te stypjen. De skriuwers dy’t yn ús provinsje aktyf wêze sille binne: Lida Dijkstra, Janny van der Molen, Hanneke de Jong en Mindert Wijnstra y.g.m. Dolf Verroen. Sy begeliede allegear twa skoallen. Kate Schlingeman en Derk Visser binne nij fan’t jier. Kate Schlingeman begjint op de Ljouwerter Montessoriskoalle en Derk Visser op IBS Oud Oost yn Ljouwert.
Fierder sil Lida Dykstra nei De Uniaskoalle yn Wurdum en De Hoekstien yn Surhústerfean, Hanneke de Jong nei De Wizebeam yn Minnertsgea en Twaspan yn Deinum en Janny van der Molen nei de Kompanjonskoalle op De Knipe en De Reinbôge yn Twizelerheide. Mindert Wijnstra en Dolf Verroen geane nei IBS De Feart yn Jobbegea en De Sevenaerskoalle yn Nijhoarne.
Yn de Ljouwerter Montessoriskoalle wurdt de start fan de nije Skoalskriuwers offisjeel markearre troch de ‘beëdiging’ fan berneboekskriuwster Kate Schlingemann troch deputearre Sietske Poepjes.

Lees meer: Start Skoalskriuwers yn Fryslân

Ted van Lieshout en Marit Törnqvist steane op de shortlist fan de Hans Christian Andersen Award.

De Hans Christian Andersen Award wurdt ek wol de Nobelpriis foar jeugdliteratuer neamd.
It is de heechste ear dy’t je as berneboekskriuwer/yllustrator fertsjinje kinne. Yn 1988 gong dy bekroaning nei Annie M.G. Schmidt en yn 2004 nei Max Velthuijs. De nasjonale seksjes fan it ‘International Board on Books for Young People’ (IBBY) nominearje altyd in auteur en in yllustrator.
Op de shortlist foar auteurs steane njonken Ted van Lieshout: Cao Wenxuan (Sina), Louis Jensen (Denemarken), Mirjam Pressler (Dútslân) en Lois Lowry (USA).
Op de shortlist foar yllustratoaren steane njonken Marit Törnqvist: Rotraut Susanne Berner (Dútslân), Pejman Rahimizadeh (Iran), Alessandro Sanna (Italië) en Suzy Lee (Korea).
De winners fan de Hans Chr. Andersenprizen 2016 wurde bekend makke op de berneboekebeurs yn Bologna.

Lees meer: Ted van Lieshout en Marit Törnqvist steane op de shortlist fan de Hans Christian Andersen Award.

Nasjonale Foarlêsdagen 2016

Mei it Printeboek fan it Jier, Poëzijwike en Gedichtedei

Fan 27 jannewaris oant en mei 6 febrewaris binne de Nasjonale Foarlêsdagen.
It Printeboek fan it Jier is Wy ha der in geitsje by/We hebben er een geitje bij,  fan Marjet Huibers en Iris Deppe.
Sa kin yn dy perioade njonken it Nederlânsk ek yn it Frysk foarlêzen wurde yn de berne-opfang, op de basisskoallen en yn de bibleteken. By it menu Nasjonale Foarlêsdagen stiet allegear ynformaasje oer it boek, de skriuwster en de yllustratrise. Boppedat kin gebrûk makke wurde fan lessuggestjes by it boek foar de beukers/ûnderbou. De Afûk hat foar de berne-opfang in lesbrief gearstald.

Lees meer: Nasjonale Foarlêsdagen 2016

De deikoersen fan Remco

In nij jeugdboek fan Bart Kingma oer Remco Heeringa (14) dy’t profesjoneel hurdfytser wurde wol. Hy hat it talint, hy hâldt fan trainen en is hartstikke serieus yn de sport. Mar dan bart der in slim ûngelok en liket Remco's dream yn reek op te gean.
De deikoersen fan Remco hat in relaasje mei de skoaltelevyzjesearje De Koers fan Omrop Fryslân.
Dy dramaserie giet oer de 17-jarige hurdfytser Sieger dy't foar in wichtige kar yn syn karriêre komt, as hy op it punt stiet in profkontrakt te bemachtigjen.

It boek is spesjaal makke foar it 'LêsNo' projekt. It hat as doel it Frysk lêzen oantreklik te meitsjen foar de jeugd.
Sjoch foar mear ynformaasje oer it boek ek by it menu Fryske berneboeken.

Dolf Verroen skriuwt it Berneboekegeskink 2016

Skriuwer Dolf Verroen (1928) is yn 2016 de auteur fan it geskink foar de Kinderboekenweek.
Op dat literêre bernefeest steane pakes en beppes sintraal. It motto is: Foar altyd jong. De 62ste edysje fan de Kinderboekenweek is fan 5 oant en mei 16 oktober.

Dolf Verroen is berne yn Delft mar hy wennet al sûnt jierren yn Fryslân.
Hy skreau syn earste boek doe’t hy fjirtjin jier wie. Dat boek, Het boek van Jan-Kees, is pas útjûn yn 1958. Doe’t it letter opnij ferskynde krige it de titel, Paarden van die enge grote.
Yn gearwurking mei Bauke Oldenhof is ien boek fan de skriuwer yn it Frysk ferskynd: In nuver famke. Yn it Stellingwerfsk kaam Dikke Doezerd! en ere verhaelen út.

Lees meer: Dolf Verroen skriuwt it Berneboekegeskink 2016

Slauerhoff Poëzijpriis

"Op een droom scheepgaan" – 2016 –
Tsiende edysje Slauerhoff PoëzijpriiS!

Takom jier wurdt foar de tsiende kear de Slauerhoff Poëzijpriis útrikt! 
Op 8 juny 2016 is de feestjûn dêr’t de winners bekendmakke wurde.
Om’t it in jubileum is, is de wedstriid diskear spesjaal oanpast. Foar it earst meie ek sjongteksten ynstjoerd wurde foar de poëzijwedstriid! Ynstjoere foar 1 maart 2016.
By de organisaasje kin boppedat in gastdosint boekt wurde foar in les 'poëzij-skriuwen'.

Ynformaasje yn ’t koart:

  • Skriuw in gedicht fan maksimaal 50 rigels of meitsje in filmke mei dyn sjongtekst en win 200 euro!
  • Do kinst dyn ynstjoering fia it ynstjoerformulier opstjoere! (Sjoch op www.slauerhoff.nl).
  • It ûnderwerp fan it gedicht meist sels kieze.
  • Elkenien yn Fryslân tusken 12 en 18 jier kin meidwaan.
  • Der binne trije kategoryen: 12-15 jier vmbo, 12-15 jier havo/vwo en 16-18 jier.
  • It prizejild bedraacht 200, 125 en 100 euro per kategory en in oanmoedigingspriis per kategory fan 50 euro.
  • Alle talen binne tastien. By gebrûk fan talen oars as it Frysk of Nederlâns moat in oersetting by levere wurde.

    Lees meer: Slauerhoff Poëzijpriis