Auck Peanstra

Altyd warber foar It Fryske Berneboek. Dat wie Auck Peanstra, skriuwster fan berneboeken, romans en oar wurk. Sy ferstoar op moandei 29 febrewaris.
Auck skreau net allinne ferhalen foar lyts en grut, toanielstikken, lietteksten en gedichten, se hold ek lêzings, brocht besites oan skoallen, skreau foar it Tomke projekt, wurke mei oan de Fryske taalmetoade Studio F en gean sa mar troch.
Sûnt 1993 kaam alle jierren wol in (berne)boek fan har út. Har debút wie Melle moat in bril ha. Mar wat ha in protte bern ek genoaten fan Fertelle fan Jelle, Keutels by de kofje, Alles foar in sint, Grapkemakkers, De boel op stelten, om mar in pear te neamen.

Lees meer: Auck Peanstra

Printeboek foar de Sint Pitertiid

Sint Piter yn Grou
Op 13 febrewaris is in nij printeboek foar de Sint Pitertiid presintearre by útjouwerij Louise yn Grou. Hendrika Vis-de Ruiter skreau in nij dieltsje yn de Siem en Sanne rige: Siem en Sanne sjogge Sint Piter. De yllustraasjes binne fan Bernard Roorda. In prachtich kadootsje foar pakjes jûn. Sjoch foar mear ynformaasje by it menu Fryske berneboeken en by www.siemensanne.nl.

Simke Kloostermanpriis 2016

Sûnt 1983 wurdt troch it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn 'e trije jier de Simke Kloosterman Priis  takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek, útjûn yn 'e trije foarôfgeande jierren. Dit jier is it wer safier. De priisútrikking is op freed 20 maaie 2016 om 15:00 oere yn 'e Petrustsjerke yn Twizel.

Om it oansjen te ferheegjen en it belang te ûnderstreekjen fan kwalitatyf  goede berne- en jeugdliteratuer hat it Simke Kloostermanlien it prizebedrach opnij ferhege en fêststeld op
€ 5000.
It bestjoer fan it Lien is dwaande om it reglemint foar de priis oan te passen en te ferbreedzjen. Sa kin de priis ek takend wurde oan in boekesearje of it oeuvre fan in skriuwer. In oare wichtige oanpassing is, dat by printeboeken/stripboeken de priis takend wurdt oan skriuwer en yllustrator beide.
Dêrneist wurket it Lien oan kwaliteitsferbettering yn de organisaasje fan de wichtichste priis foar Frysktalige berne- en jeugdliteratuer.

Lees meer: Simke Kloostermanpriis 2016

Boek en brochje yn De Túnmanswente

Lekker meielkoar in broadsje ite en wylst harkje nei in ferhaal. Dat diene de beukers fan de gearwurkingsskoalle Jelsum, Britsum, Koarnjum op woansdei 4 febrewaris yn De Túnmanswente te Koarnjum.
De broadsjes fan bakkerij Nico en Aeltsje de Groot smakken mar bêst en doe’t Aeltsje ek noch kaam om it ferhaal út it boekje, Wy ha der in geitsje by te fertellen, wie it hielendal gesellich.
Nei it boek en it brochje koene de bern sels nei oanlieding fan it ferhaal oan ’e slach. Wollige geitsjes en skiepkes meitsje, barchjes plakke, beammen fersiere, tekenje mar ek bouwe mei grutte houten en kleurde blokken. In pleats of in geitehok bygelyks. En bûten stiene trije moaie geitsjes dy’t wol graach efkes oandacht ha woene. Om bar gong in groepke bern nei de bisten ta om se te aaien en ek om noch efkes nei dat moaie kastieltsje Martenastate te kuierjen.

Lees meer: Boek en brochje yn De Túnmanswente

De Nasjonale Foarlêsdagen begjinne

Op woansdei 27 jannewaris begjinne de Nasjonale Foarlêsdagen. Rûnom wurde dy deis by moarnsbrochjes ferhalen ferteld yn de berne-opfang, op pjutteboartersplakken, op basisskoallen, yn bibleteken ensfh. En dy foarlêsdagen geane troch oan 6 febrewaris ta. Tsien dagen lang stiet it Printeboek fan it Jier, Wy ha der in geitsje by/We hebben er een geitje bij, sintraal. En tsien dagen lang wurdt der ekstra omtinken jûn oan foarlêzen en fertellen. Hiel wichtich foar (jonge) bern om de taalûntwikkeling, fantasij, kreativiteit, sosjale ûntwwikkeling ensfh. te stypjen.
Op woansdei 3 febrewaris komme de beukers fan de Gearwurkingsskoalle Jelsum, Britsum, Koarnjum nei de Túnmanswente yn Koarnjum foar it ferhaal oer it geitsje. Boppedat kinne se dan ek by de geitsjes sjen en sels oan 'e slach om moaie keunstwurken te meitsjen n.o.f. it boek. It moaiste keunstwurk fertsjinnet in priis dy't op de neimiddei útrikt wurde sil yn bywêzen fan de âlders. (Sjoch foar mear ynformaasje en tips by it menu Nasjonale Foarlêsdagen)

Start Skoalskriuwers yn Fryslân

Fan moandei 25 jannewaris ôf sille op tsien skoallen yn Fryslân wer Skoalskriuwers oan ’e slach.
It projekt is ferline jier foar it earst yn ús provinsje fan start gien. Skriuwers ferbine har foar in heal jier oan in basisskoalle om benammen bern mei in lege taalfeardigens te ynspirearjen en te stypjen. De skriuwers dy’t yn ús provinsje aktyf wêze sille binne: Lida Dijkstra, Janny van der Molen, Hanneke de Jong en Mindert Wijnstra y.g.m. Dolf Verroen. Sy begeliede allegear twa skoallen. Kate Schlingeman en Derk Visser binne nij fan’t jier. Kate Schlingeman begjint op de Ljouwerter Montessoriskoalle en Derk Visser op IBS Oud Oost yn Ljouwert.
Fierder sil Lida Dykstra nei De Uniaskoalle yn Wurdum en De Hoekstien yn Surhústerfean, Hanneke de Jong nei De Wizebeam yn Minnertsgea en Twaspan yn Deinum en Janny van der Molen nei de Kompanjonskoalle op De Knipe en De Reinbôge yn Twizelerheide. Mindert Wijnstra en Dolf Verroen geane nei IBS De Feart yn Jobbegea en De Sevenaerskoalle yn Nijhoarne.
Yn de Ljouwerter Montessoriskoalle wurdt de start fan de nije Skoalskriuwers offisjeel markearre troch de ‘beëdiging’ fan berneboekskriuwster Kate Schlingemann troch deputearre Sietske Poepjes.

Lees meer: Start Skoalskriuwers yn Fryslân

Ted van Lieshout en Marit Törnqvist steane op de shortlist fan de Hans Christian Andersen Award.

De Hans Christian Andersen Award wurdt ek wol de Nobelpriis foar jeugdliteratuer neamd.
It is de heechste ear dy’t je as berneboekskriuwer/yllustrator fertsjinje kinne. Yn 1988 gong dy bekroaning nei Annie M.G. Schmidt en yn 2004 nei Max Velthuijs. De nasjonale seksjes fan it ‘International Board on Books for Young People’ (IBBY) nominearje altyd in auteur en in yllustrator.
Op de shortlist foar auteurs steane njonken Ted van Lieshout: Cao Wenxuan (Sina), Louis Jensen (Denemarken), Mirjam Pressler (Dútslân) en Lois Lowry (USA).
Op de shortlist foar yllustratoaren steane njonken Marit Törnqvist: Rotraut Susanne Berner (Dútslân), Pejman Rahimizadeh (Iran), Alessandro Sanna (Italië) en Suzy Lee (Korea).
De winners fan de Hans Chr. Andersenprizen 2016 wurde bekend makke op de berneboekebeurs yn Bologna.

Lees meer: Ted van Lieshout en Marit Törnqvist steane op de shortlist fan de Hans Christian Andersen Award.