Simke Kloostermanpriis 2016 foar Hanneke de Jong

Hanneke de Jong kriget foar har boek, Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen, de Simke Kloostermanpriis 2016.
Dy priis wurdt ien kear yn 'e trije jier takend oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek útjûn yn de trije foarôfgeande jierren.

Yn it fleurich útsjende boek kriget it puberfamke Marike troch har entûsjasme en har dreamerige en gaotyske gedachten in soad foar de kiezzen. Se hat oanbean om in feest te organisearjen foar de fjirtichste jierdei fan har mem, mar makket it foar harsels dreech troch tefolle te betinken. Mei help fan har bêste freondin en in learaar foar itensieden komt se in hiel ein, mar tuskentroch lizze in oantal oare dingen dwers, sawol thús, op skoalle as mei de ferkearing.

Lees meer: Simke Kloostermanpriis 2016 foar Hanneke de Jong

Lytse Protter

is de titel fan it nije printeboekje mei sechtjin prachtige, leave bernegedichtsjes, de helte yn it Frysk en de oare helte yn it Nederlânsk. Baukje Wytsma hat it skreaun en Yke Reeder makke de moaie, bypassende yllustraasjes.
Sjoch foar in foarbyld fan ien fan de gedichtsjes by it menu Fryske Berneboeken.

Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Swalk 2016, Frysk op tournee

Swalk wurdt yn 2016 foar de tredde kear organisearre troch Tresoar. Fan 9 oant en mei 18 septimber reizget Swalk nei ferskate plakken yn Fryslân mei Fryske skriuwers, de nijste Fryske (berne)boeken, filmkes, keunst en mei muzyk fan Wiebe Kaspers, Daan Slagter en Florian den Hollander.

Aksjeboek foar bern yn de Berneboeketiid 2016
Sûnt 1987 komt yn de Berneboeketiid alle jierren in Aksjeboek foar bern út om it lêzen yn it Frysk te stypjen. It aksjeboek fan 2016, Wapper, wurdt by de start fan Swalk, op 9 septimber, oanbean. Diskear is it in printeboek, skreaun en tekene troch keunstneres Yke Reeder, dat ek geskikt is foar bern út it spesjaal ûnderwiis.

Lees meer: Yke Reeder skriuwt en tekenet Aksjeboek foar bern 2016

Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

De sjuery foar de Simke Kloostermanpriis hat út tritich titels de boeken

  • Femke faalt fan Ate Grypsta
  • Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen fan Hanneke de Jong
  • In nije heit fan Thys Wadman
  • Dy iene foto, tsien ferhalen fan tsien auteurs

nominearre. De priis sil op freed 20 maaie troch Deputearre Sietske Poepjes yn de Petrustsjerke te Twizel útrikt wurde. De priiswinner fertsjinnet in bedrach fan € 5000,-.

Lees meer: Fjouwer titels nominearre foar de Simke Kloostermanpriis 2016

Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum

Mûske fan Martena rûkt wat…
Se stekt har spitse noaske yn ’e loft.
Wêr komt dy hearlike rook wei?
En wat soe it wêze?
Mûske fan Martena draaft hookstrooks
oer it paad har noaske efternei, springt
yn ´e kastanjebolster en dobbert de grêft
oer. Is it koeke wat se rûkt?

Sa begjint it boekje oer it mûske dat op freed 18 maart oanbean is troch yllustrator Ronald de Haan oan de bern út groep 3 fan de gearwurkingsskoalle Britsum, Jelsum, Koarnjum.
De tekst is fan Joke Scheffer. De skriuwster lit it mûske net allinne op de rook fan de pankoeken ôfgean mar fertelt tagelyk oer de stinzefloara dêr’t mûske by lâns komt yn it park by Martenastate: winterakonyt, holwoartel, giele anemoanen, longkrûd...

Lees meer: Mûske fan Martena nei de Pankoekdei yn Koarnjum

Selfie fan Caja Cazemier is nominearre foar de Priis fan de Jonge Sjuery

#Selfie fan hitskriuwster Caja Cazemier út Ljouwert is alwer in super realistysk boek oer in aktueel ûnderwerp dat in hiel oare kant fan Social Media sjen lit… Yn 2008 wûn se de Priis fan de 'Jonge Jury' en se waard ek noch ris trije kear nominearre. Soe it fan’t jier wer raak wêze?

Oer it boek:
Mirte is fjirtjin jier en fynt dat har âlders har behannelje as in lyts bern. Se is gek op Social Media, ek al sjit har skoalwurk der sa wol by yn. Mirtes resultaten wurde hieltyd minder en dêrom pakke har âlders har geregeld de laptop en de telefoan ôf. Mar dat hâldt har net tsjin…

Lees meer: Selfie fan Caja Cazemier is nominearre foar de Priis fan de Jonge Sjuery

Nasjonale Pankoekdei yn Koarnjum

Wa hat no gjin sin oan in pankoek?
De bern fan groep 3 fan de gearwurkingsskoalle Britsum, Koarnjum, Jelsum yn elk gefal wol.
Dêrom geane se op de Nasjonale Pankoekdei op freed 18 maart nei de Túnmanswente yn Koarnjum.
En se nimme pake en beppe mei.
De bern meie sels ek oan it bakken en dêr kinne pake en beppe dan moai by helpe.
Mar foar’t it safier is, dogge se earst in speurtocht troch it Koarnjumer Bosk, op syk nei it Mûske fan Martena. Dat mûske mei ek graach pankoeken en as de bern de opdrachten fan har útfiere komme se fansels by in lekkere pankoek telâne.

Gesellich meielkoar ite. En as de bern wer nei hûs ta geane?
Dan krije se allegear it boekje oer it Mûske fan Martena, skreaun troch Joke Scheffer, mei nei hûs ta.