Dei fan de duorsumens

Midden yn de 'Kinderboekenweek', op moandei 10 oktober wurdt de Dei fan de Duorsumens organisearre, in inisjatyf fan it IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Yn it hiele lân wurde skoallen belutsen by in foarlêsprojekt. Yn Fryslân sil op in soad basisskoallen foarlêzen wurde út de duorsume foarlêskrante Fryslân, in gearwurkingsprojekt fan IVN en it Jopie Huismanmuseum. Yn dy krante stiet it ferhaal In bysûndere pake /Een bijzondere opa, dat oanslút by it tema fan de Kinderboekenweek Pake en beppe; foar altyd jong. Jopie Huisman is yn dit ferhaal de pake fan in fiktyf bernsbern mei deselde namme.
Skoallen dy't meidwaan wolle kinne hielendal fergees in ferteller oanfreegje by it IVN en ek noch in unike knikkertegel fertsjinje dy't duorsum makke is fan Frysk ôffal. Stjoer foar freed 23 septimber in mailtsje nei Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Sy soarget foar in ferteller en set de skoalle op 'e list foar in tegel.

Lees meer: Dei fan de duorsumens

De Grutte Freonlike Reus

De Grote Vriendelijke Reus, fan Roald Dahl ferskynt yn it Frysk. It boek is firtuoas oerset troch Martsje de Jong en Hilda Groenesteyn hat de prachtige kleureyllustraasjes makke.
Op sneontemiddei 17 septimber fan 15.30-17.30 oere is de presintaasje fan it nijste boek fan Utjouwerij Regaad yn MFC De Wjukken te Mantgum: De GFR.

De Grutte Freonlike Reus is – dat wit fansels eltsenien – dejinge dy’t bern harren dreamen jout. Dêrom sil de presintaasje yn it ramt fan dreamen én fan bern stean. Dat wurdt wat bysûnders, want bern kinne, mei harren âlden en pakes en beppes, op dreamejacht! Hoe’t dat sit?… Kom op sneon 17 septimber mar gewoan nei Mantgum en sjoch it sels!

Swalk yn Gytsjerk

Swalk is útein set op it Boekefeest. Dat wie op 9 septimber yn Tresoar te Ljouwert. Yke Reeder presintearre op dat feest har Aksjeboek foar bern Wapper, in printeboek foar bern oant 4 jier. It boek is yn de Fryske Berneboeketiid oant 30 septimber ta te keap foar mar € 4,95.
Letter kostet it € 12,50. Yke hat it ferhaal oer it fûgeltsje Wapper dat fleanen leare moat, betocht en tekene.
No giet Swalk de provinsje yn en op fjouwer plakken wurkje berneboekeskriuwers mei.
Op sneintemiddei 11 septimber struts Swalk del mei in program yn de bibleteek fan Gytsjerk. Yke Reeder en Joke Scheffer wiene dêr ek.

Lees meer: Swalk yn Gytsjerk

Berneboeketiid 2016

Fan 9 oant 30 septimber is de Fryske Berneboeketiid.
Spesjaal foar de Berneboeketiid hat Yke Reeder it Aksjeboek foar bern, Wapper, betocht en yllustrearre. Yn dy perioade is it boek te keap foar mar € 4,95. Dêrnei is de priis € 12,50.
Wapper wurdt op it Boekefeest op 9 septimber yn Tresoar te Ljouwert, presintearre.
Yn de Berneboeketiid kinne skoallen en bibleteken in program oanfreegje foar op skoalle en yn de bibleteek. Sjoch foar mear ynformaasje by it menu Berneboeketiid.

Oer Wapper
Wapper is in fûgel dy’t fleanen leare sil. It giet machtich moai, mar al in bytsje oars as oars. Dat hindert neat, want ‘wapperjen is syn talint!

Wapper is in poëtysk printeboek, dat geskikt is foar bern oant en mei groep 4. Wolle jim mear witte oer it ferhaal? Klik dan hjir en Yke lêst jim sels foar.
Sjoch foar mear ynformaasje oer Yke Reeder op har website www.ieks.nl.

Dichter, nij tydskrift foar bern

DICHTER is in nij tydskrift foar bern fan 6 oant 106. It wurdt útjûn yn in skrift fan hast 100 siden en ferskynt fjouwer kear yn ’t jier. Yn elk nûmer fan DICHTER steane mear as 75 gedichten fan mear as 25 bernedichters. Stik foar stik spesjaal skreaun foar DICHTER.
It earste nûmer giet oer Pakes en beppes – foar altyd jong, it tema fan de Berneboekewike/Berneboeketiid en ferskynt op 5 oktober.

Abonnee wurde kin no al. Sjoch op www.plint.nl/dichter. By abonnees leit it earste nûmer al op 1 oktober yn de brievebus.

Wenje yn in skilderij/Wonen in een schilderij

Foar it earst yn de skiednis hat it Frysk Museum in berneboek útbrocht.
Op tongersdeitemoarn 1 septimber is yn Dronryp Wenje yn in skilderij/Wonen in een schilderij presintearre oer it wurk fan Lourens Alma Tadema, ien fan de wichtichste Fryske skilders. It Frysk Museum yn Ljouwert hat berneboekeskriuwster Lida Dykstra ree fûn om de wrâld fan de keunst tagonklik te meitsjen foar bern. Fan 1 oktober ôf begjint in grutte tentoanstelling oer Alma Tadema yn it Frysk Museum. Lida Dykstra hat besocht om Lourens Alma Tadema tichterby te bringen foar de jeugd. Troch de eagen fan Laurence, de âldste dochter fan Alma-Tadema, komme jonge lêzers yn ’e kunde mei de ferneamde skilder. Se ûnderfine hoe ’t it is om yn sa’n kreative húshâlding grut te wurden, meitsje de eksploazje fan it hûs fan de Tadema’s mei en dwale om yn it atelier. Op dy wize komme de skilderijen ta libben. Ek it plakboek fan Laurence is ûnderdiel fan it boek, mei plaatsjes, reproduksjes fan it wurk fan har heit, sketskes en foto’s.
It boek is geskikt foar bern fan 8 jier ôf. It is yn it Frysk en yn it Nederlânsk útjûn troch Wijdemeer, Ljouwert.
De earste eksimplaren fan de útjefte waarden útdield oan learlingen fan de Sint-Radbodusskoalle yn Dronryp, om’t Alma Tadema dêr sa’n twahûndert jier lyn berne is. 

Lees meer: Wenje yn in skilderij/Wonen in een schilderij

Utslach Junior Rely-priisfraach 2016

Neffens de sjuery fan de Junior Rely 2016 komme der dit jier trije gedichten en ien ferhaal yn de beneaming foar in Junior Rely-priis.

Priiswinners:
De Junior Rely-priiswinners yn de kategoary poëzij:

  • In gedicht oer in tún, fan Tjitske van der Meer, Mantgum. Earste priis.
  • Grutte mem, fan Bo de Haan, Kollumersweach. Twadde priis.
  • Maitiid, fan Laura Mulder, Sigerswâld. Tredde priis.

en yn de kategoary proaza:

  • De wat nuvere tsjoendersfluit, van Beitske Nieboer, Snits. Earste prijs.

De sjuery
De sjuery bestiet út Erica Bergema, Thys Wadman en jeugdsjuerylid Anneke van der Werf.
It totale bedrach oan prizejild dat ûnder de winners fan de Junior Rely ferdield wurdt is € 500,00.
De priisútrikking is op sneon 1 oktober o.s.