Fryske ferhalewedstriid

Foar senioaren èn junioaren
De jierlikse Fryske ferhalewedstriid fan It Skriuwersboun, Friesch Dagblad en Cedin hat dizze kear Gjin Styl as tema. It ûnderwerp hat te krijen mei it feit dat 100 jier lyn de Nederlânske keunstbeweging De Stijl oprjochte is. De ferhalewedstriid wurdt dit jier foar de fyfde kear hâlden.
Fan de ynstjoerders wurdt in ferhaal fan maksimaal 775 wurden ferwachte. De deadline is 15 maart. De prizen wurde op 9 maaie útrikt yn Museum Drachten.

Lees meer: Fryske ferhalewedstriid

Wês net bang (mar wol foarsichtich)

LêsNo fan start mei nij boek Wês net bang (mar wol foarsichtich) en searje Bosk

Mear as 4000 learlingen út 147 klassen fan 31 skoallen, sille fan 10 jannewaris ôf seis wiken oan ‘e slach mei LêsNo, in lêsbefoarderingsprojekt foar jongeren yn de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Fan ’t jier bestiet it LêsNo projekt út de dramasearje Bosk, it boek Wês net bang (mar wol foarsichtich), in audio- en meilêsferzje fan it boek en in lesbrief passend by it boek en de searje. Doel fan it projekt is het fergrutsjen fan de lêswille by de doelgroep. It is de tredde edysje fan LêsNo. It projekt is in gearwurking fan Bibliotheekservice Fryslân, Cedin, Afûk, Omrop Fryslân en Tresoar.

Start fan it projekt
By de start fan it projekt op 10 jannewaris wiene sa’n 150 learlingen fan it Bornego Kolleezje út It Hearrenfean oanwêzich. Ek Halbe Piter Claus, regisseur fan de searje en Hanneke de Jong, skriuwster fan it boek, wiene derby. Hanneke de Jong hat it earste eksimplaar fan it boek oan Lilan, de haadpersoan út it ferhaal, oanbean. Fansels wie ek in part fan de searje Bosk te sjen. De start fan it projekt wie foar in grut part ynteraktyf mei live muzyk en stie yn it tema fan flechtsjen.

Lees meer: Wês net bang (mar wol foarsichtich)

Printeboek Wapper

Filmke en lesbrief

Wapper is de titel fan it Aksjeboek foar bern 2016 dat yn de Berneboeketiid
(9 – 30 septimber) foar mar € 4,95 te keap wie yn de Fryske boekhannels.
No kostet it € 12,50.

Yke Reeder hat it printeboek tekene en de tekst yn gearwurking mei Sytse Jansma betocht. It ferhaal giet oer it fûgeltsje Wapper dy’t fleanen leare sil. It giet machtich moai, mar al in bytsje oars as oars. Dat hindert neat, want ‘wapperjen is syn talint!

Wapper is in poëtysk printeboek, dat geskikt is foar bern oant en mei groep 4. Wolle jim mear witte oer it ferhaal? Klik dan hjir en Yke lêst jim sels foar.

Akke Antje Hettema hat by it printeboek in lesbrief makke dy’t brûkt wurde kin yn it spesjaal basisûnderwiis. Dy is te finen op http://swalk.nl/index.php/fr/lesbrief.
Yn de lesbrief steane ideeën dy’t maklik oan te passen binne mei wurkblêden op ferskate nivo’s. Sjoch wat past by de doelgroep en by it program. Brûk wat oansprekt en gean kreatyf mei de ideeën om, sadat se gaadlik binne foar de groep.

In White Raven foar Het meisje met de rode paraplu

De White Ravens binne oanbefellings fan de ‘Internationale Jugendbibliothek’ yn München foar bysûndere boeken út de wrâld fan de Ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne 200 titels opnaam yn 42 talen út 60 lannen. Yn totaal ha njoggen Nederlânstalige boeken en ien Frystalich boek in White Raven krigen. It Frysk/Nederlânske boek is:

Het meisje met de rode paraplu
In ferhalebondel fan de skriuwers
Edward van de Vendel, Harm de Jonge, Marian De Smet, Mindert Wijnstra en Lida Dykstra.
De yllustraasjes binne fan Roelof van der Schans.
It boek is útjûn troch Wijdemeer, Ljouwert.

Fan 18 oktober ôf binne de koarte annotaasjes fan de boeken te finen yn de database White Ravens 2016 op de website fan de ‘Internationale Jugendbibliothek’ (www.ijb.de). Ek is der in printe katalogus ferskynd (op de boekebeurs yn Frankfurt).

Lees meer: In White Raven foar Het meisje met de rode paraplu

Prizen Rely en Junior Rely 2016 útrikt (03-10-2016)

Under grutte publike belangstelling, hat boargemaster Johanneke Liemburg fan Littenseradiel op sneontemiddei 1 oktober de prizen útrikt oan de winners fan de Rely en Junior Rely 2016 yn it doarpshûs fan Weidum. De organisaasje fan de middei lei yn hannen fan Studio Smids.

Priiswinners Junior Rely

Poëzij

  • In gedicht oer in tún, fan Tjitske van der Meer, Mantgum. Earste priis.
  • Grutte mem, fan Bo de Haan, Kollumersweach. Twadde priis.
  • Maitiid, fan Laura Mulder, Siegerswâld. Tredde priis.

Proaza

  • De wat nuvere tsjoendersfluit, fan Beitske Nieboer, Snits. Earste priis.

De sjuery
De sjuery bestie út Erica Bergema, Thys Wadman en jeugdsjuerylid Anneke van der Werf.
It totale bedrach oan prizejild dat ûnder de winners fan de Junior Rely ferparten is bedraacht € 500,--.

Kinderboekenweek

Op basisskoallen rûnom yn Fryslân stiet yn de perioade tusken 5 en 16 oktober it lêzen sintraal.
Pake en beppe; foar altyd jong, is it tema fan de Kinderboekenweek 2016.
Der sille grif pakes en beppes ynskeakele wurde om op skoallen foar te lêzen of te fertellen, mar dat bart fansels by de bern thús ek al in soad.  

Yn de boekhannel lizze ferskate (nije) berneboeken dy’t oanslute by it tema. En by oankeap fan in boek is it Berneboekewikegeskink der op ta. Dolf Verroen is de skriuwer fan it geskink, Oorlog en Vriendschap en Charlotte Dematons makke de yllustraasjes.
Pakes en beppes: gau nei de boekwinkel!

Lees meer: Kinderboekenweek

Berneboekedei Terherne 2016

Op de lêste dei fan de ‘Kinderboekenweek’, op 16 oktober is yn Terherne wer fan alles te dwaan op de Berneboekedei.
Der falt hiel wat te sjen en mei te meitsjen nei oanlieding fan it tema fan dit jier: Pakes en beppes, foar altyd jong.
Bern, heiten, memmen, pakes, beppes, omkes, muoikes ensfh. kinne fan 13.00 oere ôf genietsje fan teater (Mijn te gekke oma en Busterbaarlik); foarlêzen, troch Arnold Dijkstra en Joke Scheffer; sjonge, dûnsje en muzyk meitsje mei Sander Metz, Hinke Strien en de Boarnster Blazers; sminken; boekemerk; nifeljen; Tomke radio; skelterrace ensfh.
Boppedat toane ferskate skoallen harren prachtich ynrjochte boekekiste. Hokker boeken ha se dêr yn útbylde en wa wint de priis foar it moaiste resultaat?
Yn it doarp is in rûte útset om by alle aktiviteiten op de ferskate lokaasjes te kommen. De tagong is fergees!
Sjoch foar mear ynformaasje op www.kinderboekendag.nl.