Auteur fan de moanne

Skriuwster Lida Dijkstra is

Auteur fan de moanne septimber

Sjoch yn septimber mar ris op www.leesplein.nl.
Dat is de website fan de Stifting Bibliotheek.nl (de iepenbiere bibleteken yn Nederlân).
Fan 1 septimber ôf stiet der in interview mei Lida op dy side oer it mei inVlag en Wimpel bekroande boek Verhalen voor de vossenbroertjes
Der is in sinjeard eksimplaar fan it boek te winnen.

Lees meer: Auteur fan de moanne

Presintaasje fan de nije fertel-aktiviteit fan Tresoar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn it plak fan de Fertelbus komt Tresoar it kommende skoaljier mei in nije fertelaktiviteit. Dy bestiet út in oantal  “fertelkoffers” mei in hiel moaie ferteljas. Fertellers en skriuwers kinne hjir gebrûk fan meitsje as hja op lokaasje binne.

Lees meer: Presintaasje fan de nije fertel-aktiviteit fan Tresoar

Fjouwer dappere mûskes

Nij printeboek fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra

Byldzjend keunstner Gerrit Terpstra makke in skilderachtich mûzeboek. Hy frege skriuwer Eppie Dam om wurden te jaan oan it ferhaal. Earder makken se tegearre al boeken foar âldere bern. Dit bysûndere printeboek is foar beide in debút.

Junior Rely

De sjuery fan it Rely Jorritsma Fûns hat dit jier seis priiswinners oanwiisd foar de Junior Rely, de literatuerpriis foar bern tusken de tolve en achttjin jier.

It prizejild, yn totaal in bedrach fan € 500,-, giet nei Roos Talsma , Hedwig Oldenhof , Johannes Idsinga , Annemieke Kirkenier , Sake Tiemersma en Elbrich de Jong.

Lees meer: Junior Rely

Verhalenwedstrijd over rolpatronen in de multiculturele samenleving

FEBE Support, Inclusive Works en de British Council organiseren een kinderverhalenwedstrijd.

Lees meer: Verhalenwedstrijd over rolpatronen in de multiculturele samenleving

Foarlêswedstriid yn Hantumhuzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De 50 bern út de groepen 1 oant en mei 8 fan basisskoalle De Fjouwerhoeke yn Hantumhuzen ha meidien oan it Foarlêskampioenskip fan harren skoalle.

Lees meer: Foarlêswedstriid yn Hantumhuzen

Paul yn c-cool

Nij boek Paul van Dijk:
De kening fan juster

Paul van Dijk út Warkum skriuwt ferhalen. Foar bern en folwoeksen bern. Syn earste boek, Renske wol stoer wêze, ferskynde yn 2011 by de Afûk yn Ljouwert. Hoe’t er op ideeën komt?

Lees meer: Paul yn c-cool