Leve de koning!

Leve de koning! is de titel fan it nije boek fan Arend van Dam,

It boek fan de berneboekeskriuwer út Harns, wurdt op sneon 6 april presintearre yn de berneboekewinkel De Toverlantaarn, Kelders 25 yn Ljouwert.

De bern dêr’t Van Dam yn it boek oer skriuwt, meitsje allegear de ynhuldiging mei fan harren keninklike âlders mei. Yn Leve de koning! wurde tsien spannende ferhalen ferteld oer de troanswikselingen dy’t ús lân de ôfrûne ieuwen meimakke hat. Ferhalen oer in kroan fan koper, echte prinsessejurken, in gewoan spultsje guozzebrief en in prins dy’t leaver piloat wurde wol.

It boek is ferskynd by gelegenheid fan it twahûndert jierrich bestean fan it Nederlânsk keninkryk.

Jier fan it foarlêzen

Yn it ramt fan it Jier fan it Foarlêzen sil geregeld omtinken jûn wurde oan bysûndere Fryske berne- en jeugdboeken en aktiviteiten om de Fryske berne- en jeugdliteratuer hinne.

Yn de lêste wiken fan maart stelt Audiofrysk twa folsleine mearkes út it harkboek De Moaiste Mearkes fan Grimm beskikber om fergees del te laden.
De oersetter fan de mearkes, Anne Tjerk Popkema, lêst Hâns en Grytsje, en in wat minder bekend mearke: Bûntepels foar.
Hy docht dat op sa’n wize dat se lyts oant grut oansprekke (2 – 100).

Lees meer: Jier fan it foarlêzen

Oarlochstriennen

It toanielduo Jan Arendz en Marijke Geertsma komt yn april mei harren eigen earste produksje.
Under de namme J&M teaterwurk spylje se it stik
Oarlochstriennen.
Marijke Geertsma hat it stik sels skreaun.
It is basearre op in wier bard ferhaal út de Twadde Wrâldoarloch en it Fryske ferset.

Foar it Fuortset Underwiis wurdt Oarlochstriennen oanpast en oanbean mei in edukatyf programma yn de moannen febrewaris, maart en april 2013.

It stik
Trije froulju, allegear berne yn Amsterdam, komme troch de leafde yn ’e oarloch yn Fryslân telâne en krije meielkoar te meitsjen: Esmée van Eeghen, Antonette Jaakke en Joop van den Helm- Logtenberg, de frou fan Krijn v.d. Helm, in bekend fersetsman.

Lees meer: Oarlochstriennen

Skoalleprojekt Tommy en de oarloch

Skriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra fertelt en spilet op mear as 40 skoallen yn Fryslân yn de betinkingstiid:
Tommy en de oarloch
It ferhaal dat Mindert fertelt is basearre op in printeboek dat in heit yn it konsintraasjekamp Theresienstadt makke hat foar syn soantsje (Tommy) foar syn tredde jierdei.

Sjoch foar mear ynformaasje hjirûnder en foar it skema fan de programs op de skoallen by Fertelaktiviteiten

Lees meer: Skoalleprojekt Tommy en de oarloch

Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2013

Eppie Dam, Lida Dykstra, Elske Kampen en Thys Wadman nominearre foar de
Simke Kloostermanpriis 2013

De sjuery foar de alfde edysje fan de Simke Kloosterman Priis hat de grutste put derút.
De sjueryleden Alie Douma, Albertina Soepboer en Douwe Kootstra binne teset west mei it lêzen fan alle Frysktalige jeugd/berneboeken út de trije foargeande jierren. Ut dy list mei rom 30 titels hawwe hja 4 boeken nominearre.
Hjirûnder de nominaasjes mei in koarte omskriuwing fan de sjuery:

Lees meer: Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2013

Skriuwster Auck Peanstra yn Droegeham

Mei de Fertelkoffer nei CBS De Tarissing yn Droegeham

Op 14 febrewaris 2013 hat Auck Peanstra mei de Fertelkoffer nei CBS De Tarissing yn Droegeham west.

It tema wie winter.
By groep 1 fertelde se it ferhaal oer Tomke en de sniepop en by  groep 2 / 3 die se it ferhaal oer hoe’t bearen in koarte sturt krigen ha.

Mar, omdat se de holle stompt hie, wie se fergetten hoe’t it ferhaal krekt gie. Lokkich siet der yn de Fertelkoffer – eins mear in ferteltoer – allegear materiaal dat by it ferhaal hearde en sa koene de bern har helpe om it ferhaal te betinken.
ft Auck de oare deis wer komme woe ...
Sjoch foar it hiele ferslach by Fertelaktiviteiten

Knipperke App

Ynteraktive iPad printeboeken Knipperke & Dutje yn App Store
Tekst: Lida Dykstra
Yllustraasjes: Natascha Stenvert

De lytse das Epke moat syn wintersliep hâlde, mar hy ferfeelt him en wol nei bûten ta, de wrâld yn. Knipperke is in Frysktalich ynteraktyf printeboek foar iPad tablets mei paginagrutte kleure-yllustraasjes yn kollaazjetechnyk.
De iPad is geskikt foar bern fan trije jier ôf. Knipperke (download) is ek yn it Nederlâns te krijen ûnder de namme Dutje (download).

Lees meer: Knipperke App