13-10-'13: Berneboekedei/Kinderboekendag Terherne

Terherne wie Klear foar de start!

Wat wie it min waar op 13 oktober, mar wat wie it in moaie dei. Sa’n 800 besikers lutsen har neat oan fan de rein en de hurde wyn en kamen nei de jierlikse Kinderboekendag/Berneboekedei yn Terherne.

Wout Zijlstra iepene de dei op spektakulêre wize en rikte de prizen út oan de skoallen dy’t meidien hiene oan de boekekistewedstryd. Der wiene 29 kistjes ynlevere troch 19 skoallen.
De earste priis by de middenbou gie nei It Twaspan út Terkaple, dy’t It Grutte Poepkonkoers fan Guido van Genechten útbylde hiene, twadde waard de Westermarskoalle út De Jouwer en de tredde priis gie nei It Kampke yn Terherne.
By de boppebou wie de earste priis foar de Trije doarpen skoalle út Reduzum mei it boek Noem je dat sport fan Erik van Os en Elle van Lieshout. De twadde priis wie ek foar de skoalle út Reduzum en de tredde gie nei It Kampke út Terherne.

Lees meer: 13-10-'13: Berneboekedei/Kinderboekendag Terherne

Jou in bern in boek

 

Baltsje heechhâlde foar boek FC Top

De gemeente Ferwerderadiel fynt dat bern lêze moatte en jout dêrom alle jierren in boek kado oan in tal basisskoallelearlingen. Diskear oan de bern fan groep acht en groep twa fan de njoggen skoallen.

Learlingen út groep acht fan sân skoallen wiene tongersdeitemoarn byelkoar om in eksimplaar fan Kampioenen fan FC Top fan Jelle Bangma útrikt te krijen. It is foar de sande kear dat de gemeente de aksje Jou in bern in boek, organisearret.

Lees meer: Jou in bern in boek

Junior Relypriis 2013

Yn it tsjerkje fan Bears (Littenseradiel) waarden op sneon 5 oktober de Junior Rely-prizen útrikt.

Anneke Smid fan Wyitmarsum is dit jier de winner fan de Junior Rely-priis foar ferhalen. Dat hat it bestjoer fan it Rely Jorritsma Fûns sneon 5 oktober bekendmakke. Anneke wûn mei it ferhaal Opsoademiterje. De earste priis foar poëzij is nei Kirsty Fekkes fan Warkum gien, foar it gedicht Tiden fan it jier.

Yn totaal waarden hast hûndert ferhalen en gedichten fan jongeren tusken tolve en achttjin jier instjoerd foar de wedstriid. De sjuery, dy’t fan ’t jaar bestie út Ate Grypstra, Erica Bergema en jeugdsjuerylid Roos Talsma, keas de bêste acht út.

Lees meer: Junior Relypriis 2013

Berneboekewikefeest yn de Harmonie

Geweldich moai 'Kinderboekenweekfeest' 2013

De Kinderboekenweek 2013 is woansdei 2 oktober yn Stêdsskouboarch De Harmonie te Ljouwert iepene mei it tradisjonele Kinderboekenweekfeest. Dit jier kamen der mear as 1000 besikers, fansels foaral bern mei harren begeliedende heiten, memmen, pakes en beppes om mei it tema Klaar voor de start der in grut feest fan te meitsjen.

De organisaasje fan it Berneboekewikefeest is in oparbeidzjen fan de Ljouwerter ynstellings: de Bibliotheek, Kunstkade, Natuurmuseum Fryslân, Omrop Fryslân, Keramiekmuseum  Het Princessehof, Stadsschouwburg De Harmonie, Tryater, Kinderboekenwinkel De Toverlantaarn, Afûk en Tresoar.

Yn alle hoeken fan Stêdsskouboarch De Harmonie wie wat rêden. Hjir op de foto poppespiler Lejo, bekend fan Sesamstraat mei de eachjes op de hannen,  wit jong en âld te boeien.
Foto; Haye Bijlstra.

Lees meer: Berneboekewikefeest yn de Harmonie

Fergees reizgje mei 'Foarstelling'

Yn de Berneboeketiid koe op 29 septimber l.l. fergees  reizge wurde mei trein en bus yn Fryslân en in part fan de provinsje Grins op fertoan fan it Aksjeboek Foarstelling.

De skriuwster fan Foarstelling, Caja Cazemier, siet sels ek yn de trein.
De kondukteur dy't de ferfiersbewizen kontrolearre, woe graach wat mear witte oer it Aksjeboek en mei wa koe er dêr better oer prate as mei de skriuwster sels!

Bruggers fan it Drachtster Lyceum krigen Aksjeboek Foarstelling

Drachten

In groep earsteklassers fan it Drachtster Lyceum krige op moandei 16 septimber it Aksjeboek 2013 Foarstelling. It boek is skreaun troch Caja Cazemier. Sy skriuwt jeugdboeken mei aktuele tema’s.

It boek is yn it Nederlânsk skreaun en dosinte Ans Wallinga hat in Fryske oersetting makke. Sadwaande is Foarstelling it earste Fryske boek fan Caja Cazemier.

De skriuwster en de oersetster dielden sels de boeken út oan de learlingen.

Lees meer: Bruggers fan it Drachtster Lyceum krigen Aksjeboek Foarstelling

Skriuwersprograms yn de Berneboeketiid

 

 

 

 

 

 

 

 
Yn de Berneboeketiid fan 13 septimber oant 13 oktober 2013 kinne skoallen, berne-opfang en bibleteken skriuwers oanfreegje dy't in program foar de bern fersoargje op lokaasje.
Dat dogge se nei oanlieding fan it tema Sport en Spultsjes. Skoallen, Berne-opfang en bibleteken kinne sels kontakt opnimme mei de skriuwer dêr't se belangstelling foar ha. Sjoch foar de nije programs, de beskikbere skriuwers en de wize fan oanfreegjen by Berneboeketiid.