Earste eksimplaar Printeboek Poepkasteel foar Frank Groothof

poepkasteelIt printeboek Poepkasteel is makke troch Lida Dykstra en Natascha Stenvert yn opdracht fan de Friese Milieu Federatie, het Friese Merenproject en Recreatieschap De Marrekrite. It is útjûn troch útjouwerij Wijdemeer yn Ljouwert.

It earste eksimplaar fan it printeboek is op sneon 8 febrewaris by de iepening fan Boot Holland offisjeel oanbean oan Frank Groothof. Dêrnei hat hy foarlêzen út it boek yn de stand fan it Friese Merenprojekt yn it WTC Expo te Ljouwert.
It boek, dat yn in hege oplage printe is, wurdt  fergees fuortjûn op wettereveneminten.

Lees meer: Earste eksimplaar Printeboek Poepkasteel foar Frank Groothof

Boek fan de Moanne febrewaris

Ik ek fan dy
is it Boek fan de Moanne febrewaris.

Yn 18 gedichten beskriuwt Baukje Wytsma de leafde, oan de hân fan yllustraasjes fan de Dútske yllustrator Wolf Erlbruch. In prachtige bondel dy't oanslút by de Nasjonale Poëzijwike/Gedichtedei. It is tagelyk in tapaslik kado foar Falentynsdei!
Sjoch foar mear ynformaasje ek by Nasjonale Foarlêsdagen.

De leafde is in himelfjoer
It lôget op, it bettert oer

’t oerfalt dy iernis, ier of let,

Hast gjin ferwar, do kearst it net

Aksjepriis yn febrewaris € 10,- (ynstee fan € 12,50)
Te keap yn de Fryske boekhannels
ISBN: 978 90 6273 960

Nasjonale Foarlêsdagen binne begûn

Wethâlder Nieske Ketelaar fan Smellingerlân lies foar út Pien en har spin oan seis bern fan berne-opfang ‘t Fleurige Flinterke yn Aldegea.

De wethâlder woe krekt as de bern op ’e grûn sitte. Se lies foar út it rom mei yllustraasjes útfierde boek Pien en har Spin, skreaun troch de ferneamde kabaretier Rients Gratama. De tekeningen binne fan Carla van der Heijde. Dat boek is keazen ta Frysk Printeboek fan it jier 2014.
Nei it foarlêzen wie der foar alle bern, tafallich allegear jonges, in broadsje. Doel fan it inisjatyf is oandacht te freegjen foar it foarlêzen.

Op de Otto Clantskoalle yn Boksum wie der yn jannewaris in tal wiken oandacht foar it foarlêzen. Op woansdei 29 jannewaris, nei de citotoetsen, waard der troch trije duo’s en ien trio út groep 8 foarlêzen oan de bern fan de skoalle. Elk groepke krige de opdracht om in boek yn ien fan de trije talen foar te lêzen en dêr teater of poppekast by te dwaan. (Sjoch foar mear ynformaasje ek by Fertelaktiviteiten).

Lees meer: Nasjonale Foarlêsdagen binne begûn

Nasjonale Foarlêsdagen 2014

Fan 22 jannewaris oant en mei 1 febrewaris binne de Nasjonale Foarlêsdagen.
Yn dy perioade wurdt rûnom omtinken jûn oan foarlêzen.
Mei help fan spesjale foarlêzers, moaie foarlêsboeken en printeboeken en mei aktiviteiten op skoallen en yn bibleteken ensfh. kinne, benammen jonge bern, folop genietsje fan prachtige ferhalen en har ynlibje yn de aventoeren fan de haadpersoanen út de boeken.
De start fan de Nasjonale Foarlêsdagen sil op soad plakken begjinne mei in Foarlêsbrochje.
By de Nasjonale Foarlêsdagen heart it Fryske Printeboek fan it Jier.

Yn 2014 binne sels twa printeboeken keazen ta Printeboek fan it Jier.
It giet om de trijetalige boeken fan Rients Gratama (tekst) en Carla van der Heijde (yllustraasjes)
Hein en syn hin/Hein en zien hinne/Hein en zijn kip
en
Pien en haar spin/Pien en heur spinne/Pien en haar spin (beide útjûn troch de Friese Pers Boekerij)

Lees meer: Nasjonale Foarlêsdagen 2014

Tomke fergees yn Nasjonale Foarlêsdagen

En ek noch in presintsje yn de Nasjonale Foarlêsdagen. Gean tusken 22 jannewaris en 1 febrewaris efkes nei de bibleteek en nim sa'n moai Tomkeboekje mei foar jo bern, bernsbern, omke- of muoikesizzerke ensfh. en it foarlêzen kin begjinne!

Ynterview mei Caja Cazemier yn Linkk

Do kenst fêst de boeken fan Caja Cazemier wol. Vamp, Keihard en Offline binne superpopulêr.
De skriuwster hat no ek in Frysk boek: Foarstelling
Heech tiid foar in ynterview.

Holden je as bern ek al fan skriuwen?
‘Ja, doe’t ik tsien jier wie hie ik al in ferhaal skreaun. Dêr hie ik twa skriften foar folskreaun. Skriuwen hat dus altyd in passy foar my west. Dochs ha ik oant no ta net hieltyd skriuwster west. Ik wie earst dosinte Nederlânsk op in middelbere skoalle. Sûnt tweintich jier bin ik fulltime skriuwster’.

Hoefolle boeken ha jo skreaun?
‘Ik ha omtrint fjirtich boeken skreaun. Ik skriuw twa boeken yn it jier’.

Lees meer: Ynterview mei Caja Cazemier yn Linkk

FeRstival 2013

FeRstival, de Fryske foardrachtskriich foar it fuortset ûnderwiis, wie neffens Taalsintrum Frysk/Cedin in feestje foar de Fryske poëzij.
Oan de 71ste edysje, sneon yn It Hearrenfeanske Posthûsteater, diene 32 learlingen mei.

Utslach starters: 1. Ryanna Grytsje Miedema (Sevenwolden, Grou/Akkrum), 2. Daniël Jolink (Marne College, Bolsward), 3. Letitia de Vries (Singelland, Drachtster Lyceum).
Trochsetters:
1. Riemy Reitsma (Sevenwolden, Grou/Akkrum), 2. Rients Oppewal (Beyers Naudé, Leeuwarden), 3. Jente van der Hem (Magister Alvinus, Sneek).
Toppers:
1. Margriet Visser (Bornego Lyceum, Heerenveen), 2. Ilja Dijk, (Liudger, Drachten), 3. Wiebe Merkus (Liudger, Burgum).