Tsjilp!

Yn Aldemardum is de bondel Tsjilp! presintearre, in boek mei 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters.
De gedichten binne skreaun troch Eppie Dam. Lienke Boot fersoarge de yllustraasjes (lino's).
It boek is ferskynd by útjouwerij De Ryp yn Blauhûs.

Byldzjend keunstner Gerrit Terpstra hat Lienke Boot it ien en oar leard oer byldtechniken en dan benammen oer it wurkjen mei linoleum. Dêrom wie it earste eksimplaar ek foar Terpstra.
Gerrit Terpstra hat earder wol gearwurke mei Eppie Dam.
Se makken bygelyks de berneboeken: Fjouwer dappere mûskes, Dingeman krijt wjukken, Mezen meitsje dochs gjin rúzje?

Lees meer: Tsjilp!

Skelte op syn skelter nei de Túnmanswente

Yn it ramt fan de Nasjonale Foarlêsdagen kamen de beukers fan basisskoalle De Swirrel yn Britsum op moandei 13 febrewaris op besite yn de Túnmanswente by Martenastate yn Koarnjum.
Meielkoar in broadsje ite en dan nei in ferhaal harkje, dêr hiene de bern wol sin oan dy moarns.

Broadsjes, brún, wyt en mei resinen en bakken stiene klear op ’e tafel. Lekker mei sjem of hagelslach. Bakkersfrou Aaltsje de Groot út Stiens lies it ferhaal foar út it Frysk Printeboek fan it Jier, Skelte wol in skelter. Mar doe hiene de bern de broadsjes al op en sieten se smûk om de fertelster hinne.
De skriuwster fan it ferhaal, Joke Scheffer, wie der ek. Joke hie allegear materiaal meinaam. Want it wie de bedoeling dat de bern letter sels ek noch oan ’e slach soene.

Lees meer: Skelte op syn skelter nei de Túnmanswente

Wapper fljocht nei Lyndensteyn

Wapper is net lykas de oaren. Hy fljocht op ’e kop en achterút. Is dat gek?
“Nee,” seit ien fan de bern by de foarstelling, “dat is toch ook goed!” Sa’n fjirtich learlingen fan de mytyl- en tyltylskoalle foar spesjaal ûnderwiis op Lyndensteyn yn Beetstersweach ha genoaten fan de foarstelling Wapper fan Yke Reeder en Akke Antje Hettema.
De bern krigen it ferhaal te hearren en Yke en Akke makken der tagelyk in byldzjende útfiering fan.

Wapper is it Aksjeboek foar bern dat Tresoar yn 2016 foar de Berneboeketiid útjûn hat. Yke Reeder hat it ferhaal skreaun en tekene foar jonge bern yn it regulier en spesjaal ûnderwiis. It printeboek sjocht der prachtich út en hat in bysûndere tekst. It giet oer it fûgeltsje Wapper dat krekt wat oars is as de oaren. Syn broerkes en suskes wolle him helpe om lykas harren te fleanen. Se bouwe foar him in fleanopstellaazje of in rjochtwapper of in ûlewapper. Mar as Wapper troch syn omkearde wize fan fleanen oare bisten helpe kin, wurde se jaloersk en wolle se allegear wol wapperjen leare.

Lees meer: Wapper fljocht nei Lyndensteyn

Foarlêsaktiviteiten

Yn de Nasjonale Foarlêsdagen koene hiel wat minsken yn Hallum genietsje fan ferhalen dy’t learlingen út de groepen 7 en 8 fan basisskoale Op 'e Dobbe foarliezen. Se sieten by de pjutten, yn de sparwinkel, de blommewinkel, op skoalle en by de âlderein yn Offingaburg. De mem fan in Sirysk berntsje lies yn it Arabysk foar. In oare mem fertelde itselde ferhaal letter nochris yn it Nederlânsk.


Op moandei 6 febrewaris harken de bern fan  De Cingel yn Menaam mei oandacht nei it ferhaal út it Frysk Printeboek fan it Jier, Skelte wol in skelter. Skriuwster Joke Scheffer hie in fertelkastke meinaam en de lytse foks Skelte siet by har op 'e skoat. 
Sjoch foar mear foto's hjirûnder.

Lees meer: Foarlêsaktiviteiten

De Skoalskriuwers fan 2017 yn Fryslân

Fan 23 jannewaris ôf binne de allerbêste Nederlânske en Fryske berneboekeskriuwers in heal skoaljier lang as Skoalskriuwer oan ’e slach gien op fyftich ferskillende basisskoallen. Dat dogge se om te helpen de kwaliteit fan it lêzen en skriuwen yn it Nederlânsk en it Frysk te befoarderjen. De Skoalskriuwers komme dit jier by mear as 10.000 bern. Ek âlders en learkrêften wurde by de aktiviteiten belutsen.

Yn Fryslân binne seis Skoalskriuwers aktyf op 10 ferskillende skoallen: Hanneke de Jong, Janny van der Molen, Kate Schlingemann, Lida Dykstra, Linda de Haan en Tialda Hoogeveen.
Lês hjirûnder op hokker skoallen se komme en wêrom't se as Skoalskriuwer sok moai en wichtich wurk dogge.

Lees meer: De Skoalskriuwers fan 2017 yn Fryslân

Harmonie Weidum lit bern yn ’e kunde komme mei muzyk én ynteraktyf teater!

In Frysktalige, muzikale poppefoarstelling; dát is Rôversguod. De poppefoarstelling is geskikt foar bern yn de basisskoalleleeftyd mar sil de folwoeksen begelieders sûnder mis ek oansprekke. It script fan Tjerk Kooistra is basearre op it nije berneboek Rôversguod fan Janneke de Boer en nimt jong en âld mei yn it aventoer fan Fekke en syn roeken.
It jeugdige B-orkest fan muzykferiening Harmonie Weidum spilet dêr muzyk by dy’t spesjaal komponearre is troch Ria Fennema en bringt sa, mei de ferteller en de prachtige poppen, it publyk op ’e smaak.

Lees meer: Harmonie Weidum lit bern yn ’e kunde komme mei muzyk én ynteraktyf teater!

Harkboeken fergees yn de Foarlêsdagen

Audiofrysk biedt yn de Nasjonale Foarlêsdagen fergees fjouwer boeken oan!

De Nasjonale Foarlêsdagen duorje noch oant en mei 4 febrewaris. De hiele wike wurdt noch ekstra omtinken jûn oan foarlêzen. En net allinne oan jonge bern. Ek bern dy’t sels al lêze harkje graach nei in ferhaal. Foarlêze is live it moaist, dat wit elk. Mar dat kin net altyd en dan is it foarlêzen troch in skriuwer dy’t fia de lûdsprekker ta je komt in hiele goede twadde. Dêrom jout Audiofrysk yn de Nationale Voorleesdagen/ Nasjonale Foarlêsdagen fjouwer berneboeken kado. Helje se del by Luisterrijk. Dat kin oan 5 febrewaris ta fergees.
It giet om de folgjende titels:
Anny de Jong - It is foar de hearen  
Ep van Hijum - Muoike Klaptút en oare koarte ferhalen
Jelle Bangma - Keatse foar de krânse
Lida Dykstra - De skat fan jonker Jan