Fryske Foarlêswike 2017

Yn de Fryske Foarlêswike tusken 6 en 9 juny sille wer goed 600 foarlêzers op ’en paad mei 18.000 Tomke-boekjes. De foarlêzers komme rûnom yn ’e provinsje om foar te lêzen oan sa’n 12.000 pjutten.
It tema is dit jier Tomke troch it jier.
De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep.
Oeral yn Fryslân wurdt yn de Foarlêswike yn it Frysk foarlêzen oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Dat kinne pakes en beppes wêze, heiten en memmen mar ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske berneliteratuer. Sjoch foar in oersjoch fan foarlêsplakken op www.afûk.nl.

Lida Dykstra skriuwt Aksjeboek foar bern 2017

In bysûnder aksjeboek dit jier. Oer de ferneamde eksoatyske dûnseres Mata Hari.
Lida Dykstra skriuwt it ferhaal, wêryn't it libben fan de yn Ljouwert as Margaretha Geertruida Zelle berne dûnseres sintraal stiet, foar de boppebou fan de basisskoalle. It wurdt in ryk yllustrearre sjochboek. De yllustraasjes wurde makke troch Natascha Stenvert.
Yn oktober is it 100 jier lyn dat Mata Hari op fertinking fan spionaazje yn Frankryk fusillearre waard.
It aksjeboek ferskynt begjin oktober, by Wijdemeer Ljouwert, yn it ramt fan de Berneboekwike. By oankeap fan in Frysk berneboek, is it yn dy perioade foar de spesjale priis fan € 4,95 te keap.
Fan 14 oktober ôf is ek de tentoanstelling oer Mata Hari yn it Frysk museum te sjen. Dy duorret oant 2 april 2018.

Sweltsjes

Se binne der. De earste seis dielen yn de nije rige Sweltsjes. Fryske boekjes foar begjinnende lêzers op AVI E3-, M4- en E4-nivo.
Skoallen en bibleteken joegen al in skoft oan dat dêr ferlet fan wie.
De bern dy’t troch de Nederlânsktalige lêsmetoades it technysk lêzen behearskje en ‘lêshonger’ krigen hawwe, kinne mei inkele oanwizings ek frij flot Frysk lêze.
Foar harren is dizze rige skreaun. Boartsjendewei leare se in protte nije Fryske wurden en de tekeningen helpe har dêr by.
De útjouwer is: Audiofrysk, Easterwierrum. Priis € 9,95. De útjouwer is: Audiofrysk, Easterwierrum. Priis € 9,95. Bestelle kin fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of it bestelformulier fan audiofrysk. Skoallen kinne bestelle fia Cedin, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

It giet om

Ridder Jet
Skriuwster: Lida Dykstra
Yllustrator: Maaike van den Akker
AVI: E3
ISBN: 978-94-6038-114-0

Boem is ho!
Skriuwer: Anny de Jong
Yllustrator: Yke Reeder
AVI: E4
ISBN: 978-94-6038-115-7

Beppe hat in aaipet
Skriuwer: Mindert Wijnstra
Yllustrator: Babs Wijnstra
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-116-4

Gers op it dak
Skriuwer: Hanneke de Jong
Yllustrator: Linda de Haan
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-118-8

De toverangel fan Ate
Skriuwer: Jurjen van der Meer
Yllustrator: Maaike van den Akker
AVI: E3
ISBN: 978-94-6038-119-5

Wat in ein!
Skriuwer: Jan Schotanus
Yllustrator: Linda de Haan
AVI: M4
ISBN: 978-94-6038-118-8

Astrid Lindgrenpriis foar Wolf Erlbruch

Wolf Erlbruch,
de yllustrator fan ûnder oaren: Fan de lytse mol dy’t witte wol wa’t him op ‘e kop skiten hat en it moaie bondeltsje mei leafdesgedichten, bewurke troch Baukje Wytsma:
Ik ek fan dy
hat de Astrid Lindgrenpriis wûn.

De priis waard yn 2003 ynsteld troch de Sweedske oerheid as earbetoan oan de skriuwster Astrid Lindgren (bekend fan de Pippi Langkousboeken, Ronja de Rôversdochter, De gebroeders Leeuwenhart ensfh.).
De priis wurdt jierliks útrikt en bestiet út in bedrach fan 5 miljoen Sweedske kroanen, omrekkene € 592.500.

Lees meer: Astrid Lindgrenpriis foar Wolf Erlbruch

'Wapper' en 'Het meisje met de rode paraplu' sille op reis nei Bratislava

Yn de hjerst fan 2017 wurdt de 26ste edysje fan de Biënnale fan Bratislava (Slovakije) organisearre. Dizze ynternasjonale yllustratoaretentoanstelling is fan septimber oant oktober te sjen yn Bibiana, it Ynternasjonale Hûs foar Keunst foar Bern yn Bratislava. Op de Biënnale wurdt ek de prestisjeuse Grutte Priis BIB útrikt, tagelyk mei fiif Gouden Appels en fiif Medaljes foar de bêste yllustraasjes út de tentoanstelling.

IBBY-Nederlân fersoarget, yn gearwurking mei it 'Nederlands Letterenfonds', de Nederlânske seleksje foar de ynstjoering fan orizjineel wurk fan maksimaal tsien Nederlânske yllustratoaren. Yllustratoaren kinne dus net yndividueel foar dizze tentoanstelling wurk ynstjoere.

De seleksjekommisje hat stapels boeken troch de hannen hân en nei lang oerlis is in seleksje fan mar leafst fyftjin boeken makke dy’t ynstjoerd wurde sille foar de tentoanstelling. En dêr sitte ek twa fan Fryske útjouwers by. Yke Reeder makke de yllustraasjes foar it Frysk printeboek fan it Jier 2016, Wapper (Tresoar/Afûk, Ljouwert) en Roelof van der Schans foar, Het meisje met de rode paraplu (Aed Levwerd/Wijdemeer, Ljouwert).
En no mar ôfwachtsje oft de ynternasjonale sjuery yn septimber Yke en/of Roelof bliid meitsje sil mei in bekroaning.

Lees meer: 'Wapper' en 'Het meisje met de rode paraplu' sille op reis nei Bratislava

Nasjonale Pankoekdei 2017

Wat in moai pankoekfeest yn Koarnjum. Bern út groep 3 fan De Swirrel út Britsum hiene harren pakes en beppes op freed 24 maart meinaam foar in speurtocht troch it park fan Martenastate. Wylst it sintsje hearlik skynde, folgen se it spoar fan Mûske fan Martena. Dat mûske, út it boekje fan Joke Scheffer, gong op de geur fan pankoeken ôf en kaam ûnderweis allegear stinzeplanten tsjin.

De bern fûnen, mei help fan de pakes en beppes, by dy planten printsjes en letters dêr’t se de nammen fan de stinzeplanten fan lizze koene. Dat diene se yn de Túnmanswente en dêr stie ek in hiele steapel pankoeken foar harren klear. Dy smakken jong en âld tige goed. Se hiene ûnder it spoarsykjen wol sin oan in lekker hapke krigen.
Foldien gongen se letter wer werom nei skoalle ta mei as ferrassing it boekje oer Mûske fan Martena der op ta.

Pykje Fjouwer

De greidefûgels binne wer aktyf. Rûnom wurde aaien fûn dy't de aaisikers fansels moai yn it nêst lizze litte. Ek skries Amalia is út Afrika wei weromflein nei Fryslân.
In protte skoalbern, dy't meidogge oan it projekt Greidhoeke goed onderwijs, folgen de reis fan dizze Kening fan de Greide.
Dêr slút it nije boek fan Lida Dykstra mei yllustraasjes fan Ina Hallemans,
Pykje Fjouwer,
prachtich by oan.

Pykje Fjouwer is in oade oan it Fryske lânskip. Yn it boek binne greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden en ynsekten te finen. Achteryn steane ek nochris nijsgjirrige feiten oer de skries; Kening fan 'e Greide. Foar alle bern dy’t fan de natuer hâlde en der nóch mear oer witte wolle.
Sjoch foar mear ynformaasje en de ynhâld fan it boek by it menu Fryske berneboeken. De Nederlânske ferzje hat as titel: Kuikentje Vier.