It aldermoaiste kado

Yn 't septimbersintsje

Auteur: Jonathan Emmet
Yllustraasjes: Vanessa Caban
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 771 0
Priis: € 12,95

Oer freonskip yn 'e hjerst
It is kâld en wiet bûtendoar en Mol wol dan ek it leafst ûnder de grûn bliuwe. Mar hy mist syn freonen, foaral Knyn. Hy sil in gong grave om by Knyn op besite te gean.
Underweis komt er Iikhoarn en Stikelbaarch tsjin. Sy geane graach mei. Se nimme allegear wat foar Knyn mei, mar Mol hat it aldermoaiste kado meinommen: Knyn syn freonen.

Lees meer: It aldermoaiste kado

Fryske Frijbûtsers

De aventoeren fan Oebele en Abele

en yn it Nederlânsk
De avonturen van Oebele en Abele, Friese Frijbuiters

Yn 't augustussintsje

Tekst en yllustraasjes: Aart Cornelissen
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176011 (Frysk)
ISBN: 9789492176028 (Ned.)
Ferkeappriis: € 5,95
Leeftyd: 8 - 80

Dit humoristyske stripboek giet oer de Fryske Frijheid.
De striid tusken de Friezen sels en tusken de Friezen en de Greve Willem IV fan Hollân steane dêrby sintraal. Mei in fette knypeach wurdt ek it ûntstean fan guon Fryske tradysjes en sporten útlein, lykas it fierljeppen, it aaisykjen en it keatsen. Sels it wynmûnedebat komt oan bod! Fiere ‘foarâlden’ fan bekende Friezen spylje in rol yn it ferhaal: de bruorren Ankersma, Paulus Pietersma, Geert Makkinga en Chris Wassenaar.

Lees meer: Fryske Frijbûtsers

De boel op stelten

Yn 't julysintsje

De boel op stelten

Auteur: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Yke Reeder
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739554
Priis: € 12,50

Oer it boek
In bondel mei achttjin oarspronklike Frysktalige ferhalen. Se ferskynden earder yn in tydskrift en binne troch de skriuwster foar it boek bewurke en aktualisearre. It binne ferhalen oer ûnderwerpen dy't bern oansprekke, bygelyks oer in ôfspraakje op Hyves, besykje om te 'spijbeljen' fan skoalle, stikem sekssites besjen by in infaljuf, stelle út in winkel, meidwaan oan 'de moaiste billen fan Fryslân' of in jonge anti-held dy't mei syn mem in snoad plan betinkt om dochs op skoalreiske te gean. De ferhalen binne flot skreaun mei in soad humor. Se binne allegearre yllustreerre mei twa of trije lytse, nijsgjirrige potleadyllustraasjes. In moai fakânsjeboek foar learlingen út de boppebou fan it basisûnderwiis.

Lees meer: De boel op stelten

Salsafamke

Yn 't junysintsje

Salsafamke

Skriuwster: Hanneke de Jong
Utjouwer: Friese Pers Boekerij
ISBN: 9789033006791
Priis: € 5,00
Hanneke de Jong krige yn 2010 de Simke Kloostermanpriis foar it boek

Oer it boek
‘Dit is myn sus'. Roelof raasde nei in groep dy't har entûsjast op de muzyk gean lieten. Freya joech hjir en dêr in hân. Se hearde nammen, seach gesichten mar wie alles daliks wer fergetten. It wie sa oerweldigjend! Se dûnsen ûnder de bleate himel, de stjerren skitteren tusken de diskolampen troch, as de muzyk in bytsje minder hurd wie hearde se it rûzjen fan de see en se fielde hoe't de wyn har troch it hier streake.

 

Lees meer: Salsafamke

It Achterhûs

Yn 't maaiesintsje

It Achterhûs

Skriuwster: Anne Frank
Oersetter: Jacobus Q. Smink
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 9217 605 9
Priis: Oant en mei 30 juny € 12,50, dêrnei € 17,50

De nije Fryske edysje fan It Achterhûs fan Anne Frank.
Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.

Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn it konsintraasjekamp Bergen-Belsen. Goed twa jier letter soarge Otto Frank, de iennichste fan de famylje dy’t de oarloch oerlibbe, derfoar dat it deiboek dat syn dochter fan 1942 oant 1944 op har skûladres byholden hie, yn it Nederlânsk publisearre waard. Dêrmei waard Anne Frank foaral foar jonge minsken it symboal fan de Joaden dy’t yn 'e Twadde Wrâldoarloch fermoarde binne.

Lees meer: It Achterhûs

In frjemd aai

Yn 't aprilsintsje

In frjemd aai

Teks en yllustraasjes: Emily Gravett
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062737949
Priis: € 7,50 (oanbieding)

Alle fûgels ha in aai lein, allinne ein net, logysk want hy is in mantsje. Gelokkich fynt er in aai, hiel grut en mei griene stippen. Foar him it moaiste aai fan de wrâld, mar de oare fûgels laitsje him út. It iene aai nei it oare brekt iepen en der komme allegear ferskillende pykjes út. Ein moat lang wachtsje, hy sit wylst geduldich te breidzjen. Dan barst ek syn aai iepen en komt der wol in hiel grut bist út.

Lees meer: In frjemd aai

Wy ha der in geitsje by

Yn 't maartsintsje

Wy ha der in geitsje by

Auteur: Marjet Huiberts

Oersetter: Hermien van der Meer
Yllustraasjes: Iris Deppe
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978-90-6273-998-1
Priis: € 7,50

Lyts printeboekje op rym

Oer it boek:

Op de bernebuorkerij ha se der in geitsje by. Thys giet der hinne te sjen. Watfoar bisten komt er tsjin? Wolst ek mei?

Lees meer: Wy ha der in geitsje by