Rymposters slot

By de presintaasje fan dy poster yn septimber is de winnende ferzy fan Liet 13 troch Nanne en Ankie en mei help fan in tal jonge tekstdichters útfierd.

Op de foto, Nanne en Ankie mei de bern fan
It Partoer út Burgum.

 

Mei de produksje fan de trettjinde rymposter is yn 2009 dit projekt fan It Fryske Berneboek en Bibleteekservice Fryslân ôfsluten.