Rymposter 2007

Rymposter 2007 - tema: Sub Rosa, boeken fol geheimen


Geheim

Sssssst!
Meist it net fertelle.
By ús yn 'e tún,
dêr leit in skat!
Mei myn geheime kaart
kinsto dy fine,
mar ik sis net wêr
en ik sis ek net wat!

 

Gedicht: Auck Peanstra
Yllustraasje: Reinier Knol