Berneboekepriisfraach

De Fryske Boekeklub KFFB (Kristlik Fryske Folksbibleteek) skreau fan 1958 oant en mei 1990 in jierlikse Berneboekepriisfraach út. Dêr wie in jildpriis oan ferbûn en/of de KFFB joech it bekroane wurk sels út.

 

Jier Titel Skriuwer Jildpriis
1958 Boppe de wolken Jan Bilker fl. 250,-
1964 Flitspylk, de Yndianejonge S.M. van der Galiën fl. 750,-
  Pauwe-state Jante Geartsma  
  Martsje lit it net sitte H. Heeringa-Seepma  
1965 De jonges fan 'e Walfisfarder Hein Faber fl. 750,--
  It geheim fan 'e Buffelkop S.M. van der Galiën  
  Beltsje en Bûntsje Jan van Galen  
  Martsje koe it net witte H. Heeringa-Seepma  
1966 Gjin priis takend    
1967 Stap foar stap F. Schuurmans-De Boer  
1968 De praetmich G. Sikkema-Veenstra  
  Hwa wie Wumkes? H. de Haan  
1969 Koekyntsjes Ferskate auteurs  
1970 Lâns it paed fan de Voyageurs Hein Faber fl. 700,-
  Fuort mei de geit H. Heeringa-Seepma fl. 200,-
  Fan Trynke, Teun en Tilde T. Straatsma-Wiersma fl. 200,-
  Echt Krystfeest foar Wyb G. Sikkema-Veenstra fl. 100,-
  Siderius, de Granaat Abe Brouwer  
1971 Dribbelkontsje Th. Mollinga  
1972 Tsjerk Hiddes Hendrik Hoogeveen fl. 700,-
  Befke Ryk de Boer  
1973  Ik en myn memmen  H. Heeringa-Seepma fl. 700,- 
   De jonge út it Paradyske  Hendrik Hoogeveen fl. 400,-
  It lân efter de wolken Margryt Poortstra  
1974 It aventûr fan Swartsturtsje H. Heeringa-Seepma  
1975 Herman fan twaheech Jante Geartsma fl. 400,-
1976 Fan streupers en sneupers T. Boorsma  
  Hindrik fan de Mûne Jante Geartsma  
  De prinsesse mei it krús Th. Mollinga  
  Piter Propke Marije Haaima-Hoekstra  
1977 Wêr is Harke? H. Heeringa-Seepma  
1978 Bauke en Broddeltsje Tsjits Veenstra  
  Aventoer mei ynbrekkers T. Boorsma  
  Grutte brân op 'e Lytse Jouwer J. Minkema-Visser  
  It apelwyfke H. Heeringa-Seepma  
1979 Elske en it elfke Jante Geartsma fl. 750,-
  As de diken brekke Hendrik Hoogeveen fl. 500,-
  Heit wol Heit ris harkje? W. Mekenkamp  
1980 Mei de kop yn 'e wyn Hendrik Hoogeveen  
1981 Gjin priis takend    
1982 Pytsje rêdt it op Jante Geartsma fl. 1.000,-
  Gjin flat foar Jelke Froukje Anema-Noordenbos fl. 750,-
1983 Fjouwer op it spoar Tsjalling fan Wolsum fl. 1.000,-
  It slot yn 'e sleat Froukje Anema-Noordenbos fl. 750,-
  Sije sneuper en Sible speurhûn Jante Geartsma  
1984 Fryske Tsjerk en Frânske tsjinst Jelle Tsjalsma fl. 2.000,-
1985 Om frijdom Jelle Tsjalsma  
1986 Read, reader Magda van Ommen fl. 1.500,-
1987 Gjin priis takend    
1988 Snoes de poes Jelle Bangma fl. 1.500,-
1989 Gjin priis takend    
1990 Sibe wol syn mem net kwyt H. Heeringa-Seepma fl. 1.500,-