Ibby Honourlist

De International Board on Books for Young People (Ibby) is in ynternasjonale organisaasje mei as wichtichste doel it befoarderjen fan it lêzen en de fersprieding fan berne- en jeugdliteratuer oer de hiele wrâld. Ibby jout ien kear yn de twa jier in Honourlist (earelist) út, in seleksje fan kwalitatyf útsûnderlike berne- en jeugdboeken, publisearre yn mear as santich lannen dy’t by Ibby oansletten binne.

De publikaasjes blinke út troch de tekst, de yllustraasjes of de oersetting, en wurde foardroegen troch de nasjonale seksjes fan Ibby. Op foardracht fan de Stichting It Fryske Berneboek stiet sûnt 1992 alle kearen ek in Frysk berne- of jeugdboek op dy ynternasjonale earelist. As gefolch dêrfan binne al tal fan boeken yn oare talen oerset en útjûn.

Fryske boeken op de Ibby-Honourlist

Jier

Titel

Skriuwer

Diploma útrikt yn

1992

Bartele Bûse

Berber van der Geest

Berlijn

1994

It hûs fol ferhalen

Mindert en Babs Wijnstra

Sevilla

1996

De Kilekanen

Berber van der Geest

Groningen

1998

Grutte wurden

Akky van der Veer

New Dehli

2000

Fan hantsjeklap en sûkerbak

Jant van der Weg

Cartagene de Indias

2002

Wolken fan wol

Lida Dijkstra

Bazel

2004

Lokaal 13

Baukje Wytsma

Kaapstad

2006

Sterke skouders

Hanneke de Jong

Macau

2008

Oeral binne bisten

Machiel Braaksma

Kopenhagen

2010

Spegelspreuk

Lida Dijkstra

Santiago de Compostela

2012

Mem, wat ite wy hjoed?

Berber van der Geest

Londen

2014

Fjouwer dappere mûskes

Eppie Dam en Gerrit Terpstra

Mexico City

2016

In nije heit

Thys Wadman

Auckland (NZ) aug. 2016