Simke Kloostermanpriis

De Simke Kloostermanpriis is in ûnderskieding foar it bêste Fryske berneboek oer in perioade fan trije jier.Simke Kloosterman (1876 - 1938) wie sels in ferneamd skriuwster en hja hat inkeld ek wolris foar bern skreaun, it meast mearkes. Dat wie yn dy tiid net sa gewoan. Nei har ferstjerren is op har fersyk jild yn in fûns ûnderbrocht. Ut dat fûns wurdt  sûnt 1983 ien kear yn de trije jier in bedrach beskikber steld foar de skriuwer, dy't neffens in deskundige sjuery foar de priis yn de beneaming komt.

It Fryske Berneboek jout yn gearwurking mei Tresoar advys oer de sjuery en assistearret it Simke Kloostermanlien by de tarieding fan it prizefeest, neffens wenst yn de tsjerke fan Twizel.

De priiswinners fan de ôfrûne jierren mei harren boek wiene:

Jier

Titel

Skriuwer

1983

Cap Súd

Reinder Rienk van der Leest

1986

Swart op wyt

Akky van der Veer

1989

Bartele Bûse

Berber van der Geest

1992

It hûs fol ferhalen

Mindert en Babs Wijnstra

1995

De Kilekanen

Berber van der Geest

1998

Yn piama de dyk oer

Auck Peanstra

2001

Dingeman krijt wjukken

Eppie Dam

2004

Mûske myn famke

Lida Dijkstra

2007

Lederwyntsje – bern mei krêften

Lida Dijkstra

2010

Salsafamke

Hanneke de Jong

2013

De oerwinnings fan Tido Houtsma

Thys Wadman

2016

Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen

 Hanneke de Jong