Boekelist 2013

Printeboeken foar pjutten en beukers

     

Titel:

Auteur:

 Priis:

100x Tomke

Peanstra, A, Pitstra, R.

     9,50

De bisteboel fan omke Roel - mei cd

Wadman, Meer, van der

   17,50

De Gruffalo

Donaldson, Julia

   12,95

Dêr is Marten wer

Pitstra, Riemkje

   12,95

Der wie ris in âld wyfke

Hichtum, Nynke fan

     6,95

Fan it lytse knyn dat boe seit

Allen, Jonathan

   12,95

Fjouwer dappere mûskes

Dam, Eppie

   15,95

Gekke Greta Goes

Horacek, Petr

   12,95

Hein en syn hin

Gratama, Rients

   10,00

Ik bin in optocht

Dykstra, Lida

   12,50

In frjemd aai

Gravett, Emily

   12,95

It aldermoaiste kado

Emmett, Jonathan

   12,95

It grutte Koes-boek

Genechten, Guido van

   12,95

It grutte poppeboek

Genechten, Guido van

   12,95

It grutte poepkonkoers

Genechten, Guido van

   15,95

It grutte ytboek

Genechten, Guido van

   12,95

It mûzehûs

Schaapman, Karina

   14,95

It mûzehûs - Sam & Julia yn it teater

Schaapman, Karina

   16,95

Kiki fangt in pake

Dykstra, Lida

   15,00

Kikkert is Kikkert

Velthuijs, Max

     6,90

Knipperke

Dykstra, Lida

     7,95

Kranen, kypauto's en folle mear

Metzger, W.

   13,95

Krûpelhintsjes

Peanstra, Auck

     9,95

Lytse ezel - Jarich syn jierdei

Kromhout, Rindert

   12,95

Lytse kangoeroe

Genechten, Guido van

   13,95

Lytse mûs en it grutte gebakje

Taylor, T.

   12,95

Mol hat in geheim

Emmett, Jonathan

   12,95

Mol wol de moanne ha

Emmett, Jonathan

   12,95

Mol yn 'e snie

Emmett, Jonathan

   12,95

Myn twadde Fryske Van Dale

 

   22,50

Piper op reis

Verdoorn, Geert

   12,50

Skattich

Dykstra, Lida

   12,50

Tomke - Dikke tút foar Romke

Pitstra, Riemkje

     6,50

Tomke en it kado

Peanstra, Auck

     6,50

Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes

Peanstra, A., Pitstra, R.

     9,90

Tomke ferkearsboek - mei cd

Peanstra, A., Pitstra, R.

     4,95

Tomke jierboek - mei cd

Peanstra, A., Pitstra, R.

   19,50

Tomke nei de bisten

Douma, Geartsje

     6,50

Tomke nei de dokter

Douma, Geartsje

     6,50

Tomke nei de kapper

Pitstra, Riemkje

     6,50

Tomke nei de toskedokter

Douma, Geartsje

     6,50

Tomke nei it húske

Peanstra, Auck

     6,50

Tomke nei skoalle

Pitstra, Riemkje

     6,50

Tsien kikkerts

Blake, Quentin

     9,95

Tsien lytse hekskes

Dykstra, Lida

   12,90

Wêr sit Joazefine?

Steffensmeier, Alexander

   12,95

Wolsto myn freon wêze?

Genechten, Guido van

   15,95

Wy geane hjoed op bearejacht

Rosen, Michael

   12,95

Wylde Wytse

Schubert, I. en D.

   12,95

 

 

 

Bernebibel

 

   32,50

Jezus wurdt berne

 

     7,95

 

 

 

Krobbekoer

cd + tekstboekje

   14,95

 

Boeken foar de middenbou

 

Titel:

Auteur:

 Priis: 

Alles foar in sint

Peanstra, Auck

   10,50

De babybeam

Irene Bal

   15,00

De bisteboel fan omke Roel - mei cd

Wadman, Meer, van der

   17,50

De blauwe loftfyts

Wytsma, Baukje

   10,90

De elandkop fan omke Romke

Dam, Eppie

     5,00

De ferdwûne fibula

Bal, Irene

   15,00

De tredde doar

Boer, Helena de

     2,50

Fjouwer dappere mûskes

Dam, Eppie

   15,95

Geheim

Peanstra, A. en Pitstra, R.

     2,50

Gewoane bysûndere dagen foar Sjeffy ...

Fortuin, Lambert

     2,50

Grapkemakkers

Peanstra, Auck

   10,90

Ik hâld fan Pod

Dykstra, Lida

   15,00

In nije stjer

Lembcke, Marjaleena

   12,95

It ear fan Sven

Hanneke de Jong

   12,50

Kening Aap

Peanstra, Auck

   10,50

Lytse man

Dam, Eppie

   15,00

Mearkes fan Grimm

 

   27,50

Renske wol stoer wêze

Dijk, Paul van

   12,50

Skytmerakels

Peanstra, Auck

   13,50

Spegelspreuk

Dykstra, Lida

     9,50

Stille nacht, wûndernacht/krystferhalen en mear

Yll. Yke Reeder

   14,95

Tutte mei de linten

Huber, Diet

     9,95

 

 

 

Boekjes foar begjinnende lêzers:

 

 

De fûgelklup

Wadman, Thys

     7,50

De ridder fan Oei

Dykstra, Lida

     7,50

It geheim fan it taalfabryk

Wijnstra, Mindert

     7,50

Bor en de boef!

Schotanus, Jan

     7,50

De Hutte

Meer, Jurjen van der

     7,50

In geheime kat

Peanstra, Auck

     7,50

Sjouke en Kevin

Bilker, Jetske

     7,50

Tsjang tsjin tiid

Grypstra, Ate

     7,50

 

Boeken foar de boppebou

     

Titel: 

Auteur: 

 Priis:

Abe, byld fan in spiler

Dam, Eppie

   12,50

By beppe yn 't bedstee

Peanstra, Auck

   11,00

De aventoeren fan Hotze Klots: De opdracht fan Thialf

 

     7,50

De aventoeren fan Hotze Klots: De goudene keatswant

 

     6,00

De geasten fan Sjaerdemastate

Jong, Hanneke de

     8,00

De Kening fan Juster

Dijk, Paul van

   14,50

De oerwinnings fan Tido Houtsma

Wadman, Thys

   14,95

De stilte fan Joachem

Wijnstra, Mindert

   10,90

De Traveliers: Fûgelfrij yn de Canyon

Schotanus, Jan

   12,50

De Traveliers: In flitsend hûntsje

Jong, Anny de

   12,50

De Traveliers: Kantsje board op Kurasao

Peanstra, Auck

   12,50

De Traveliers: Spoaren!

Jong, Anny de

   12,50

De Traveliers: Yslik aktyf

Jong, Anny de

   12,50

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

Schotanus, Jan

   10,90

Grutte Pier: Krús fan de Hollanner

Grypstra, Ate

   14,95

Harry Potter

J.K. Rowling

   15,50

Help... in hûn

Jong, Anny de

   10,90

It fleanwûnder

Molen, Janny van der

   12,90

It geheim fan de see

Tjerkstra, Willem

   10,90

It lân achter de heuvel (lústerboek)

Wijnstra, Mindert

   15,00

Jelmer en it grottemystearje

Sluis, Itty

   10,90

Kening fan Katoaren

Jan Terlouw

   14,95

Lederwyntsje, bern mei krêften

Dykstra, Lida

   13,50

Mezen meitsje toch gjin rúzje?

Koolhaas, Anton

   13,50

Radio Afke

Jong, Hanneke de

   12,95

Snot & triennen en oare gedichten

Wytsma, Baukje

     9,95

Spegelspreuk

Dykstra, Lida

     9,50

Stille nacht, wûndernacht/krystferhalen en mear

Yll. Yke Reeder

   14,95

Trije Sinten

Wynstra, Mindert

   11,90

 

 

 

Ytboekje

 

   12,90

 

 

 

Neislachwurken:

 

 

De kanon fan de skiednis fan Fryslân

 

   14,95

De canon van de geschiedenis van Friesland

 

   14,95

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters

DVD-box

   38,50

Frysk wurdboek Frysk-Nederlânsk

 

   32,50

Frysk wurdboek Nederlânsk-Frysk

 

   28,50

Prisma woordenboek Fries-Ned-Fries

 

   12,99

Prisma Basisgrammatica Fries

Popkema, Jan

   14,95

Fûgels

 

   12,50

Frysktalige bernemeditaasjes

Claus, E. en Hiddema, L.

   15,00