Boekelist 2017

Sjoch foar alle titels by it menu Fryske berneboeken

Boeken ûnderbou basisskoalle

***

Titel:

Auteur:

 Priis: 

 

 

 

 

 

100x Tomke

Peanstra, A, Pitstra, R.

     9,95

 

100x Tomke, diel 2

Peanstra, A, Pitstra, R.

     9,95

 

Bear syn jierdei

Becker, Bonny

   14,50

 

Bertus Bear syn Drokke Dei (klokboek)

Freeman, Tor

     5,00

 

De Bisteboel fan omke Roel

Wadman, Meer, van der

   14,95

 

De bûtenierdske reis fan Q en Quinta

Tuinen, Marianna van

   17,50

 

De fertelbeam

Teckentrupp, Britta

   12,50

 

De Gruffalo

Donaldson, Julia

   13,95

 

Der leit in krokodil ûnder myn bêd

Schubert, Ingrid en Dieter

   13,95

 

De lytse Gruffalo

Donaldson, Julia

   13,95

 

Fan de lytse mol dy't witte wol wa't him op 'e kop skiten hat

Holzwarth, W.

   13,90

 

Fjouwer dappere mûskes

Dam, Eppie

   15,95

 

Gekke Greta Goes

Horacek, Petr

     5,00

 

It grutte poppeboek

Genechten, Guido van

     5,00

 

It grutte poepkonkoers

Genechten, Guido van

     7,50

 

It grutte ytboek

Genechten, Guido van

     5,00

 

It mûzehûs - Sam & Julia yn it teater

Schaapman, Karina

     7,50

 

It mûzehûs, Sam en Julia yn it sirkus

Schaapman, Karina

     7,50

 

Jentsje syn bear

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Jentsje syn koekje

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Jentsje yn 't bad

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Jentsje syn auto

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Jentsje syn pot

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Jentsje syn pemper

Lindgren & Eriksson

     8,95

 

Joazefine is siik

Steffensmeier, Alexander

   13,95

 

Kiki fangt in pake

Dykstra, Lida

   15,00

 

Kikkert is Kikkert

Velthuijs, Max

     6,90

 

Kinst net sliepe, Lytse Bear?

Wadelle, Martin

   12,95

 

Knipperke

Dykstra, Lida

     4,95

 

Koesboek

Wytsma, Baukje

     7,50

 

Kom út dy kraan!

Veldkamp, Tjibbe

   13,95

 

Krûpelhintsjes

Peanstra, Auck

     9,95

 

Lytse protter

Wytsma, Baukje

     7,50

 

Mol hat in geheim

Emmett, Jonathan

   12,95

 

Mol yn 'e snie

Emmett, Jonathan

   12,95

 

Myn moaiste mearkes

 

   17,50

 

Myn twadde Fryske Van Dale

 

     5,00

 

Pien en har spin

Gratama, Rients

   10,00

 

Piper op reis

Verdoorn, Geert

   12,50

 

Skattich

Dykstra, Lida

   12,50

 

Skelte wol in skelter

Scheffer, Joke

   13,50

 

Stip syn moaiste ferhalen

Hill, Eric

   14,95

 

Tomke - Dikke tút foar Romke

Pitstra, Riemkje

     6,50

 

Tomke en it kado

Peanstra, Auck

     6,50

 

Tomke en Swarte Pyt/Tomke en de krystkrânskes

Peanstra, A., Pitstra, R.

     9,90

 

Tomke's foarlêsfeest

Peanstra, A., Pitstra, R.

   12,95

 

Tomke jierboek - mei cd

Peanstra, A., Pitstra, R.

   19,50

 

Tomke leart fytsen

Douma, Geartsje

     6,50

 

Tomke, leave pake Durk

Peanstra, Auck

     6,50

 

Tomke nei de bisten

Douma, Geartsje

     6,50

 

Tomke nei de dokter

Douma, Geartsje

     6,50

 

Tomke nei it húske

Peanstra, Auck

     6,50

 

Tomke nei de kapper

Pitstra, Riemkje

     6,50

 

Tomke nei skoalle

Pitstra, Riemkje

     6,50

 

Tomke nei de toskedokter

Douma, Geartsje

     6,50

 

Tomke útfanhûs

Pitstra, Riemkje

     6,50

 

Tsien kikkerts

Blake, Quentin

     5,00

 

Tsien lytse hekskes

Dykstra, Lida

   12,90

 

Tûzen wurden

Amery, H.

   14,95

 

Wêr sit Joazefine?

Steffensmeier, Alexander

   13,95

 

Bernebibel

 

   15,00

 

Krobbekoer

 

   14,95


Nij: Jip en Janneke fan Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. Priis: € 26,50
      It stuoltsje/Het stoeltje/'t Stoultje fan Rients Gratama en Carla van der Heijde. Priis: € 13,99

Boeken middenbou basisskoalle

 

 

 

 

***

Titel:

Auteur:

 Priis: 

 

Alles foar in sint

Peanstra, Auck

     2,50

 

De babybeam

Irene Bal

     3,90

 

De bisteboel fan omke Roel - mei cd

Wadman, Meer, van der

   14,95

 

De elandkop fan omke Romke

Dam, Eppie

     5,00

 

De fjoerdiamant

Tuinen, Marianne van

   15,95

 

De GFR

Dahl, Roald

   15,00

 

De wûndertoeter fan Hindrik Bûter

Dijk, Paul van

     9,95

 

Fjouwer dappere mûskes

Dam, Eppie

   15,95

 

Fronika de flie

Damhuis, Vera

   10,00

 

Grapkemakkers

Peanstra, Auck

   10,90

 

Ik hâld fan Pod

Dijkstra, Lida

     5,00

 

In nije stjer

Lembcke, Marjaleena

     3,90

 

It ear fan Sven

Hanneke de Jong

   10,00

 

Lindbergh

Kuhlmann, Torben

   17,95

 

Lytse man

Dam, Eppie

     5,00

 

Mearkes fan Grimm

 

   27,50

 

Renske wol stoer wêze

Dijk, Paul van

   12,50

 

Rôversguod

Janneke de Boer

   12,50

 

Siem en Sanne sille fierljeppe

Vis-de Ruiter, H.

     8,50

 

Snorhierren en in sturtsje

Reitsma-Ferwerda, Alie

   15,00

 

Speurnoazen yn Park Fiversburch

Kuiper, Astrid

   12,50

 

Stille nacht, wûndernacht/krystferhalen en mear

Yll. Yke Reeder

   14,95

 

Tije

Houten, Mirjam van

   14,95

 

 

 

 

 

Boekjes foar begjinnende lêzers (AVI: E4M5)

 

 

 

De fûgelklup

Wadman, Thys

     7,50

 

De hutte

Meer, Jurjen van der

     7,50

 

De ridder fan Oei

Dykstra, Lida

     7,50

 

It geheim fan it taalfabryk

Wijnstra, Mindert

     7,50

 

Bor en de boef!

Schotanus, Jan

     7,50

 

In geheime kat

Peanstra, Auck

     7,50

 

Tsjang tsjin tiid

Grypstra, Ate

     7,50

 

 

 

 

 

Boekjes AVI:  E5M6

 

 

 

De blauwe jonge

Dykstra, Lida

     7,50

 

De hûneklup

Wadman, Thys

     7,50

 

De rommelwike

Bilker, Jetske

     7,50

 

In frjemd faaske

Meer, Jurjen van der

     7,50

 

Mei losse hannen

Wijnstra, Mindert

     7,50

 

Om it hurdst

Schotanus, Jan

     7,50

 

Stellen tiid

Peanstra, Auck

     7,50

 

Tsjang en de taaldief

Grypstra, Ate

     7,50Boeken boppebou basisskoalle:

 

 

 

 

Tal

Titel:

Auteur:

 Priis: 

 

Abe, byld fan in spiler

Dam, Eppie

     12,50

 

Auke

Vriens, Jacques

       4,95

 

By beppe yn 't bedstee

Peanstra, Auck

       2,50

 

De aventoeren fan Oebele en Abele, Fryske Frijbûtsers

Cornelissen, Aart

       5,95

 

De avonturen van Oebele en Abele, Friese Vrijbuiters

Cornelissen, Aart

       5,95

 

De boel op stelten

Peanstra, Auck

     12,50

 

De deikoersen fan Remco

Kingma, Bart

       8,50

 

De Kening fan Juster

Dijk, Paul van

     14,50

 

De Lytse Prins

Saint-Exupéry, Antoine

     14,95

 

De oerwinnings fan Tido Houtsma

Wadman, Thys

     14,95

 

De skippers fan de Kameleon

Matena, Dick

       8,95

 

De stilte fan Joachem

Wijnstra, Mindert

     10,90

 

De Traveliers: Fûgelfrij yn de Canyon

Schotanus, Jan

       2,50

 

De Traveliers: In flitsend hûntsje

Jong, Anny de

       2,50

 

De Traveliers: Kantsje board op Kurasao

Peanstra, Auck

       2,50

 

De Traveliers: Spoaren!

Jong, Anny de

       2,50

 

De Traveliers: Yslik aktyf

Jong, Anny de

       2,50

 

De ûntdekking

Heuvel, Eric

       7,50

 

Gewoan Gek op Skiednis

yll. Aart Cornelissen

     14,95

 

Harry Potter

Rowling, J.K.

     15,50

 

Ik ek fan dy

Wytsma, Baukje

     12,50

 

In nije heit

Wadman, Thys

     14,50

 

In wrâldreis yn 80 dagen

Verne, Jules

       7,99

 

It Achterhûs

Frank, Anne

     17,50

 

It geheim fan de see

Tjerkstra, Willem

     10,90

 

It lân achter de heuvel (lústerboek)

Wijnstra, Mindert

       4,95

 

Jelmer en it grottemystearje

Sluis, Itty

     10,90

 

Kampioenen fan FC Top

Bangma, Jelle

     12,50

 

Kening fan Katoaren

Terlouw, Jan

     14,95

 

Lederwyntsje, bern mei krêften

Dykstra, Lida

       5,00

 

Mezen meitsje toch gjin rúzje?

Koolhaas, Anton

     13,50

 

Radio Afke

Jong, Hanneke de

       3,90

 

Skoare by FC Top

Bangma, Jelle

     12,50

 

Snot & triennen en oare gedichten

Wytsma, Baukje

       9,95

 

Stille nacht, wûndernacht/krystferhalen en mear

Yll. Yke Reeder

     14,95

 

Suske en Wiske, de boartlike boarre

Vandersteen, Willy

       6,95

 

Trettjin dagen om in spetterend feest te organisearjen

Jong, Hanneke de

     12,50

 

Trije Sinten

 

     11,90

 

Ytboekje

 

     12,90

 

CD: Ferskes oer de Fryske skiednis

 

       4,95

 

De canon van de geschiedenis van Friesland

 

     14,95

 

De kanon fan de skiednis fan Fryslân

 

     14,95

 

De Fryske skiednis yn 11&30 finsters

DVD-box

     25,00

 

Frysk wurdboek Frysk-Nederlânsk

 

     32,50

 

Frysk wurdboek Nederlânsk-Frysk

 

     28,50

 

Prisma woordenboek Fries-Ned-Fries

 

     14,99

 

Prisma Basisgrammatica Fries

Popkema, Jan

     14,95

 

Fûgels

 

     12,50

 

Blommen

 

     12,50

 

Frysktalige bernemeditaasjes

Claus, E. en Hiddema, L.

     15,00

 

Sprekwurden, siswizen en útdrukkingen

 

 

 

In lyk man is in ryk man

Eisma, Dick

       7,50

 

It is mei sizzen net te dwaan

Eisma, Dick

       7,50

 

Dat kin de brune net lûke

Eisma, Dick

       7,50

Nij: Wenje yn in skilderij fan Lida Dykstra. Priis: € 15,95
      Wês net bang (mar wol foarsichtich) fan Hanneke de Jong. Priis: € 8,50