Ik ek fan dy

In prachtige dichtbondel foar jong en âld

Skriuwster: Baukje Wytsma
Yllustrator: Wolf Elbruch
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 960 8
Priis: € 12,50

Lees meer: Ik ek fan dy

Boekjes by Studio F

Fjouwer nije boekjes dy oanslute by de taalmetoade Frysk foar basisskoallen: Studio F
fan
Auck Peanstra, Stellen tiid
Jurjen van der Meer, In frjemd faaske
Thys Wadman, De hûneklup
Ate Grijpstra, Tsjang en de taaldief

Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Priis: € 7,50 per diel

Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen

Skriuwster: Hanneke de Jong
Friese Pers Boekerij b.v. augustus 2013
ISBN: 9789033004049
Priis: € 12,50

Marike hat de hannen fol oan skoalle (vmbo), har lestige broerke en dito leararen, har ferkearing en de fjirtichste jierdei fan har mem. Oan it begjin fan it boek hat se noch trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen sûnder dat dy der wat fan fernimt. Marike hat grutte plannen want taarten bakken en feestjes bouwe kin se as de bêste! Gelokkich hat se help fan Nadia, har beste freondinne, en in dosint. In humoristysk, fleurich en serieus boek foar alle jonge lêzers fan 12 jier ôf. En harren âlden!

Pien en har spin

Skriuwer: Rients Gratama
Yllustraasjes: Carla van der Heijde
Friese Pers Boekerij, juny 2013
ISBN: 9789033002731
Siden: 48, leeftyd: 4 oant 6 jier
Priis: € 10,00

Pien en haar spin is opnij in prachtich printenboek foar bern fan fjouwer jier en âlder. Diskear giet it oer it famke Pien dat in bysûnder en hiel leaf bistke yn har keamer hat. Rients Gratama skreau it ferhaal en Carla van der Heijde makke de tekeningen. Datselde diene se foar Hein en syn hin.

De teksten binne trijetalich: Fries, Grinzers en Nederlâns

De boel op stelten

Skriuwster: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Yke Reeder
Afûk, juny 2013
ISBN: 978 90 6273 955 4
Siden: 128, leeftiid: 12+
Priis: € 12,50

In bondel mei humoristyske ferhalen foar en oer bern yn de boppebou. Mei aktuele tema’s as pesten, stalke, bernepostsegels ferkeapje en sekssites, mar ek oer aventoeren mei sjitterij, stellen, grapkes mei de kompjûter en anty-helden.

Boartsje mei Stip

Skriuwer: Eric Hill
Afûk, juny 2013
ISBN: 978 90 6273929 5
Priis: € 9,95

Stip boartet graach en hat in protte wille mei syn boartersguod. Syn favoryt is dit sachte knisperboekje.

Bertus Bear syn drokke dei

Skriuwer: Tor Freeman
Afûk, april 2013
ISBN: 9789062739301
Priis: € 9,95

Sjoch wat Bertus Bear allegearre docht op in dei!
In Klok-Boek mei in hiel soad flapkes!

Lees meer: Bertus Bear syn drokke dei

Dit is it gedicht

Auteur: Elske Kampen
Friese Pers Boekerij 2012
ISBN: 978 90 3300 252 6
Priis: € 15,00

Elske Kampen sjocht yn dizze bondel, as mei de eagen fan in jongere, op in hiel eigen wize nei de minsken en de wrâld. Har twatalige fersen en har kollaazjes yn dizze útjefte binne dan ek foar bern fan alve, tolve jier en âlder.

Lees meer: Dit is it gedicht

Ynstruminten

Lûdeboekje

Auteur: Marion Billet
Afûk, maart 2013
ISBN: 978 90 6273 924 0
Priis: € 10,95

Ynstruminten is in stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe.
Witsto hoe’t in piano klinkt? Of in gitaar? Wat fynst it moaiste? Druk op it knopke en ûntdek wat foar lûd de muzykynstruminten meitsje kinne.

Ek ferskynd yn dizze rige: De natoer
Leeftyd 1 – 3 jier

De Natoer

Lûdeboekje

Auteur: Marion Billet
Afûk, maart 2013
ISBN: 978 90 6273 923 3
Priis: € 10,95

De natoer is in stevich kartonboekje foar pjutten mei lûden dy’t de platen ta libben bringe.
Druk op it knopke en ûntdek de lûden út de natoer……….. Hoe klinkt bygelyks de see en watfoar lûd makket de kikkert?

Ek ferskynd yn dizze rige: Ynstruminten
Leeftyd: 1 – 3 jier

 

It Mûzehûs, Sam en Julia yn it teater

Auteur: Karina Schaapman
Oersetter: Mindert Wijnstra
Utjouwer: Friese Pers Boekerij, 2012
ISBN: 978 90 3300 266 3
Priis: € 16,95

Sam en Julia, de twa mûzebern dy’t wy al kenne út it earste, suksesfolle boek fan Karina Schaapman en oer-setter Mindert Wijnstra, belibje nije aventoeren yn Sam & Julia yn it teater. Sam krijt in nij freondintsje – wat Julia net echt SUPERleuk fynt – en mei syn trijen meitsje se in foarstelling foar it teater. Mar der bart noch folle mear: Sam fynt bygelyks in hiele seldsume moaie stien… Wat soe dat no wêze?

Lees meer: It Mûzehûs, Sam en Julia yn it teater