Bear syn jierdei

Auteur: Bonny Becker
Yllustraasjes: Kady MacDonald Denton
Fryske oersetting: Jant van der Weg
Utjouwer: Hoogland & Van Klaveren, Hoorn
ISBN: 978 90 8967 148 6
NUR: 280
Priis: € 14,50

Bear hâldt NET fan jierdeis.
Hy fynt feestjes, ballonnen, winskkaarten en presintsjes mar neat.
It leafst soe er op syn jierdei allinnich wêze, en it hûs himmelje of sokssawat.
Mar syn freontsje Mûs tinkt dêr oars oer ...

It grutte Foarlêsboek

Auteur: Ferskate auteurs
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 966 0
Priis: € 19,50
It boek komt op 25 oktober út!

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy't de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.
Foar âlders dy't graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels!
Mar leafst 23 skriuwers en 22 yllustratoaren ha oan dit prachtige boek meiwurke:

Lees meer: It grutte Foarlêsboek

It Mûzehûs: Sam en Julia en it sirkus

Auteur: Karina Schaapman
Oersetter: Mindert Wijnstra
Utjouwer: Friese Pers Boekerij, 2013
ISBN: 9789033004346
Priis: € 16,95

Julia en har mem geane yn de grutte fakânsje mei it sirkus mei. Julia skriuwt yn brieven oan Sam hoe spannend dat wol net is. Se fertelt ek oer har nije freonen Enrico de Clown en Sylvana it trapezefamke.

Mo & Miro - Sokjes oan

Auteur: Leen van Durma
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739462
Priis: € 11,95

It mûske Mo en it fûgeltsje Miro binne bêste maatsjes. Fan 'e moarn falt der snie en se wolle tegearre bûten boartsje. Mar Mo is krekt wekker en hat de pyama noch oan. Miro helpt Mo, sadat se gau nei bûten kinne.

Lees meer: Mo & Miro - Sokjes oan

Myn moaiste mearkes

Auteurs: Bruorren Grimm, Hans Christiaan Andersen en oaren
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739493
Priis: € 17,50

Doch dit boek mar iepen.
Dan komst yn in betoverjend keninkryk, mei grutske keizers, prachtige prinsessen, magyske bisten en feeën dy’t dy helpe wolle..........

Dizze spesjale samling fan ferhalen bestiet út tsien bekende mearkes fan de Bruorren Grimm, Hans Christian Andersen en oaren

 

 

Lytse Daan de Wrâldkampioen

Auteur: Roald Dahl
Yllustraasjes: Quentin Blake
Oersetter: Jan Schotanus
Utjouwer: Wijdemeer, Ljouwert
ISBN: 9789082073843
Priis: € 15,90

Dit ferhaal giet oer in heit en syn soan, hoe goed se it mei-inoar hawwe en oer it geweldige plan dat se betinke om de gemiene, glûperige, grutsprakerige menear Victor Hazze flink geweken te nimmen.

Lees meer: Lytse Daan de Wrâldkampioen

Foarstelling

Auteur: Caja Cazemier
Oersetter: Ans Wallinga
Omslachûntwerp en foarjouwing: Annemieke Groenhuijzen
Utjouwer: Ploegsma, Amsterdam
ISBN: 9789021672397
Aksjeboek foar de jeugd 2013
Priis: Tusken 13 septimber en 13 oktober 2013, € 4,95
Nei 13 oktober 2013: € 14,95

Roos en Joppe moetsje mekoar op de jeugdteaterskoalle by de repetysjes fan “De foarstelling fan dyn libben”. It stik en de wurklikheid reitsje inoar. De foarstelling sil harren libben foar altyd feroarje.

Lees meer: Foarstelling

Kampioenen fan FC TOP

Auteur: Jelle Bangma
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN:  9789062739639
Priis: € 12,50

It ferfolch op Skoare by FC TOP giet oer de fuotballer David, dy’t spilet by it grutte FC TOP. It giet ek oer Kendra, dy’t ek gek is fan fuotbaljen en graach spylje wol, mar har heit sjocht dat hielendal net sitten.

Lees meer: Kampioenen fan FC TOP

Jonas en de fiskjes fan Kees Poan

Skriuwer: Harm de Jonge
Yllustraasjes: Martijn van der Linden
Fryske oersetting: Jant van der Weg
Utjouwer: Hoogland & Van Klaveren, Hoorn
ISBN: 9789089671493
Priis: € 14,95

Jonas sit foar it rút en sjocht nei bûten. Hy ferfeelt him. Der is neat bysûnders op ’e grêft te sjen. Gjin inkelde auto dy’t it wetter yn rydt, net in boatsje dat sinkt. Sels net in âld wyfke dat stroffelet en rêden wurde moat. Op it dak oan ’e oare kant sitte twa seefûgels te slûgjen. Boppe alle huzen is de loft griis.

Lees meer: Jonas en de fiskjes fan Kees Poan

De aventoeren fan Auke

Auteurs: 300 bern fan 12 basisskoallen yn Fryslân
Under redaksje fan:  Jacques Vriens
Utjûn mei stipe fan: Stichting Lezen en Schrijven
ISBN: 978 90 6273 961 5
Priis: € 4,95

Yn Museum Belvedêre op It Hearenfean is op 11 septimber 2013 it earste eksimplaar fan
De avonturen van AUKE
/ De aventoeren fan AUKE,
oanbean oan prinsesse Laurentien.

It ferhaal giet oer reedrydheld Auke dy't net goed lêze kin en is skreaun troch 300 bern fan tolve basisskoallen. Skriuwer Jacques Vriens joech yn febrewaris it startskot foar de boekestafette. Elke skoalle hat in haadstik skreaun.

Lees meer: De aventoeren fan Auke

Tomke leart fytsen

Auteur: Geartsje Douma
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk. Ljouwert
ISBN: 9789062739561
Priis: € 6,50

Yana Yu kin al sûnder sydtsjiltsjes fytse en dat wol Tomke fansels ek! At dat mar goed giet........................