Nijntje yn it museum

Auteur en yllustrator: Dick Bruna
Oersetter: Geartsje Douma
Utjouwer: Bornmeer, De Gordyk
ISBN: 9789056153076
Priis: € 6,00

Nijntje en har heit en mem geane nei it museum. Heit Pluis fynt Nijn te lyts. Nijn is noch mar in pjut.
‘Te lyts, ropt mem, hoe komst der by’. Nijn seit, ‘ik bin al grut’ en dus giet Nijn mei nei it museum. Dat fynt Nijn hartstikke moai.
Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stiennen byld en se seit: 'Letter as ik grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd’,

Wat fielt Stip?

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 965 3
Priis: € 11,99

It learen fan bisten, wurden, foarmen, kleuren en sifers: Stip fynt it allegear like prachtich!

De droom

Auteur: Adam Bock
Utjouwer: TandA 89
Te bestellen via http://www.dedroom.abock.nl
ISBN: 9789081991100
Priis: € 14,95

Lieske, Fien en Noor schaatsen de Elfstedentocht (interactief kinderboek)

Lieske, Fien en Noor schaatsen de Elfstedentocht. Stamper het konijn gaat mee. Onderweg komen ze ongelofelijke dingen tegen. En hoewel ze stiekem vertrekken, komen ze wereldberoemd aan op de Bonkevaart in Leeuwarden.

Lees meer: De droom

Stip kin al telle

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739547
Priis: € 11,99

Stip kin telle fan 1 oant 10!
Wat kin er op 'e pleats allegear telle?
Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem
en komt allegear bisten tsjin. Hoefolle?
En wat sit der achter de flapkes?

Bear syn jierdei

Auteur: Bonny Becker
Yllustraasjes: Kady MacDonald Denton
Fryske oersetting: Jant van der Weg
Utjouwer: Hoogland & Van Klaveren, Hoorn
ISBN: 978 90 8967 148 6
NUR: 280
Priis: € 14,50

Bear hâldt NET fan jierdeis.
Hy fynt feestjes, ballonnen, winskkaarten en presintsjes mar neat.
It leafst soe er op syn jierdei allinnich wêze, en it hûs himmelje of sokssawat.
Mar syn freontsje Mûs tinkt dêr oars oer ...

It grutte Foarlêsboek

Auteur: Ferskate auteurs
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 966 0
Priis: € 19,50
It boek komt op 25 oktober út!

De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn dy't de hik hat, wetterpokken, Tomke en noch folle mear.
Foar âlders dy't graach foarlêze, mar ek foar pakes en beppes, juffen en masters, mar foaral foar de bern sels!
Mar leafst 23 skriuwers en 22 yllustratoaren ha oan dit prachtige boek meiwurke:

Lees meer: It grutte Foarlêsboek

It Mûzehûs: Sam en Julia en it sirkus

Auteur: Karina Schaapman
Oersetter: Mindert Wijnstra
Utjouwer: Friese Pers Boekerij, 2013
ISBN: 9789033004346
Priis: € 16,95

Julia en har mem geane yn de grutte fakânsje mei it sirkus mei. Julia skriuwt yn brieven oan Sam hoe spannend dat wol net is. Se fertelt ek oer har nije freonen Enrico de Clown en Sylvana it trapezefamke.

Mo & Miro - Sokjes oan

Auteur: Leen van Durma
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739462
Priis: € 11,95

It mûske Mo en it fûgeltsje Miro binne bêste maatsjes. Fan 'e moarn falt der snie en se wolle tegearre bûten boartsje. Mar Mo is krekt wekker en hat de pyama noch oan. Miro helpt Mo, sadat se gau nei bûten kinne.

Lees meer: Mo & Miro - Sokjes oan

Myn moaiste mearkes

Auteurs: Bruorren Grimm, Hans Christiaan Andersen en oaren
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739493
Priis: € 17,50

Doch dit boek mar iepen.
Dan komst yn in betoverjend keninkryk, mei grutske keizers, prachtige prinsessen, magyske bisten en feeën dy’t dy helpe wolle..........

Dizze spesjale samling fan ferhalen bestiet út tsien bekende mearkes fan de Bruorren Grimm, Hans Christian Andersen en oaren

 

 

Lytse Daan de Wrâldkampioen

Auteur: Roald Dahl
Yllustraasjes: Quentin Blake
Oersetter: Jan Schotanus
Utjouwer: Wijdemeer, Ljouwert
ISBN: 9789082073843
Priis: € 15,90

Dit ferhaal giet oer in heit en syn soan, hoe goed se it mei-inoar hawwe en oer it geweldige plan dat se betinke om de gemiene, glûperige, grutsprakerige menear Victor Hazze flink geweken te nimmen.

Lees meer: Lytse Daan de Wrâldkampioen

Foarstelling

Auteur: Caja Cazemier
Oersetter: Ans Wallinga
Omslachûntwerp en foarjouwing: Annemieke Groenhuijzen
Utjouwer: Ploegsma, Amsterdam
ISBN: 9789021672397
Aksjeboek foar de jeugd 2013
Priis: Tusken 13 septimber en 13 oktober 2013, € 4,95
Nei 13 oktober 2013: € 14,95

Roos en Joppe moetsje mekoar op de jeugdteaterskoalle by de repetysjes fan “De foarstelling fan dyn libben”. It stik en de wurklikheid reitsje inoar. De foarstelling sil harren libben foar altyd feroarje.

Lees meer: Foarstelling