De Fertelbeam

Auteur: Britta Teckentrup
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789062739813
Priis:€ 12,50

Foks hat in lang en lokkich libben hân, mar no is er wurch. Hy sjocht noch ien kear nei syn dierbere bosk en docht syn eagen ticht. Foks falt yn 'e sliep. Foar altyd.
De oare bisten yn it bosk misse harren leave freon. Lokkich ha se elkoar, en net te ferjitten, harren oantinkens.

Lees meer: De Fertelbeam

De Fjoerdiamant

Titel:          De fjoerdiamant
Skriuwer:    Marianna van Tuinen (Haarlim)
Oersetter :  Ytsje Steen-Buwalda (Boalsert)
Utjouwer:   Elikser, Ljouwert
Tal siden:    34
ISBN:         978-90-8954-627-2
Priis:           € 15,95

Fiif bern krûpe troch it gat fan in dikke beam en komme yn in tunnel telâne. Dy liedt nei de binnenkant fan de ierde. Wat in aventuer! It is dêr prachtich, it liket wol in mearke. Se geane troch in reinbôgerivier, oer de streepte heuvels nei in grot, djip yn de see. En dêr wurdt harren hert hiel waarm …

Der leit in krokodil ûnder myn bêd

Auteurs en yllustraasjes: Ingrid en Dieter Schubert
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 90 6273 994 3
Priis: € 13,95
Foar bern fan 3 - 6 jier

Krokodil Karel hat it te bûnt makke.
Hy wurdt fuortstjoerd troch syn freontsjes.
Híél fier fuort, oant ûnder it bêd fan Lyske.
Mar Lyske is net bang!

Lees meer: Der leit in krokodil ûnder myn bêd

Tomke nei de bisten

Auteur: Geartsje Douma
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062737789
Priis: € 6,50

Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Dêr binne einen en geitsjes en de bargen rollebolje yn 'e drek. Dat liket Romke ek wol wat...!

Gewoan gek op skiednis

Auteurs: Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van der Molen, Han Nijdam en Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Aart Cornelissen
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 980 6
Priis: € 14,95

Fryslân hat in hiele eigen skiednis, mei allerhande ynteressante ferhalen en minsken. En dêr kinst yn dit boek alles oer lêze. It giet oer geheimtaal, de ko, de Romeinen, in eksoatyske spionne, Grutte Pier en Abe Lenstra.

Lees meer: Gewoan gek op skiednis

Tomke, at ik letter grut bin

Yllustraasjes: Luuk Klazenga
ISBN: 978 90 6273 969 1
Priis: € 5,95

Tomke en Yana Yu betinke wat se wurde wolle at se letter grut binne!
In leaf kartonboekje foar de alderlytskes.

Joazefine is siik

Auteur: Alexander Steffensmeijer
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 978 3
Priis: € 13,95

Kij binne ek wolris siik! Op in moarn by ‘t melken fielt Joazefine har slop en wurch. Wat wibelich stiet se op har fjouwer poaten, se mei gjin iten en wol allinne mar fuortkrûpe ûnder it strie. Foar de boerinne is it dúdlik: Joazefine is ferklomme! It hiele programma wurdt ôfwurke: poatwynsels, krûdetee en koartstermometer. As it dan wer in bytsje better mei har giet en se wurdt troch har freonen lekker ferpopke, tinkt Joaziefine: siik wêze is sa gek noch net...................

Nijntje yn it museum

Auteur en yllustrator: Dick Bruna
Oersetter: Geartsje Douma
Utjouwer: Bornmeer, De Gordyk
ISBN: 9789056153076
Priis: € 6,00

Nijntje en har heit en mem geane nei it museum. Heit Pluis fynt Nijn te lyts. Nijn is noch mar in pjut.
‘Te lyts, ropt mem, hoe komst der by’. Nijn seit, ‘ik bin al grut’ en dus giet Nijn mei nei it museum. Dat fynt Nijn hartstikke moai.
Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stiennen byld en se seit: 'Letter as ik grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd’,

Wat fielt Stip?

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 965 3
Priis: € 11,99

It learen fan bisten, wurden, foarmen, kleuren en sifers: Stip fynt it allegear like prachtich!

De droom

Auteur: Adam Bock
Utjouwer: TandA 89
Te bestellen via http://www.dedroom.abock.nl
ISBN: 9789081991100
Priis: € 14,95

Lieske, Fien en Noor schaatsen de Elfstedentocht (interactief kinderboek)

Lieske, Fien en Noor schaatsen de Elfstedentocht. Stamper het konijn gaat mee. Onderweg komen ze ongelofelijke dingen tegen. En hoewel ze stiekem vertrekken, komen ze wereldberoemd aan op de Bonkevaart in Leeuwarden.

Lees meer: De droom

Stip kin al telle

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062739547
Priis: € 11,99

Stip kin telle fan 1 oant 10!
Wat kin er op 'e pleats allegear telle?
Hy makket mei syn heit in rûntsje oer it hiem
en komt allegear bisten tsjin. Hoefolle?
En wat sit der achter de flapkes?