Lekker koese

In kartonboekje oer Tomke
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 92176 06 6
Priis: 6,50

Tomke sil op bêd. Mar wat docht er allegear foardat er lekker koese kin? En wêr soe Romke koese?

In boekje foar bern fan 0 - 2 jier

De lytse gruffalo

Auteur: Julia Donaldson en Axel Scheffer
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978492176042
Priis: € 13,95

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd,
doe slûpte de lytse gruffalo fol moed
op har teantsjes, hiel sacht
út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.

De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs.
Mar wa't se ek tsjinkomt, gjinien liket op dat meunster.
Soe er wol bestean?

Dach leave pake Durk

Auteur: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978906273593
Priis: € 6,50
In ynbûn Tomkeboekje op rym. It hat 26 siden en is foar bern fan 2 jier ôf

Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.
Tomke is by de útfeart yn it krematoarium.
It boekje giet oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, de plechtichheid, it fuortglydzjen fan de kiste en it kofjedrinken nei ôfrin.
Om bern te belûken en ta te rieden op de gong fan saken om in kremaasje hinne.

It achterhûs

Jeugdboek
Auteur: Anne Frank
Oersetting yn it Frysk: Jacobus Q. Smink
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Utfiering: paperback, 320 siden
ISBN: 978 94 9217 605 9
Aksjepriis oant 30 juny: € 12,50, dêrnei kostet it boek €17,50

De nije Fryske edysje fan 'It Achterhûs' fan Anne Frank. Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.
Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn it konsintraasjekamp Bergen-Belsen. Goed twa jier letter soarge Otto Frank, de iennichste fan de famylje dy’t de oarloch oerlibbe, derfoar dat it deiboek dat syn dochter fan 1942 oant 1944 op har skûladres byholden hie, yn it Nederlânsk publisearre waard. Dêrmei waard Anne Frank foaral foar jonge minsken it symboal fan de Joaden dy’t yn 'e Twadde Wrâldoarloch fermoarde binne.

Lees meer: It achterhûs

De aventoeren fan Oebele en Abele

Fryske Frijbûtsers
en

De avonturen van Oebele en Abele,  Friese Vrijbuiters
Tekst en yllustraasjes: Aart Cornelissen
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176011 (Frysk)
ISBN: 9789492176028 (Ned.)
Ferkeappriis: € 5,95
Leeftyd: 8 - 80

‘De aventoeren fan Oebele en Abele, Fryske Frijbûtsers’ is in humoristysk stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid.

Lees meer: De aventoeren fan Oebele en Abele

Femke faalt

Auteur: Ate Grypstra
Utjouwer: Afûk
Ferkeappriis: € 2,50
Bysûnderheden: in elektroanysk jeugdboek, bestelle by de Afûk

Femke Koning is hast sechstjin en yn 'e regel net al te ûngelokkich. Net dat se gjin problemen hat. On the contrary, soe har hertsfreondinne Jellien wol sizze, problemen by de rûs. Mar hee: dy ha we allegear, is't net?
Femke fynt lykwols dat hár problemen feroarsake wurde troch it feit dat se alle kearen wer tekoartsjit en iderien teloarstelt. Of, sa't se it sels sizze soe: Femke faalt. In prachtich nij jeugdboek fan Ate Grypstra.

De skipsjonges fan Bontekoe

Auteur: Johan Fabricius
Yllustrator: Roelof Wijtsma
Utjouwer: Regaad, Grins
Ferkeappriis: € 19,50
Jeugdboek

It boek begjint yn Hoorn, dêr’t Hajo yn in smidte wurket, mar dreamt fan de see. As hy Rolf kennen leard en heart dat hy de omkesizzer is fan skipper Bontekoe, giet er op eigen manneboet nei de skipper ta en freget Hajo oan de skipper oft er mei kin nei de East, nei Ynje. Nei it aventoerlike libben fan in skipsjonge. En dat mei!

Lees meer: De skipsjonges fan Bontekoe

Fronika de flie

Fronika de flie                                                                 
Auteur: Vera Damhuis
Ferkeappriis € 10,00
Leeftydskategory: 4-8 jier
In lês- en tekenje-mar-mei-boek oer Fronika de flie 

Fronika hipt by allegearre bisten en plakken del en wol oeral in tekening fan meitsje.
Sjoch wêr't Fronika oeral telâne komt en tekenje mei har mei.

Wat rydt dêr?

Auteur: Wolfgang Metzger
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 997 4
Ferkeappriis: € 10,50
Leeftydskategory: 18+ moanne

In kraan, in trekker, in betonauto – al dy grutte masines meitsje yndruk op in bern. Yn dit boek komme in protte fan dy masines foarby. De teksten binne op rym en op de plaatsjes is in protte te sjen.

Tomke útfanhûs

Auteur: Riemkje Pitstra
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062732593
Priis: € 6,50
In ynbûn Tomkeboekje. It hat 26 siden en is foar bern fan 2 jier ôf

Tomke sil by Yana Yu útfanhûs. Hy nimt al syn koesers yn syn kofferke mei. As se op bêd sille, fynt Tomke it dochs wol wat spannend! Yana Yu helpt him om al syn koesers út te pakken en mei syn allen falle se dêrnei lekker yn 'e sliep.

Siem en Sanne sille fierljeppe

Auteur: Hendrika Vis - de Ruiter
Yllustrator: Bernard Roorda
Utjouwer: Louise, Grou
ISBN: 978 94 9253 627 4
Priis: € 8,50

Siem en Sanne sille fierljeppe is in bysûnder lês- en foarlêsboek foar bern tusken 3 en 7 jier. In boek mei prachtige tekeningen en in spannend ferhaal.
It hûs fan Siem en it hûs fan Sanne steane ticht by elkoar, mar se kinne net by elkoar komme, want tusken de tunen sit in sleatsje. Hoe moatte Siem en Sanne no tegearre boartsje? Gelokkich hat de heit fan Siem in idee...
Sjoch ek op www.siemensanne.nl