100 x Tomke diel 2

100 foarlêsferhaaltsjes
Skriuwers: Auck Peanstra en Riemkje Pitstra
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 94 92176 13 4
Priis: € 9,95

Hasto wolris wetterpokkels hân?
Of in ko mei kraantsjes sjoen?
En wat belibbet Tomke allegearre yn Afrika?
Tomke, Romke, Kornelia en Yana Yu belibje wer fan alles yn de hûndert foarlêsferhaaltsjes dy't sammele binne yn dit twadde diel.
In grut part fan dizze ferhaaltsjes binne earder publisearre yn de Weekkrant Fryslân of op www.tomke.nl

Het meisje met de rode paraplu

Auteurs: Lida Dijkstra, Harm de Jonge, Marian de Smet, Edward van de Vendel en Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Roelof van der Schans
Utjouwer: Wijdemeer, Ljouwert yn opdracht fan de Histoaryske Feriening Aed Levwerd
ISBN: 9789492052148
Priis: € 19,50

Het meisje met de rode paraplu is in (foar)lêsboek mei nije, stoere, spannende. grappige ferhalen oer bysûndere bylden yn Ljouwert lykas de iisbear, de pakjesboat fan Sinteklaas, de izerman en de bok mei it gouden aai. It is in boek foar bern fan 8 jier ôf mei 21 spiksplinternije ferhalen en 21 prachtige yllustraasjes fan Roelof van der Schans.
It boek is ferskynd by gelegenheid fan it 15-jierrich jubileum fan de Ljouwerter Histoaryske Feriening Aed Levwerd.

Lees meer: Het meisje met de rode paraplu

Tûzen Wurden opnij útjûn

auteur: Heather Amery
Yllustraasjes: Stephen Cartwright
Oersetting: Sytse T. Hiemstra
Utjûn troch: Afûk, Ljouwert
9789062733804
Priis: € 14,95

De sânde printinge fan Tûzen Wurden is útkaam.
10.000 eksimplaren binne der al printe. 10.000 x 1000 wurden, dat binne in hiele soad wurden!!

Dit fleurige printsjeswurdboek jout bern fan ferskate leeftiden en folwoeksenen de mooglikheid om op in boartlike wize in basiswurdskat fan it Frysk op te bouwen.

Lees meer: Tûzen Wurden opnij útjûn

Jentsjeboekjes opnij útbrocht

Auteur: Janny Vledder-van der Knoop
Yllustraasjes: Eva Eriksson
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Priis: € 8,95
Kartonboekjes op rym foar pjutten
Janny Vledder hat de boekjes fan Barbro Lindgren bewurke en oerset yn it Frysk.

Lees meer: Jentsjeboekjes opnij útbrocht

Lekker koese

In kartonboekje oer Tomke
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 92176 06 6
Priis: 6,50

Tomke sil op bêd. Mar wat docht er allegear foardat er lekker koese kin? En wêr soe Romke koese?

In boekje foar bern fan 0 - 2 jier

De lytse gruffalo

Auteur: Julia Donaldson en Axel Scheffer
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978492176042
Priis: € 13,95

Op in nacht, de gruffalo snoarke lûd,
doe slûpte de lytse gruffalo fol moed
op har teantsjes, hiel sacht
út de gruffalogrot, yn de donkere nacht.

De lytse gruffalo giet op syk nei de Grutte Ferskriklike Mûs.
Mar wa't se ek tsjinkomt, gjinien liket op dat meunster.
Soe er wol bestean?

Dach leave pake Durk

Auteur: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Luuk Klazenga
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978906273593
Priis: € 6,50
In ynbûn Tomkeboekje op rym. It hat 26 siden en is foar bern fan 2 jier ôf

Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.
Tomke is by de útfeart yn it krematoarium.
It boekje giet oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, de plechtichheid, it fuortglydzjen fan de kiste en it kofjedrinken nei ôfrin.
Om bern te belûken en ta te rieden op de gong fan saken om in kremaasje hinne.

It achterhûs

Jeugdboek
Auteur: Anne Frank
Oersetting yn it Frysk: Jacobus Q. Smink
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Utfiering: paperback, 320 siden
ISBN: 978 94 9217 605 9
Aksjepriis oant 30 juny: € 12,50, dêrnei kostet it boek €17,50

De nije Fryske edysje fan 'It Achterhûs' fan Anne Frank. Oerweldigjend as je jong binne, yngripend as je âlder binne.
Yn maart 1945 stoar Anne Frank op 15-jierrige leeftiid yn it konsintraasjekamp Bergen-Belsen. Goed twa jier letter soarge Otto Frank, de iennichste fan de famylje dy’t de oarloch oerlibbe, derfoar dat it deiboek dat syn dochter fan 1942 oant 1944 op har skûladres byholden hie, yn it Nederlânsk publisearre waard. Dêrmei waard Anne Frank foaral foar jonge minsken it symboal fan de Joaden dy’t yn 'e Twadde Wrâldoarloch fermoarde binne.

Lees meer: It achterhûs

De aventoeren fan Oebele en Abele

Fryske Frijbûtsers
en

De avonturen van Oebele en Abele,  Friese Vrijbuiters
Tekst en yllustraasjes: Aart Cornelissen
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176011 (Frysk)
ISBN: 9789492176028 (Ned.)
Ferkeappriis: € 5,95
Leeftyd: 8 - 80

‘De aventoeren fan Oebele en Abele, Fryske Frijbûtsers’ is in humoristysk stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid.

Lees meer: De aventoeren fan Oebele en Abele

Femke faalt

Auteur: Ate Grypstra
Utjouwer: Afûk
Ferkeappriis: € 2,50
Bysûnderheden: in elektroanysk jeugdboek, bestelle by de Afûk

Femke Koning is hast sechstjin en yn 'e regel net al te ûngelokkich. Net dat se gjin problemen hat. On the contrary, soe har hertsfreondinne Jellien wol sizze, problemen by de rûs. Mar hee: dy ha we allegear, is't net?
Femke fynt lykwols dat hár problemen feroarsake wurde troch it feit dat se alle kearen wer tekoartsjit en iderien teloarstelt. Of, sa't se it sels sizze soe: Femke faalt. In prachtich nij jeugdboek fan Ate Grypstra.

De skipsjonges fan Bontekoe

Auteur: Johan Fabricius
Yllustrator: Roelof Wijtsma
Utjouwer: Regaad, Grins
Ferkeappriis: € 19,50
Jeugdboek

It boek begjint yn Hoorn, dêr’t Hajo yn in smidte wurket, mar dreamt fan de see. As hy Rolf kennen leard en heart dat hy de omkesizzer is fan skipper Bontekoe, giet er op eigen manneboet nei de skipper ta en freget Hajo oan de skipper oft er mei kin nei de East, nei Ynje. Nei it aventoerlike libben fan in skipsjonge. En dat mei!

Lees meer: De skipsjonges fan Bontekoe