Buorman Brombear

Tekst en yllustraasjes: Ciara Flood
Oersetting: Hermien van der Meer
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176394
Priis: € 12,99

Bear wennet hielendal allinne op 'e romte en dat befalt him poerbêst.
Hy is dan ek net bliid as in kninefamylje in hûs bout nêst dat fan him!
Foar bern fan 2 oant en mei 5 jier.

De aventoeren fan Edze Ballontsje

Auteur: Jeannette Westra
Yllustraasjes: Titia Hogeveen
Utjouwer: Friese Pers Boekerij
ISBN: 978 90 330000041
Priis: € 15,99

Edze Ballontsje is in jonkje, mar tagelyk ek in ballontsje. Der moat goed op him past wurde oars waait er fuort, want hy is krekt sa licht as in ballontsje. Dat slagget net altyd en dan rekket er fersyld yn allegear nuvere situaasjes. Sa belânet er op 'e Brandaris op Skylge, wurdt er achterfolge troch ealjebijen yn Norg, rekket er fêst oan it hoantsje op 'e toer yn Frjentsjer en belibbet er noch folle mear spannende aventoeren.
Edze Ballontsje is bytiden ek wol in bytsje ûndogens en dan giet it der soms mâl om wei…

It Stuoltsje-t Stoultje-Het Stoeltje

Auteur: Rients Gratama
Yllustraasjes: Carla van der Heijde
Utjouwer: Friese Pers Boekerij
ISBN: 978 90 3300 054 6
Priis: € 13,99
ynbûn, 56 siden

Frysk - Gronings - Nederlands


It Stuoltsje
is it tredde tredde trijetalige printeboek fan Rients Gratama & Carla van der Heijde. 
It fertelt it ferhaal fan in stuoltsje dat fuortrint, omdat net ien it mear hawwe wol. Mei tank oan in amer, in iiskast, in kninehok, fiif planken, in stofsûger en in trekker ûntsnapt it oan de jiske-auto...

Lees meer: It Stuoltsje-t Stoultje-Het Stoeltje

Wês net bang (mar wol foarsichtich)

Auteur: Hanneke de Jong
Utfiering: paperback, siden: 83
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176400
Ferkeappriis: € 8,50
Leeftyd: 12+

It boek Wês net bang fertelt it wier barde ferhaal fan de santjinjierrige Lilan. Fanwege de oarloch yn har bertelân Syrië, lit Lilan alles achter en besiket se nei Nederlân te kommen. Har reis as flechtling is net sûnder gefaar. As de dan ek noch har rêchsek en jild ferliest, wurdt it wol hiel dreech om de reis fol te hâlden. Binne der minsken dy't har helpe wolle? Sil de Nederlân berikke? En fynt se har famylje werom?

Foar bern fan 12 jier en âlder

Oanfal

Auteur: Kathy Reichs
Oersetter: Ytje Hoekstra
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
Tal siden: 483
ISBN: 978 90 8954 919 8
Priis: € 22,50

It twadde diel yn de Firalen-rige mei magyske en spannende fantasyferhalen yn it young adult-sjenre.

In leginde fan 300 jier ferlyn
It thúsplak fan de Firalen op Loggerhead Island wurdt bedrige. Inkeld in slompe jild kin de minsken en bisten dêre noch rêde.
Der geane âlde ferhalen oer in stoere froulike piraat dy't in skat ferstoppe hat yn Charleston. Gjinien wit wêre, mar Tory Brennan - it achternichtsje fan de forinsysk antropologe Dr. Temperance Brennan - is der wis fan dat de Firalen de kryptyske oanwizingen wol ûntraffelje kinne.

Lees meer: Oanfal

Jip en Janneke

Auteur: Annie M.G. Schmidt
Oersetting: Ytsje Steen
Yllustraasjes: Fiep Westendorp
Ynbûn, 352 siden
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 92176 38 7
Priis: € 26,50

Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke boartsje tegearre' oant 'Dach Jip, Dach Janneke!" Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur . In moai ynbûn boek fol foarlêswille dat yn gjin inkelde bernekeamer ûntbrekke mei.

 

Wenje yn in skilderij

Auteur: Lida Dykstra
Utjouwer: Wijdemeer, Ljouwert foar it 'Fries Museum'
ISBN: 9789492052209
Priis: € 15,95
120 siden, harcover

Laurence is de dochter fan de skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe’t it is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wezen.

Lees meer: Wenje yn in skilderij

De GFR

Auteur: Roald Dahl
Oersetter: Martsje de Jong
Yllustraasjes: Hilda Groenesteyn
Utjouwer: Regaad (nûmer 5)
ISBN: 978 90 82197 0 44, NUR: 280
Priis: € 15,00

‘Al dy oare reuzen haffelt alle jûnen minskbrokkels, mar ik net! Ik ist de iennichste leave en goeierige reus yn Reuzelân! Ik ist de GRUTTE FREONLIKE REUS! Ik ist de GFR. Wa bisto?’ ‘Ik bin Sofie,’ sei Sofie.

De GFR. Wa kent ’m net? Mei syn krûmpraterij, syn fripsdrippers en snoaskommers, syn dreamfangerij, mei syn njoggen minskfrettende buormanreuzen én de lytse Sofie, dy’t pardoes yn de reuzewrâld fan de GFR bedarret, hat de Grutte Freonlike Reus de herten fan miljoenen bern én folwoeksenen oer de hiele wrâld stellen.

Lees meer: De GFR

Rôversguod

Tekst: Janneke de Boer
Yllustraasjes: Vera Damhuis
Foarmjouwing: Sanne Hiddema
It boek hat 48 siden, in formaat fan 14 x 21 en in hurde kaft
Utjouwer: Louise, Grou
ISBN: 9-789491-536373
Priis: € 12,50

Kakarafrrr, Kakarafrrr...
Mei it swit op 'e holle sjit ik oerein. Wêr bin ik? Wat is it tsjuster. Myn hannen sykje yn 'e djipswarte leechte om in werkenningspunt.

Fekke wit net wat er meimakket as er op Fjildster Utbuorren ûntdekt dat ien fan de swarte roeken op 't hiem prate kin. De stammerjende (in ferfelend kwaaltsje wêr 't er al sûnt it ferstjerren fan mem lêst fan hat) jonge wegeret de fûgel op syn wurd te leauwen en set it bist stikem efternei de bosk yn.

Stip syn moaiste ferhalen

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062733071
Priis: € 14,95
Leeftyd: 2+

Seis fan de moaiste Stip-ferhaaltsjes.
Lês hoe’t Stip en syn freonen picknicke, in nij spultsje dogge, pake helpe yn ‘e tún en noch folle mear!

Wêr is Stip?

Wer op foarrie!

Auteur: Eric Hill
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 9789062733071
Priis: € 12,99
Leeftyd: 2+

Stip moat ite, mar wêr soe er wêze? Wa sitte der ferskûle achter de flapkes?