Dikkie Dik Poezesirkus

Hy is sa stadichoan in klassike boekefiguer wurden, dy read-oranje kat Dikkie Dik. Ferneamd is er net allinne yn Nederlân, ek fier dêrbûten en sels hiel tichteby, hjir yn Fryslân, is er sa stadichoan aardich populêr by jonge bern.

Lees meer: Dikkie Dik Poezesirkus

In nije stjer

In nije stjer is in hiel bysûnder boek. Alderearst jildt dat it ferhaal oer de Trije Wizen of Keningen út it Easten sels, mei’t dy figueren hjir útbylde wurde troch bisten. Dat binne bisten dy’t yn it gewoane libben elkoars fijannen binne, lykas de mûs en de ûle, of de geit en de wolf.

Lees meer: In nije stjer

Krûpelhintsjes

Fan Auck Peanstra kaam in alderaardichst, moai fersoarge boekje út mei ferskes om op te sizzen en te sjongen.

Lees meer: Krûpelhintsjes

Radio Afke

It komt hiel wat bern oer, dat heit en mem net mear by elkoar wenje en dat se wenne moatte oan in nije partner fan heit of mem. Sa giet it Afke teminsten yn in nije titel fan skriuwster Hanneke de Jong, Radio Afke.

Lees meer: Radio Afke

Mem, wat ite wy hjoed?

As wy as bern fregen Mem, wat ite wy hjoed? dan krigen wy faak as antwurd: ‘opbrette finsterbankjes mei faaie laaie’! De mem fan it Aksjeboek foar bernmei deselde titel hat dêr har eigen spreuk foar. Dy slingeret moai oer de siden, ommers, riere yn ‘e panne is sa’n slingerjende beweging. As earste falt de moaie harmony tusken tekst en yllustraasje op.

Lees meer: Mem, wat ite wy hjoed?

Dêr is Marten wer

Hiel oars as bygelyks yn Pasta Pizza & Patat fan Baukje Wytsma en Carla van der Heijde, mear sêftsedich, binne de printen yn it boek Dêr is Marten wer. Dat past ek better by de haadpersoan, mûs Marten. Bisten binne gauris haadpersoan yn berneboeken, ek yn Fryslân, dêr’t neist de ferneamde Bear Boeloe ek dizze mûs goed bekend stiet.

Lees meer: Dêr is Marten wer

Pasta, pizza & patat

Iterij liket yn berneboeken in wichtich plak yn te nimmen. Sa binne der al hiel wat boeken ferskynd dêr’t iten yn ferskate foarmen yn ter sprake komt. Mar likegoed komt men dat ek yn al earder ferskynde boeken tsjin. Om mar wat te neamen: hoe faak komme pankoeken, it bakken en it iten dêrfan, net oan ‘e oarder yn ferhalen. Yn in nij printeboek fan Baukje Wytsma wurde der wer oare hearlikheden op tafel tsjoend lykas Pasta, Pizza & Patat.

Lees meer: Pasta, pizza & patat

Tomke nei de dokter

Tomke is in by pjutten en beukers tige populêr boekemantsje. Hy moat diskear Nei de dokter om’t er pinekiel hat. En fansels is it hûntsje Romke, grutte kammeraat fan Tomke, wer ris boas, dat hy gjin drankje krijt. Op syn eigen wize, mei help fan maynonêze, freget er oandacht en dy krijt er ek.

Lees meer: Tomke nei de dokter

Ytboekje

It koe fansels net misse mei sa’n tema as dat fan de Nederlânske Kinderboekenweek: Aan tafel! – eten en snoepen in kinderboeken.Dat bringt skriuwers op in idee en teminsten skriuwers dy’t dat tema alris earder by de ein hiene.

Lees meer: Ytboekje