Buorman Brombear

Tekst en yllustraasjes: Ciara Flood
Oersetting: Hermien van der Meer
Utjouwer: Afûk
ISBN: 9789492176394
Priis: € 12,99

Bear wennet hielendal allinne op 'e romte en dat befalt him poerbêst.
Hy is dan ek net bliid as in kninefamylje in hûs bout nêst dat fan him!
Foar bern fan 2 oant en mei 5 jier.