Sirkus Pem en de ûlewapper

Auteur: Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Babs Wijnstra
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Leeftyd: 7+, Siden: 87
Utfiering: Hurd kaft
ISBN: 9789492176516
Ferkeappriis: € 14,95

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou – al giet net alles sa’t se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten …. Foar Pier en Marieke.
Fyftjin fleurige ferhalen foar jong en âld om foar te lêzen of om sels te lêzen.

DJ Elle

en oare LinKkferhalen

Ferskate skriuwers
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Siden: 103
Utfiering: Paperback
ISBN: 9789492176592
Ferkeappriis: € 14,95
Leeftyd: 12+

De moaiste, spannendste, grappichste, treurichste, bêste ferhalen út it tydskrift LinKk

“Bale dat de ferhalen yn LinKk sa koart binne. Ik wol altyd fierder lêze”
(Famke Deelstra, 13 jier, Bornego College It Hearrenfean)

“Yn LinKk lês ik altyd oer dingen dy’t yn binne. It tydskrift hâldt my op ‘e hichte fan de trends. LinKk is leuk foar jonges en famkes”.
(Klaske Smid, 13 jier, Bogerman Koudum)

LIvia's romtedream

Tekst en yllustraasjes: Marianna van Tuinen
Oersetting: Ytsje Steen
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978 90 8954 970 9
Priis: € 7,50

Livia oefenet har sprekbuert oer it universum. Op ynternet fynt se feiten genôch, mar echt boeiend binne dy net. It moat einliks oer bûtenierdske wêzens gean, tint Livia, dan sil de klasse séker goed lústerje!
Dy nachts dreamt se dat se troch de kosmos fljocht. Se ûntdekt dingen dy't noch gjinien wit. Op skoalle fertelt Livia hoe't je yn de romte reizgje kinne. Kin dat dan? De klasse sil it no ek probearje.

Koade

Auteur: Kathy Reichs
Oersetter: Geart Tigchelaar
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978-90-8954-965-5
Priis: € 22,50

Tory en de rest fan de Firalen wurde swier op de proef steld wannear't se in geocache fine dêr't in yngewikkelde puzelkiste yn sit. Shelton kreaket de koade, mar se fine sa allinnich mar mear tergjende oanwizingen dy't 'De Spullieder' achter lit. In twadde, gruttere geocache is binnen hânberik - as de Firalen de útdaging oan kinne. Mar de jacht kriget in rare draai wannear't Tory de oare kiste lokalisearret: der sit in nepbom yn, mei in sinister foarstel fan de Spullieder. No begjint it echte spul: der leit noch ergens in bom - in echtenien - en de klok tikket.

Lees meer: Koade

Ik tel oant hûndert

Yllustraasjes: Sophia Touliatou
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 9217 652 3
Priis: € 12,95

In kleurryk telboek: ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen... oant 100 telle is in feest mei dit prachtige boek.
Undertusken komst ek noch allegearre ferskillende kleuren, bisten en foarmen tsjin.

 

Heksegrytta

Auteur: Hanneke de Jong
Utjouwer: Bornmeer, De Gordyk
ISBN: 9789056154202
Priis: € 15,00

Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere krêften hawwe?

Heksegrytta is in ferhaal oer freonskip en oer hoe’tsto dy in hâlding joust yn in klasse wêr’t nimmen dy kin. Soms dochst eat wat ferkeard útpakt en barre der dingen dy’tst fan te foaren noait betinke koest.

NPO Zappelin Fakânsjeboek

Al dyn Zappelin favoriten yn ien boek:
Mei de Smurfen, Pingu, Woezel en Pip, Sassa en Toto en oare bekenden.
Mei puzeltsjes, kleurplaten, in ferske, ferhaaltsjes fan Nijntje en Tomke, spultsjes en noch folle mear....................
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: ISBN: 978 90 85 673 903
Priis: € 3,99

Slangen ûnder it bêd

Auteur: Hilda Talsma
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 9789089549624
Priis: € 16,50

Spannende jeugdroman oer in aventoer mei de klasse yn Amsterdam en in reis nei Suriname, op syk nei in Piipster skûtsje

Marte en Rienk geane mei de klasse nei Amsterdam. As Marte op in jûn by in knappe jonge út har jeugdherberch sitten giet ynstee fan by har freonen, hat er gjin goede bedoelings mei har. De jonge en syn maat nimme Marte mei, mar litte har efter as se neat mei har wurde kinne.

Lees meer: Slangen ûnder it bêd

Spetter spetter... en oare ferskes

Ferskate auteurs
Yllustraasjes: Linda de Haan
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 9217 654 7
Priis € 9,95

Ferskes fan Geartsje Douma, Hindrik van der Meer, Jurjen van der Meer, Auck Peanstra en Riemkje Pitstra

De moaiste (opsis)ferskes en sykplaten út de Tomke-boekjes fan de ôfrûne 20 jier. Tomke hat se sels foar dy útsocht!
Mei prachtige yllustraasjes fan Linda de Haan.

Lees meer: Spetter spetter... en oare ferskes

Ridder Jet

Skriuwer: Lida Dykstra
Yllustrator: Maaike van den Akker
Utjouwer: Audiofrysk, Easterwierrum
AVI: E3
ISBN: 978-94-6038-114-0
Priis: € 9,95
Te bestellen fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of it bestelformulier fan audiofrysk.

Utkaam yn de nije rige Fryske boeken foar begjinnende lêzers: Sweltsjes

Jet skopt om har hinne, mar se sit sa fêst as in hûs. ‘Lit my los!’ raast se. ‘Want oars, want oars...’ ‘Wat oars?’ laket de boef. Ja, dat wit ik ek net, tinkt Jet.

Der driget rûnom gefaar yn it ryk fan prinses Jet. Der rinne boeven om, en ek noch in fjoerspuiende draak. Dêrom ûntsnapt se – oan in lange sjaal – út de toer dêr’t se opsletten sit. Alderearst giet se achter twa dieven oan dy’t in beurs stellen ha. Gelokkich kriget se help út ûnferwachte hoeke…

Boem is ho!

Skriuwer: Anny de Jong
Yllustrator: Yke Reeder
Utjouwer: Audiofrysk, Easterwierrum
AVI: E4
ISBN: 978-94-6038-115-7
Priis: € 9,95
Te bestellen fia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of it bestelformulier fan audiofrysk.

Utkaam yn de nije rige Fryske boeken foar begjinnende lêzers: Sweltsjes

In auto nimt de binnenbocht. Hy rekket krekt de karre fan Nynke. Se kypt de steile berm yn. Har fingers komme tusken de speaken. In tel letter...

In deagewoane groep. In ‘nije’ (in opskepperke), in famke yn in rolstoel (mar net silich), in jonkje dat sljocht is op pankoeken, in juf dy’t op har jierdei soarget foar in spannende ferrassing en ek noch...