Grutte Griene Grizel

Fan de skriuwer fan De Gruffalo en de yllustrator fan Wy geane op bearejacht

Auteur: Julia Donaldson
Yllustrator: Helen Oxenbury
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Utfiering: ynbûn, leeftyd: 3+
ISBN: 9789492176578
Ferkeappriis: € 13,99

As Knyn op in dei nei hûs sil, heart er ynienen in lûde stim. Dy stim komt út syn hol wei: “Ik bin de GRIZEL, GRUT EN GRIEN  en ik bin akelich gemien!

Sin oan

Auteur: Jurjen van der Meer
Yllustraasjes: Maaike van den Akker en Lip Ferwerda
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978 90 8954 997 6
Priis: € 14,95

De fersen fan Jurjen van der Meer wurde al tsientallen jierren brûkt yn de heechste groepen van it basisûnderwiis en foar de foardrachtskriich FeRstival op middelbere skoallen. Yn dit boek bondelet er syn moaiste wurk fan de lêste tiid. De bondel befettet in tal 'Pas op...'gedichten, 'Op in...'gedichten en in tritichtal frije fersen. Jurjen hat in oansprekkende tagonklike styl. It binne fersen mei in knypeach.

De weddenskip

Auteur: Lida Dykstra
Yllustrator: Nina Peckelsen
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Leeftyd: 12+, Utfiering: ynbûn
ISBN: 9789492176622
Ferkeappriis: € 15,00

Lida Dykstra hat har foar har jeugdboek De weddenskip ynspirearje litten troch de midsiuwske poëzij en ferhalen út sawol de poëzij-Edda as de proaza-Edda fan Snorri Sturluson en nimt de lêzer op in boartlike wize mei nei de njoggen wrâlden fan de Noardske kosmos, dy't bewenne wurde troch Asen, Wanen, reuzen, alfen, dwergen en minsken.

Lees meer: De weddenskip

Wy geane hjoed op bearejacht, opnij útbrocht

Auteur: Michael Rosen
Oersetting: Gerda van der Wijk
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Yllustrator: Helen Oxenbury
Leeftyd: 3+, Utfiering: karton
ISBN: 9789492176554
Ferkeappriis: € 9,95

De oersetting fan dit hast klassyk te neamen printeboek is opnij útbrocht. Heit oerwint mei syn fjouwer bern, allerhanne swierrichheden as blabze, wetter, in sniestoarm en in tsjustere bosk op jacht nei de bear.
Mar dan is der de konfrontaasje en witte se net hoe gau't se werom fleane sille nei it feilige hûs. In kostlik sirkelferhaal mei oansprekkende werhellings by elk obstakel. (Jant van der Weg)

De huodsjes fan Mata-Hari

Auteur: Lida Dykstra
Yllustratrise: Natascha Stenvert
Utjouwer: Wijdemeer, Ljouwert
ISBN: 9789492052377
Priis: oant en mei 31 oktober as Aksjeboek foar Bern: € 4,95, dêrnei € 14,95

Yn it berneboek De huodsjes fan Mata-Hari fertelle de huodsjes meiïnoar it libbensferhaal fan har eigneresse. Breidswale tinkt werom oan de ferlyfde, jonge breid dy’t mei in hast tweintich jier âldere offisier troude. Reishoed wit hoe’t se mei him nei Nederlânsk-Ynje ferhuze en bern krige. Stripperswan fertelt hoe’t se furoare makke as eksoatysk dûnseres yn alle grutte stêden fan Europa, en Steek-mei-kûgelgat makke mei hoe’t se op fertinking fan spionaazje op in dizige moarn yn oktober deasketten waard. En dan is Bernehuodsje der noch. Sy fertelt oer lytse Greetje, it eachappeltsje fan har heit, dy’t as in prinseske opgroeide yn in huodde- en pettewinkel op de Kelders yn Ljouwert.

De huodsjes fan Mata-Hari, skreaun troch de faak bekroande berneboekeskriuwster Lida Dykstra, is in ryk yllustrearre sjochboek fol autentike foto’s en ansichtkaarten, mar ek mei skitterende nije printen fan yllustrator Natascha Stenvert.

Stikel en it koartste paad nei Lange Prins

Tekst en yllustraasjes: Janneke de Boer
Utjouwer: Louise,Grou
ISBN: 978 94 91536 46 5
Priis: € 12,50

Tusken beareklau en blebberbei ferfeelt Stikel him te pletter. Oant de postdo in keninklik kefert delbringt. Stikel laket as er de útnûging lêst en ropt bliid: 'Ik mei op it feest fan Lange Prins komme!'
Help de stikelbaarch in hantsje en sykje tegearre it koartste paad nei Lange Prins. 

Lees meer: Stikel en it koartste paad nei Lange Prins

Sirkus Pem en de ûlewapper

Auteur: Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Babs Wijnstra
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Leeftyd: 7+, Siden: 87
Utfiering: Hurd kaft
ISBN: 9789492176516
Ferkeappriis: € 14,95

Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch en fine alle kearen wer wat nijs út. Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoarstelling op tou – al giet net alles sa’t se it bedoeld ha. Dy goeie bedoelings pakke wol faker ferkeard út by harren brike aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint it dochs noch goed ôf. Teminsten …. Foar Pier en Marieke.
Fyftjin fleurige ferhalen foar jong en âld om foar te lêzen of om sels te lêzen.

DJ Elle

en oare LinKkferhalen

Ferskate skriuwers
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
Siden: 103
Utfiering: Paperback
ISBN: 9789492176592
Ferkeappriis: € 14,95
Leeftyd: 12+

De moaiste, spannendste, grappichste, treurichste, bêste ferhalen út it tydskrift LinKk

“Bale dat de ferhalen yn LinKk sa koart binne. Ik wol altyd fierder lêze”
(Famke Deelstra, 13 jier, Bornego College It Hearrenfean)

“Yn LinKk lês ik altyd oer dingen dy’t yn binne. It tydskrift hâldt my op ‘e hichte fan de trends. LinKk is leuk foar jonges en famkes”.
(Klaske Smid, 13 jier, Bogerman Koudum)

LIvia's romtedream

Tekst en yllustraasjes: Marianna van Tuinen
Oersetting: Ytsje Steen
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978 90 8954 970 9
Priis: € 7,50

Livia oefenet har sprekbuert oer it universum. Op ynternet fynt se feiten genôch, mar echt boeiend binne dy net. It moat einliks oer bûtenierdske wêzens gean, tint Livia, dan sil de klasse séker goed lústerje!
Dy nachts dreamt se dat se troch de kosmos fljocht. Se ûntdekt dingen dy't noch gjinien wit. Op skoalle fertelt Livia hoe't je yn de romte reizgje kinne. Kin dat dan? De klasse sil it no ek probearje.

Koade

Auteur: Kathy Reichs
Oersetter: Geart Tigchelaar
Utjouwer: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978-90-8954-965-5
Priis: € 22,50

Tory en de rest fan de Firalen wurde swier op de proef steld wannear't se in geocache fine dêr't in yngewikkelde puzelkiste yn sit. Shelton kreaket de koade, mar se fine sa allinnich mar mear tergjende oanwizingen dy't 'De Spullieder' achter lit. In twadde, gruttere geocache is binnen hânberik - as de Firalen de útdaging oan kinne. Mar de jacht kriget in rare draai wannear't Tory de oare kiste lokalisearret: der sit in nepbom yn, mei in sinister foarstel fan de Spullieder. No begjint it echte spul: der leit noch ergens in bom - in echtenien - en de klok tikket.

Lees meer: Koade

Ik tel oant hûndert

Yllustraasjes: Sophia Touliatou
Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 94 9217 652 3
Priis: € 12,95

In kleurryk telboek: ien folle moanne, twa lytse hûntsjes, trije reade bussen... oant 100 telle is in feest mei dit prachtige boek.
Undertusken komst ek noch allegearre ferskillende kleuren, bisten en foarmen tsjin.