Skriuwsters lêze foar út Stille nacht wûndernacht

Anny de Jong sil op 12 desimber foarlêze út Stille nacht wûndernacht foar de learlingen út de boppebou op de Trijetine yn Skettens.

Auck Peanstra lêst op 12 desimber foar út Stille nacht wûndernacht yn de Iisherberch yn Dokkum foar de NVVH fan 16.30 oant 18.00 oere.

Auck Peanstra lêst op 26 desimber om 9.30 oere foar út Stille nacht wûndernacht op it Krystfeest foar de bern yn de tsjerke te Bitgum.

Yllustraaske: Yke Reeder