Tommy en de oarloch

Skriuwer en ferhaleferteller Mindert Wijnstra fertelt en spilet op mear as 40 skoallen yn Fryslân yn de betinkingstiid:
Tommy en de oarloch
It ferhaal dat Mindert fertelt is basearre op in printeboek dat in heit yn it konsintraasjekamp Theresienstadt makke hat foar syn soantsje (Tommy) foar syn tredde jierdei.
It jonkje hat noch noait wat oars sjoen as de grauwe binnenkant fan de barak. Syn heit tekenet foar him de wrâld sa't dy heart te wêzen foar in bern fan trije jier, hiel gewoan mei blommen, bisten, boartersguod, iten en drinken. Dêrmei wurdt it ek in hoopfol, treastryk ferhaal.

It is in wier bard ferhaal. Tommy hat as iennige fan de famylje de oarloch oerlibbe, de tekeningen binne nei de oarloch weromfûn op in geheim berchplak yn de muorre fan de barak. Oan de hân fan dy tekeningen fertelt Mindert Wijnstra it ferhaal oan bern fan de boppebougroepen fan basisskoallen.

 

Op it programma steane:
26 maart: 9.00 en 10.30 oere: It Skriuwboerd - Surhústerfean
28 maart: 10.00 oere: Noorderlicht - Harns
28 maart: 13.30 oere: De Flambou - Easterbierrum
2 april: 9.00 oere: De takomst - Bakhuzen
 
Yn Opsterlân hawwe de skoallen de foarstelling kollektyf ynkocht. Op ûndersteand skema de skoallen dêr't er yn april hinne sil.

Skoalle

 

 

Groep

Aontal

Dei

Eben Haëzer

Foareker 54

Oerterp

gr.7

gr.8

22

23

 5 april 9.15 oere

 5 april 10.30 oere

Vlieger

De Vlecke 30

De Gerdyk

gr.7/8

23

 5 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Opdracht

Foareker 21-23

Oerterp

gr.7

gr.8

29

32

 8 april 9.15 oere

 8 april 10.30 oere

Foarikker

Foarwurk 12

Siegerswoude

gr.6/7/8

18

 8 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Librije

W.Wissestr.15

De Gerdyk

gr.7

gr.8

30

21

 9 april 9.15 oere

 9 april 10.30 oere

Lytse Jonker

Fûgelsang 26a

Jonkerslân

gr.7/8

13

 9 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Tsjerne

H.Ringenoldusstr.49

De Gerdyk

gr.7/8

24

11 april 9.15 oere

Trimbeets

H.Ringenoldusstr.1

De Gerdyk

gr.7/8

29

11 april 10.45 oere

Hoekstien

Hegedyk 44

Lúkswâld

gr.6/7/8

19

 11 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Rehoboth

De Kolk 1

Fryskepeallen

gr.7/8

22

12 april  9.15 oere

Skans

De Kolk 1

Fryskepeallen

gr.7/8

23

12 april 10.30 oere

Flambou

Mientewei 4

De Gerdyk

gr.7/8

22

12 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Boge

E.Pierswei 2

Himrik

gr.5/7

gr.6/8

25

18

15 april 9.15 oere

15 april 10.30 oere

Trime

De Wissel 2

De Sweach

gr.7/8

20

15 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Wjukslach

De Klamp 12

Langsweagen

gr.7

gr.8

14

25

16 april 9.15 oere

16 april 10.30 oere

Ambyld

Smidte 47

Terwispel

gr.7/8

31

16 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Paedwizer

F.Andrealaan 92

De Sweach

gr.7a

gr.7b/8a

gr.8b

28

28

30

18 april 9.15 oere

18 april 10.30 oere

18 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Betrouwen

Mjumsterwei 12

Bakkefean

gr.7/8

19

19 april 9.15 oere

Oanrin

Mjumsterwei 8

Bakkefean

gr.7/8

30

 19 april 10.45 oere

Votum N.

Welfingstr.5

Wynjewâlde

gr.7/8

33

 19 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Arke

Gietersewei 4

Nybeets

gr.6/7

gr.8

26

25

 22 april 9.15 oere

 22 april 10.30 oere

Jasker

v.d.Brugghenstr.9

Nybeets

gr.7/8

34

 22 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Pols

Master Roordaw.1a

Tynje

gr.7/8

23

23 april 9.15 oere

Rank

Master Roordaw.1

Tynje

gr.7/8

21

23 april 10.45 oere

Flecht

Buorsterwyk 28

Lippenhuzen

gr.7/8

26

23 april 13.30 oere

 

 

 

 

 

 

Twirre

De Skeauwen 18

Oerterp

gr.7

gr.8

29

23

25 april 9.15 oere

25 april 10.30 oere

Twaspan

Mr.Geertswei 6

Wynjewâlde

gr.7/8

18

25 april 13.30 oere