Aksjeboeken foar bern en jeugd, oersjoch

Jier

Skriuwer(s)/yllustrator

Titel

 

1987

Akky van der Veer / Baukje Wytsma en Laura Tietjens

Disse en Jinge en Frou Hilarides

 

1988

Akky van der Veer / Baukje Wytsma en Laura Tietjens

Disse en Jinge en it museum foar moderne keunsten

 

1989

Akky van der Veer / Baukje Wytsma en Laura Tietjens

De saak Hilarides

 

1990

Baukje Wytsma en Cala van der Heijde

Omke Siger is in liger

 

1991

Mindert en Babs Wijnstra

It hûs fol ferhalen

 

1992

Eppie Dam en Ingrid van der Kallen

Achlum Nobusco en de meunsternimmers

 

1993

Diet Huber

Blinder de Boekeflie

 

1994

Berber van der Geest en Laura Lava

De Kilekanen

 

1995

Riemkje Pitstra en Marianne van Tuinen

Grutte Giele en Lytse Loer

 

1996

Willem Tjerkstra en Luuk Klazenga

De reizen fan Tsjam

 

1997

Akky van der Veer / Baukje Wytsma en Karin Poiesz

It swurd fan lytse Pier

 

1998

Lida Dykstra en Laura Lava

Leaverikjes

 

1999

Anny de Jong

@apesturt

 

2000

Auck Peanstra en Karin Poiesz

Kattekwea en bargetriennen

 

2001

Ferskate skriuwers en yllustratoaren

Trije protters op in prikje

 

2002

Jan Schotanus en Jaap de Vries

Nacht op it eilân

 

2003

Lida Dykstra en Piet Grobler

Mûske myn famke

 

2004

Baukje Wytsma en Carla van der Heijde

De poes mei de lange sturt

 

2005

Hanneke de Jong en Babs Wijnstra

De betoverhoed

 

2006

Riemkje Pitstra / Auck Peanstra / Geartsje Douma en Luuk Klazenga

Tomke yn de bistetún

 

2007

Lida Dykstra en Roelof van der Schans

Spegelspreuk

 

2008

Akky van der Veer / Baukje Wytsma en Carla van der Heijde

Freoneboek

 

2009

Berber van der Geest en Babs Wijnstra

Mem, wat ite wy hjoed?

 

2010

Riemkje Pitstra / Auck Peanstra en Luuk Klazenga

Tomke ferkearsboek

 

2011

Thys Wadman, Hindrik en Kees van der Meer, Natascha Stenvert

De bisteboel fan omke Roel

 

2012

Lida Dykstra en Natascha Stenvert

Knipperke

 

2013

Caja Cazemier en oersetter Ans Wallinga

Foarstelling (jeugdboek)

 

2014

Paul van Dijk

De Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

 

2015

Ferhalebondel fan ferskate skriuwers

Dy iene foto (jeugdboek)

 

2016

Yke Reeder: tekst en yllustraasjes

Wapper