Persoanlik Dielnameformulier

Hast de boeken lêzen? Folje dan hjirûnder dyn moaiste boeken yn

Titel fan it boek                           

1.............................................................................

2............................................................................

3............................................................................


Myn namme: .........................................................                                  

Myn skoalle: ..........................................................

Plak:......................................................................

Myn groep:   .........................................................                           

 

Dit briefke ynleverje by master of juf. Dy stjoert alle sjueryformulieren yn ien kear op.