Dielnameformulier

Berneboekesjuery 2012

Dielnameformulier foar de skoalle

Groep                              ................
Oantal sjueryformulieren     ................
Namme learkrêft               ................

__________________________________________________________________________________________

Namme fan de skoalle       ................
Adres                             ................
Postkoade + plak             ................
Telefoan                         ................
Mailadres                        ................
Opmerkings                    ................
      plak foar stimpel fan de skoalle:
__________________________________________________________________________________________
Taljochting foar de learkrêft

Wolle jo de dielnameformulieren fan de bern fan jo groep sammelje?
Alles graach yn ien kear opstjoere, nei:

Berneboekesjuery 2012
p/a Tresoar
Bûterhoeke 1
8911 DH Ljouwert

De folsleine ynformaasje (mei blanko formulieren) stiet ek op www.itfryskeberneboek.nl