Dit is it gedicht - Dit is het gedicht

Skriuwer: Elske Kampen
Utjouwer: Friese Pers Boekerij
ISBN: 978 90 330 0252 6
NUR: 306
AVI: Plus

Lees meer: Dit is it gedicht - Dit is het gedicht

Grutte Pier - Krús fan de Hollanner

Skriuwer: Ate Grypstra

Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 928 8
AVI: Plus

Lees meer: Grutte Pier - Krús fan de Hollanner

Op 'e tribune

Skriuwer: Ate de Jong

Utjouwer: Friese Pers Boekerij, Ljouwert
ISBN: 9789033009389
AVI: Plus

Lees meer: Op 'e tribune