De kening fan juster

Skreaun troch: Paul van Dijk
Yllustraasjes: Paul van Dijk

Utjouwer: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 927 1
AVI: E6 - M7

Lees meer: De kening fan juster

De bisteboel fan omke Roel

Skreaun troch Thys Wadman
Yllustraasjes: Natascha Stenvert

Utjefte: Afûk, Ljouwert
ISBN: 978 90 6273 880 9
AVI: E6-M7

Lees meer: De bisteboel fan omke Roel

De ûle, de slang en de stiennen

Skreaun troch: Irene Balboekomslag: De uil, de slang en de stenen
Yllustraasjes: Geert Bal
Bysûnderheden: twatalich, Frysk en Nederlânsk

Utjefte: Sjaloom
ISBN: 978 90 7582 133 8
AVI: E6-M7

Lees meer: De ûle, de slang en de stiennen

Spoaren!

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ’e hoeke leit.. Spoaren! is diel 6.

Skreaun troch Anny de Jong
Utjefte: Afûk, Ljouwert
NUR: 283
ISBN: 978 90 6273 919 6
AVI - M7

Lees meer: Spoaren!

Spikergek

Skreaun troch: Anny de Jong
Foarmjouwing: Barbara Jonkers

Utjefte: Bornmeer, De Gordyk
NUR: 283
ISBN: 978 90 5615 057 0
AVI: M7

Lees meer: Spikergek

De geasten fan Sjaerdemastate

Skreaun troch: Hanneke de Jong
Yllustraasjes: Babs Wijnstra

Utjefte: Koperative Utjowerij
ISBN: 90 6570 329 2
AVI - M7

Lees meer: De geasten fan Sjaerdemastate

De tredde doar

Skreaun troch: Helena de Boer
Omslachûntwerp en yllustraasjes: Helena de Boer

Utjefte: Afûk, Ljouwert
NUR: 282
ISBN 90 6273 663 7
AVI - M7

Lees meer: De tredde doar

Yslik aktyf

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ’e hoeke leit.

Skreaun troch: Anny de Jong 2009
Foarmjouwing: Meine Nijenhuis

Utjefte: Afûk, Ljouwert
NUR: 283
ISBN: 978 90 6273 805 2
AVI - M7

Lees meer: Yslik aktyf

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

Skreaun troch: Jan Schotanus
Yllustraasjes: Jaap de Vries
Foarmjouwing: Roelof Koster

Utjefte: Afûk, Ljouwert
NUR: 283
ISBN: 90 6273 625 4
AVI - M7/E7

Lees meer: De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

De mearkes fan Grimm

Skriuwer: Bruorren Grimm
Oersetter: Anne Tjerk Popkema
Yllustraasjes en foarmjouwing: Peter Boersma en Hilda Groenesteyn

Utjouwer: Bornmeer, De Gordyk
ISBN: 978 90 5615 288 8
AVI: E7

Lees meer: De mearkes fan Grimm

It fleanwûnder

Berneboekeskriuwster Janny van der Molen krûpte yn ‘e hûd fan in bern út in turfmakkershúshâlding en belibbet mei him it ‘Vliegfeest’ fan Clément van Maasdijk dat hûndert jier lyn yn It Hearrenfean plakfûn.

Skreaun troch: Janny van der Molen
Oersetting: Akky van der Veer
Yllustraasjes: Monique Beijer

Utjefte: Bornmeer, De Gordyk
NUR: 283
ISBN: 978 90 5615 243 7
AV I - E7

Lees meer: It fleanwûnder

Meer artikelen...

  1. Kening fan Katoaren