Snorhierren en in sturtsje

Skreaun troch: Alie Reitsma-Ferwerda
Yllustraasjes: Gerda Stapersma-van Willigenburg

Utjefte: Elikser, Ljouwert
ISBN: 978-90-8954-246-5
AVI: M6

Lees meer: Snorhierren en in sturtsje

It goud fan de Aboriginals

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ’e hoeke leit.

Skreaun troch: Auck Peanstra
Foarmjouwing: Meine Nijenhuis

Utjefte: Afûk
NUR: 283
ISBN: 978 90 6273 804 5
AVI - M6

Lees meer: It goud fan de Aboriginals

Kantsjeboard op Kurasao

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ’e hoeke leit.

Skreaun troch: Auck Peanstra
Foarmjouwing: Meine Nijenhuis

Utjefte: Afûk
NUR: 283
ISBN: 978-90-6273-245-6
AVI - M6

Lees meer: Kantsjeboard op Kurasao

Renske wol stoer wêze

Skreaun troch: Paul van Dijk
Yllustraasjes: Paul van Dijk

Utjefte: Afûk
ISBN: 978 90 5998 039 66
AVI - M6/E6

Lees meer: Renske wol stoer wêze

De babybeam

De aventoeren fan Daam en Ferhipke

Skreaun troch: Irene Bal
Yllustraasjes: Gwenda Sonneveld

Utjefte: Friese Pers Boekerij
ISBN: 978 90 3300 763 7
AVI - M6/E6

Lees meer: De babybeam

De ferdwûne fibula

De aventoeren fan Daam en Ferhipke

Skreaun troch: Irene Bal
Yllustraasjes: Gwenda Sonneveld

Utjefte: Friese Pers Boekerij
ISBN: 978 90 3300 650 0
AVI - M6/E6

Lees meer: De ferdwûne fibula

Skytmerakels

Skreaun troch: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Karin Poiesz

Utjefte: Koperative Utjowerij
ISBN: 90 6570 354 3
AVI - E6

Lees meer: Skytmerakels

Radio Afke

Skreaun troch: Hanneke de Jong
Omslachûntwerp en yllustraasjes: Auke Herrema

Utjefte: Friese Pers Boekerij
NUR: 283 / 524
ISBN: 978 90 330 0877 1
AVI - E6

Lees meer: Radio Afke

Yn piama de dyk oer

Skreun troch: Auck Peanstra
yllustraasjes: Karin Poiesz

Utjefte: Afûk
ISBN: 978 90 5998 039 6
AVI - E6

Lees meer: Yn piama de dyk oer

In flitsend hûntsje

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhande projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr’t it aventoer om ’e hoeke leit.

Skreaun troch: Anny de Jong
Foarmjouwing: Meine Nijenhuis

Utjefte: Afûk
NUR: 283
ISBN: 978 90 6273 830 4
AVI - E6

Lees meer: In flitsend hûntsje

Dingeman krijt wjukken

Skreaun troch: Eppie Dam
Byldwurk: Gerrit Terpstra
Omslachúntwerp: Gertjan Slagter

Utjefte: Afûk
NUGI: 221
ISBN: 90 6273 562 2
AVI - E6/M7

Lees meer: Dingeman krijt wjukken