De tsien barchjes en de koekoeksklok

Skreaun troch: Enno Bruinsma
Yllustraasjes: ferskate bern

Utjefte: Elikser
ISBN: 978 90 8954 309 7
AVI - M5

Lees meer: De tsien barchjes en de koekoeksklok

Alles foar in sint

Skreaun troch: Auck Peanstra
Yllustraasjes: Ingrid van der Kallen

Utjefte: Afúk
NUR: 282
ISBN: 90 6273 637 8 
AVI - M5

Lees meer: Alles foar in sint

Grapkemakkers

In boek fan Auck Peanstra mei koarte ferhalen oer bern dy’t fan alles útfine en belibje. Gebakjes fan skearskûm meitsje bygelyks, gymnastykje mei mem har gerdinen, en… Sjoch sels mar!

Skreaun troch: Auck Peanstra
Omslachûntwerp en yllustraasjes: Ingrid van der Kallen

Utjefte: Afûk
NUR: 282
ISBN: 978 90 6273 783 3
AVI - M5

Lees meer: Grapkemakkers

De elandkop fan omke Romke

In bondel mei besteande ferhalen fan Eppie Dam, dy't earder publisearre binne tusken 1985 en 1995. Yn De elandkop fan omke Romke steane 24 ferhalen foar lêzers fan 9-12 jier.

Skreaun troch: Eppie Dam
Yllustraasjes: Natascha Stenvert
Foarmjouwing: Meine Nijenhuis

Utjefte: Afûk
NUR: 283
ISBN: 978 90 6273 799 4
AVI - M5

Lees meer: De elandkop fan omke Romke

De blauwe jonge

Skreaun troch: Lida Dykstra
Yllustraasjes: Natascha Stenvert
Tema: keunst
Lêsboekje by Studio F metoade, leeftyd 9+, 48 siden, paperback
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 90 6273 983 7
AVI: E5/M6

Uniastate moat restaurearre wurde, mar de jonker hat dêr gjin jild foar.
De bern fan basisskoalle "De Opstap" helpe om jild yn te sammeljen. De jonker sil rûnliedings jaan. Earst is dêr net safolle animo foar oant Jort fertelt dat der in spoek yn de state is: de blauwe jonge dy't ek op in skilderij stiet...

Mei losse hannen

Skreaun troch: Mindert Wijnstra
Yllustraasjes: Natascha Stenvert
Tema: sport
Lêsboekje by Studio F metoade, leeftyd 9+, 48 siden, paperback
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 90 6273 984 4
AVI: E/M6

Durk en Minke sitte op fuotbaljen. Sy kinne kampioen wurde en Studio F sil komme te filmjen. Mar it rint net allegearre neffens plan...

Om it hurdst

Skreaun troch: Jan Schotanus
Yllustraasjes: Natascha Stenvert
Tema: technyk
Lêsboekje by Studio F metoade, leeftyd 9+, 48 siden, paperback
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 90 6273 982 0
AVI: E5/M6

Flakby de freonen Jaap en Durk komme nije minsken op 'e pleats te wenjen. It famke Ingrid hat in skelter en ek Jaap krijt de langferwachte skelter op 'e jierdei. Wa kin it hurdst by de kuilbulte del?

De rommelwike

Skreaun troch: Jetske Bilker 
Yllustraasjes: Natascha Stenvert
Tema: omjouwing
Lêsboekje by Studio F metoade, leeftyd 9+, 48 siden, paperback
Utjouwer: Afûk
ISBN: 978 90 6273 996 7
AVI: E5/M6

Minke en Sjoerd binne jierdei en traktearje. Meester Jaap is lykwols net sa bliid mei alle rotsoai dy't er dêrnei oer de flier fan it lokaal fynt...