Ik hâld fan Pod

Foar groep 3 binne gjin Fryske berneboeken op AVI-nivo. In foarbyld fan in geskikt foarlês- of printeboek is

In boek mei 100 bisten
Auteur: Lida Dykstra

ISBN: 978 90 5615 254 3
Priis: € 15,00

Utjouwer: Bornmeer

Oer de ynhâld:

Lees meer: Ik hâld fan Pod