Mem, wat ite wy hjoed?

Foar groep 2 binne gjin AVI-nivo's foar Fryske berneboeken. In foarbyld fan in geskikt foarlês- of printeboek is

Auteur: Berber van der Geest
ISBN: 978 90 5615 223 9
Priis € 12,50
Utjouwer: Bornmeer

 

Oer de ynhâld:

Lees meer: Mem, wat ite wy hjoed?