Filter
 • Fertelbus

  Helden is it tema fan de Fryske Fertelbus yn 2011. Fan april ôf rydt de Fertelbus fan It Fryske Berneboek en Tresoar wer troch Fryslân! De bus is oant heal july beskikber foar:

  ...
 • It Hearrenfean

  De Fertelbus fan de Stichting It Fryske Berneboek en Tresoar ried yn it ramt fan it Fertel- & Foarlêsfestival lâns de bernedeiferbliuwen op It Hearrenfean, dy’t harren dêr foar by de

  ...
 • Eastermar Krobbehiem

  De Fryske Fertelbus wie op 22 juny op besite by de bern-opfang It Krobbehiem by Eastermar, in prachtich nij gebou op in boerehiem mei in moai útsjoch. Riemkje Pitstra fertelde dêr yn har

  ...
 • Easternar Hommelhôf

  It boeke- en televyzjemantsje Tomke mei syn freontsjes Romke en Kornelia binne tige populêr by de lytse bern yn Fryslân. En as ien fan de betinksters en skriuwsters fan de Tomkeferhaaltsjes der

  ...
 • Ternaard

  De Fryske Fertelbus stie op 24 juny it hiele moarnsskoft by de basisskoalle It Harspit yn Ternaard. Fjouwer ploechjes bern út de groepen 3 en 4 mochten harkje nei it spannende ferhaal, skreaun

  ...
 • Lekkum

  Trije groepen pjutten fan De Kobbepykjes en beukers fan de Wassenbergskoalle yn Lekkum kamen op 1 juny op besite yn de Fryske Fertelbus. De iene wat skruten  oaren optein of stoer mar

  ...
 • Achlum

  Fertelbus yn sintrum fan de wrâld

  De Fryske

  ...
 • Abbegea

  De Fryske Fertelbus stie op 25 maaie by de basisskoalle Bernegea yn Abbegea. Mindert Wijnstra fertelde dêr trije fan syn ferhalen yn it smûke teaterke op tsjillen. Hjirûnder in pear foto's fan

  ...
 • Fertelbus yn Stellingwerven

  De Fertelbus makket fan ’t jier foar it earst in miny-trip troch de Stellingwerven. Fjouwer skoallen yn de doarpen Elslo, Noardwâlde, Aldeberkeap en Nijeholtpea steane yn it busboekje. De

  ...
 • Buertfeest yn Ljouwert

  De Fertelbus wurdt net allinne troch skoallen en bibleteken frege. It ridende fertelteaterke stie sneon 20 maaie

  ...