Filter
 • Nije Fertelaktiviteit

  Nije aktiviteit: Fertelkoffers
  Meiwurkers fan Tresoar ha in nije Fertelaktiviteit ûntwikkele. Oan dy aktiviteit wurkje ek wer berneboekeskriuwers en oare fertellers mei. It

  ...
 • Nasjonale Foarlêsdagen

  fan 18 oant en mei 28 jannewaris

  Yn guon skoallen wurde de Nasjonale Foarlêsdagen begûn mei in ferhaal en in brochje. Bern genietsje dan net allinne fan in moai

  ...
 • Oer de skriuwers

  Oer de skriuwers

  Skriuwer

  ...
 • Boekelist

  Boekelist

  Sykje ferhalen om foar te lêzen yn de Nasjonale Foarlêsdagen út de folgjende boeken

  ...
 • Nasjonale Gedichtedei 2013

  Nasjonale Gedichtedei

  De Nasjonale Gedichtedei falt op 31 jannewaris, midden yn de Foarlêsdagen.
  It tema is Muzyk.

  ...
 • Ferhalen foar bern fan 10 oant 12 jier

  Ut: De oerwinnings fan Tido Houtsma
  Thys Wadman

  Fûgeltsje

  ‘Mar tink derom,’ sei master Tsjerk, ‘wy bliuwe byelkoar!

  ...
 • Guido van Genechten

  Yllustrator/skriuwer fan It grutte oankrûpersboek

  ...
 • Ferwurkingstips

  Spultsje by: Wy geane hjoed op bearejacht...

 • Printeboek fan it jier

  Wy geane hjoed op bearejacht

  Wêr giet it boek oer?

  ...
 • Tsien dagen foarlêze

  Nasjonale Foarlêsdagen 2012

  18 oant en mei 28 jannewaris

  Foarlêze oan bern is

  ...