Aksjeboek De huodsjes fan Mata Hari

It is noch Berneboeketiid yn Fryslân. Oan 31 oktober ta is it Aksjeboek foar Bern, De huodsjes fan Mata Hari, noch te keap yn de Fryske boekhannels foar mar
€ 4,95. Dêrnei kostet it prachtige lês- en sjochboek, skreaun troch Lida Dykstra mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert, € 14,95. Tiid foar in hjerstfakânsje-útstapke nei de boekhannel!

Yn it boek oer de ferneamde dûnseres Mata Hari, fertelle de huodsjes mei-inoar it libbensferhaal fan harren eigeneresse. Breidswale tinkt werom oan de ferlyfde, jonge breid dy't mei in hast tweintich jier âldere offisier troude. Reishuodsje wit noch hoe't se mei him nei Nederlânsk-Ynje ferhuze en bern krige. Stripperswan fertelt hoe't se furoare makke as eksoatysk dûnseres yn alle grutte stêden fan Europa, en Steek-mei-kûgelgat makke mei hoe't se op fertinking fan spionaazje op in dizige moarn yn oktober deasketten waard.
En dan is Bernehuodsje der noch. Sy fertelt oer lytse Greetje, it eachappeltsje fan har heit, dy't as in prinseske opgroeide yn in huodde- en pettewinkel op de Kelders yn Ljouwert.

Sjoch ek by it menu Yn 't sintsje foar mear ynformaasje oer de skriuwster en yllustratrise.