De GFR en Tije op IBBY honourlist 2018

IBBY is in non-profit organisaasje dy’t in ynternasjonaal netwurk fan minsken fertsjintwurdiget út ferskate lannen. IBBY set har yn, om mei help fan boeken, in brêge te slaan tusken bern rûnom op ’e wrâld.

Om it jier jout IBBY de Honourlist út, in oersjoch fan berne- en jeugdboeken fan tige hege kwaliteit, útjûn yn de mear as fiifensantich by IBBY oansletten lannen. De nasjonale seksjes fan IBBY meie hjir per kategory ien boek foardrage dat der útspringt troch tekst, yllustraasjes of fertaling.

Foar it earst draagt IBBY-Nederlân ek in oersetter yn it Frysk foar en dat is Martsje de Jong foar har fertaling ‘De GFR’ (fan Roald Dahl, útjûn troch Regaad Utjouwerij).

Om’t Nederlân twatalich is mei der njonken in Nederlâns boek ek altyd in Frysk boek foar de kategory ‘auteurs’ foardroegen wurde. Dat is dit jier Mirjam van Houten foar har boek ‘Tije’ dêr’t sy ek de yllustraasjes foar makke (útjûn troch de Afûk).

De honourlist-boeken wurde presintearre op it Ynternasjonale IBBY-kongres dat yn 2018 holden wurdt yn Athene.