Fryske Foarlêswike 2017

Yn de Fryske Foarlêswike tusken 6 en 9 juny sille wer goed 600 foarlêzers op ’en paad mei 18.000 Tomke-boekjes. De foarlêzers komme rûnom yn ’e provinsje om foar te lêzen oan sa’n 12.000 pjutten.
It tema is dit jier Tomke troch it jier.
De Fryske Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse yn gearwurking mei de Tomke-wurkgroep.
Oeral yn Fryslân wurdt yn de Foarlêswike yn it Frysk foarlêzen oan pjutten op pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwen en by gastâlders. Dat kinne pakes en beppes wêze, heiten en memmen mar ek bekende Friezen dy’t harren ynsette foar de Fryske berneliteratuer. Sjoch foar in oersjoch fan foarlêsplakken op www.afûk.nl.