Foarlêsaktiviteiten

Yn de Nasjonale Foarlêsdagen koene hiel wat minsken yn Hallum genietsje fan ferhalen dy’t learlingen út de groepen 7 en 8 fan basisskoale Op 'e Dobbe foarliezen. Se sieten by de pjutten, yn de sparwinkel, de blommewinkel, op skoalle en by de âlderein yn Offingaburg. De mem fan in Sirysk berntsje lies yn it Arabysk foar. In oare mem fertelde itselde ferhaal letter nochris yn it Nederlânsk.


Op moandei 6 febrewaris harken de bern fan  De Cingel yn Menaam mei oandacht nei it ferhaal út it Frysk Printeboek fan it Jier, Skelte wol in skelter. Skriuwster Joke Scheffer hie in fertelkastke meinaam en de lytse foks Skelte siet by har op 'e skoat. 
Sjoch foar mear foto's hjirûnder.

Foarlêsfeest yn Hallum