Nasjonale Gedichtedei 2017

It is hjoed Gedichtedei, de start fan de Poëzijwike.

Dy begjinne wy mei in gedicht fan Elske Kampen
Ut: Dit is it gedicht
(Sjoch foar mear ynformaasje by it menu Nasjonale Foarlêsdagen/Nasjonale Gedichtedei)

Sels

Soms,
as ik lang nei lippen sjoch

meastal sêft mar ek mei plakjes,
skraskes, krûmels yn in hoekje,
pruttelwurdsjes yn ’e nacht, altyd
prate, drinke, ite, kola, koekjes,
bakte fisk, nasi, pasta, dropkes,
it leafste dat wat lekker is, mar
ek wol in brievebuske fan flewiel
om tútsjes troch te krijen,

soms is it krekt as witte lippen
better noch as dû en ik, wêr’t se
oer swije wolle en wat se
sizze meie.